Panteloven

§ 4-4 - Avtalepant i fondsandeler som ikke er registert i VPS

Saksnummer: 13/4511 EP JEN
Dato: 10.09.2013

Avtalepant i fondsandeler som ikke er registert i VPS


Vi viser til Deres brev 20. juni, der det bes om en vurdering av hvorvidt det er adgang til å pantsette verdipapirfondsandeler som ikke er registrert i VPS.

Spørsmål om adgang til pantsetting av fondsandeler er behandlet i Lovavdelingens uttalelse 10. april 1991. Andeler som var registrert internt hos forvaltningsselskapet uten at rettighetene var knyttet til et dokument eller innført i et verdipapirregister, ble i tolkningsuttalelsen ansett som enkle pengekrav som kunne pantsettes etter panteloven § 4-4.

Begrunnelsen for å anse disse andelene som pengekrav i pantelovens forstand var primært knyttet til adgangen til å få omgjort andelen til kontanter etter daværende lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-9, se også Skoghøy, «Panteloven» 2. utgave 2003 side 397. Denne adgangen er med mindre endringer videreført i den nye verdipapirfondloven § 4-12, jf. Prop. 149 L (2010-2011) side 172. Vi kan derfor ikke se at spørsmålet om adgangen til å pantsette fondsandeler som ikke er registrert i VPS, skulle stå i noen annen stilling nå og viser for øvrig til den tidligere uttalelsen.