Meld. St. 19 (2013–2014)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Til innholdsfortegnelse

5 Videreutvikling av rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond

5.1 Innledning

Finansdepartementet er i lov om Statens pensjonsfond gitt ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operasjonelle forvaltningen av de to delene av fondet ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen er regulert gjennom egne mandater fastsatt av departementet. Mandatene inneholder bestemmelser om plasseringsrammer, ansvarlig investeringspraksis, risikostyring og rapportering. Departementets regulering av forvaltningen av Statens pensjonsfond er rammepreget og prinsippbasert, og forutsetter at Norges Bank og Folketrygdfondet fastsetter mer detaljerte interne regler.

Rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond bygger på en klar ansvars- og rolledeling både mellom eier og forvalter, og mellom de ulike organene som fører tilsyn og kontroll med fondet. I flere meldinger til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond er det gjort nærmere rede for dette rammeverket, jf. oversikt i kapittel 5 i Meld. St. 27 (2012–2013) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012.

Departementet arbeider løpende med å videreutvikle rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Siktemålet er at rammeverket er tilpasset investeringsstrategien på en god måte samtidig som styringsstruktur og regulering er i tråd med ledende praksis internasjonalt. Det legges videre vekt på at forvaltningen av Statens pensjonsfond er gjenstand for betryggende tilsyn og kontroll.

Det samlede rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond er tilgjengelig på departementets hjemmeside (www.regjeringen.no/spf). Utfyllende regler om forvaltningen fastsatt av hovedstyret i Norges Bank og styret i Folketrygdfondet er tilgjengelige på forvalternes respektive hjemmesider (www.nbim.no og www.ftf.no).

5.2 Endringer i mandatet for SPU

I kapittel 2 i denne meldingen legges det opp til flere endringer i strategien for forvaltningen av SPU. Blant annet varsles det i avsnitt 2.5 endringer i strategien for ansvarlige investeringer og i avsnitt 2.6 legges det fram planer for å øke rammene for de miljørelaterte investeringene. Departementet legger opp til å endre mandatet som er gitt til Norges Bank i etterkant av Stortingets behandling av denne meldingen. Det vil bli rapportert til Stortinget om hvordan mandatet for SPU er endret.

Til dokumentets forside