Forsiden

§ 97 - Forbud mot bruk av navnet "fagskole" - forholdet til Grunnloven § 97

Saksnr. 200904673 EO MHG/AND
Dato 24.09.2009

 

Forbud mot bruk av navnet ”fagskole” – forholdet til Grunnloven § 97


Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 26. juni 2009, med spørsmål om forholdet mellom fagskoleloven § 10 og Grunnloven § 97.

Det følger av fagskoleloven § 10 første ledd at ”[b]etegnelsene fagskoleutdanning og fagskole [bare kan] benyttes om utdanning og tilbydere som har godkjenning etter denne lov”, det vil si godkjenning av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), jf. fagskoleloven § 2 tredje ledd. Departementet kan ”forby bruk av betegnelse eller navn som uriktig gir inntrykk av å ha slik godkjenning”, jf. fagskoleloven § 10 annet ledd. Formålet med bestemmelsen er å sikre forutsigbarhet for studenter, blant annet med tanke på villedende markedsføring fra tilbydere som ikke er godkjent etter loven, jf. Ot.prp. nr. 39 (2006-2007) s. 30. Fagskoleloven § 10 ble tilføyd ved lov 29. juni 2007 nr. 90 og trådte i kraft 1. august samme år. Bestemmelsens formål tilsier at den får anvendelse på forvekselbare navn som er registrert eller tatt i bruk før ikrafttredelsen. Uttalelser i forarbeidene trekker klart i samme retning, jf. blant annet Ot.prp. nr. 39 (2006-2007) s. 30. Fagskoleloven § 10 dekker utvilsomt situasjoner der et navn er registrert eller tatt i bruk før bestemmelsen trådte i kraft.

AS Norsk Fagskole er en privat virksomhet med hovedkontor i Tromsø, som tilbyr kurs og utdanning over hele landet. Ingen av kursene AS Norsk Fagskole tilbyr har NOKUT-godkjenning. Kunnskapsdepartementet vurderer derfor å forby skolen å bruke betegnelsen ”fagskole” som en del av navnet på skolen, jf. fagskoleloven § 10 annet ledd jf. første ledd. Skolen registrerte sitt nåværende navn i 2002. Det oppstår dermed spørsmål om Grunnloven § 97 er til hinder for å nekte skolen å bruke betegnelsen ”fagskole” i navnet. 

Dette dreier seg om en situasjon som ligger langt utenfor kjernen av tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. Det har lenge vært antatt at Grunnloven ikke er til hinder for at det for fremtiden stilles nye krav til etablerte virksomheter, eller at virksomheter som tidligere var lovlige, forbys, jf. om dette i Andenæs/Fliflet, Statsforfatningen i Norge (10. utg. 2006) s. 464 og Lovavdelingens uttalelse 30. november 2005 (jnr. 2005/8471). Det er en slik situasjon med nye krav til en virksomhet vi står overfor her. Etter Lovavdelingens mening er det derfor klart at Grunnloven § 97 ikke er til hinder for at fagskoleloven § 10 gis anvendelse overfor skoler som har tatt i bruk eller registrert forvekselbare betegnelser før bestemmelsen trådte i kraft.