§ 4-3 - Panteloven § 4-3 / pant i adkomstdokumenter i aksjeleiligheter

Saksnummer: 00/06023 E LST/AM

 

Dato: 10.05.2000

 

Panteloven § 4-3 / pant i adkomstdokumenter i aksjeleiligheter

Vi viser til brev 29. mars 2000 hvor Sparebankforeningen reiser spørsmål om rettsvern ved pantsettelse av aksjeleiligheter.

I forbindelse med den nye aksjeloven er reglene om pantsettelse av aksjer endret fordi aksjer ikke lenger er knyttet til noe fysisk dokument. Spørsmålet er om denne endringen har betydning for pantsettelse av adkomstdokumenter til aksjeleiligheter.

Bestemmelsen om pantsettelse av adkomstdokumenter til leierett til bolig fremgår av panteloven § 4-3. Denne bestemmelsen ble endret i forbindelse med tvangsfullbyrdelsesloven 1992. Etter endringen kan også adkomstdokumenter som ikke representerer noen overførbar fordring eller selskapsandel som ikke er verdipapir eller innløsningspapir, pantsettes i medhold av denne bestemmelsen, jf Ot. prp. nr. 65 (1990-91) s. 341. De nye aksjebevisene kan passe til den sistnevnte kategori. Det er derfor grunn til å fastholde at adkomstdokumenter til aksjeleiligheter pantsettes etter panteloven § 4-3 og ikke etter § 4-2 a. Det vil si at rettsvern oppnås ved overlevering av aksjebeviset og notifikasjon til aksjeselskapet.