Forsiden

§ 97 - Grunnloven § 97 - vurdering av behov for overgangsordning i forbindelse med eventuelle endringer i kompensasjonsnivået for trygdeytelser

Saksnr. 200405599 EO ATV
Dato: 02.09.2004

 

Grunnloven § 97 - vurdering av behov for overgangsordning i forbindelse med eventuelle endringer i kompensasjonsnivået for trygdeytelser

Vi viser til brev 29. juni 2004, der Arbeids- og administrasjonsdepartementet ber om en noe mer inngående vurdering av grunnlovsvernet for allerede etablert rett til attføringspenger (løpende tilfeller) ved en eventuell reduksjon av kompensasjonsgraden.

Lovavdelingen drøfter i brevet 24. mai 2004 endringer både i rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. For alle tre ytelser foreslås kompensasjonsgraden redusert fra 66 til 62,4 prosent av grunnlaget. Dette tilsvarer ca. 5,5 prosent reduksjon av ytelsene.

I drøftelsen av rehabiliteringspengene konkluderte vi med at det er "klart" at en overgangsperiode på tre måneder vil være tilstrekkelig etter Grunnloven § 97, og at "det [ligger] nær å si" at en endring som har virkning allerede fra lovens ikrafttredelse, også vil være forenlig med Grunnloven§ 97. Det bærende argumentet er at reduksjonen i stønadsnivået er begrenset (jf. brevet s. 3). For så vidt hadde stønadsperioden mindre betydning for vurderingen, selv om drøftelsen av den tidsbegrensede uførestønaden kanskje kunne gi et noe annet inntrykk.

De samme konklusjonene ble uttalt å gjelde også for rehabiliteringspengene. Vi fastholder dette, særlig under henvisning til at reduksjonen av stønadsnivået er begrenset.

Vi tilføyer at konklusjonene angående midlertidig uførepensjon, sett på bakgrunn av drøftelsen av rehabiliteringspengene og attføringspengene, i vårt forrige brev er noe forsiktig utformet. For samtlige ytelser vil vi bemerke: Når vi tar visse reservasjoner for tilfeller der det ikke etableres noen overgangsperiode, har det blant annet sammenheng med at det ikke finnes noen autoritativ rettspraksis som drøfter slike tilfeller, at det kan stilles spørsmål hvor langt hensynet til Stortingets handlefrihet tilsier så plutselige endringer, og at det kan være uklart hvilken vekt hensynet til administrativ enkelhet skal tillegges i det foreliggende tilfellet.