Meld. St. 22 (2013–2014)

Noregs deltaking i den 68. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 67. generalforsamlinga i FN

Til innhaldsliste

4 Programbudsjettet 2014–2015

FNs programbudsjett for to-årsperioden 2014–2015 (vedteke på den 68. generalforsamlinga).

Tabell 4.1 A. Utgifter

Budsjett Seksjon

Kap.

Tekst

USD

I

1-2

Generell politisk verksemd, leiing og koordinering

790 612 200

II

3-6

Politiske saker, fredsbevarende operasjoner

1 344 301 800

III

7-8

Internasjonal lov og rett

100 154 000

IV

9-17

Internasjonalt samarbeid for utvikling

496 111 100

V

18-23

Regionalt utviklingssamarbeid

572 414 400

VI

24-27

Menneskerettar og humanitære saker

353 091 300

VII

28

Informasjon

188 443 900

VIII

29

Administrasjon og fellestjenester

657 782 400

IX

30

Internt tilsyn

40 552 300

X

31-32

Særlege administrative utgifter

155 018 000

XI

33

Investeringsutgifter

75 268 700

XII

34

Sikkerhet

241 370 100

XIII

35

Utviklingskontoen

28 398 800

XIV

36

Utbetalinger frå skatteutjamningsfondet

486 831 800

Sum

5 530 349 800

Tabell 4.2 B. Inntekter

Kap.

Tekst

USD

1

Inntekter til skatteutjamningsfondet

491 185 600

2

Generelle inntekter

31 228 200

3

Publikumstjenester

731 200

Til saman

523 145 000

Pliktige bidrag frå medlemslanda for to-årsperioden vedteke av Generalforsamlinga

5 007 204 800

Sum

5 530 349 800