Meld. St. 8 (2014–2015)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

9 Eksporten av forsvarsmateriell i 2013

I dette kapittelet gis det oversikt over den faktiske eksporten av forsvarsmateriell i 2013 basert på verdien av utførsel ved salg av varer, teknologi og tjenester som omfattes av liste I. Oversiktene inneholder ikke opplysninger om midlertidig utførsel av varer for demonstrasjon eller reparasjon i utlandet, eller om varer som vil bli returnert til Norge.

Eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og utførte reparasjoner, samt om avslag på søknader om eksportlisens knyttet til liste I er fremstilt i følgende ti tabeller1 og fire figurer:

 • Tabell 9.1 Totaler for eksport av forsvarsmateriell fra 2008 til 2013

 • Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på land

 • Tabell 9.3 Detaljer om eksporten fordelt på land og vareposisjoner i liste I

 • Tabell 9.4 Utførte tjenester knyttet til liste I

 • Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

 • Tabell 9.6 Oversikt over utførsel av håndvåpen

 • Tabell 9.7 Oversikt over forsvarsmyndighetens utførsel av eget materiell

 • Tabell 9.8 Oversikt over flerbruksvarer til militær sluttbruk

 • Tabell 9.9 Utstyr for humanitær minerydding

 • Tabell 9.10 Oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport i 2013

Figurer:

 • Figur 9.1 Utviklingen av eksporten av forsvarsmateriell 2003–2013

 • Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A-materiell

 • Figur 9.3 Fordeling av eksporten av B-materiell

 • Figur 9.4 Utførselen fordelt på posisjonene i liste I

Meldingen gir også informasjon om utførsel av sivile håndvåpen fra Norge, samt om forsvarsmyndighetens bruk av eget materiell i utlandet. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen, og utførselen som er reflektert i kapittel 9.9 gjelder i all hovedsak antikke våpen til samlere, jakt- og konkurransevåpen.

Det gis informasjon om avslag på søknader om eksportlisens (kapittel 9.11). De avslagene som inngår i oversikten er formelle avslag på lisenssøknader som har vært gjenstand for behandling på basis av det norske eksportkontrollregelverket. Det vises også til hvilke kriteria som er bakgrunn for avslagene (jf. retningslinjenes vedlegg A som reflekterer EUs normative kriterier). I 2013 ble 19 søknader om eksportlisens av forsvarsmateriell avslått. På denne måten bidrar Norge til å fremme høy internasjonal standard når det gjelder åpenhet om utførsel av forsvarsmateriell. Disse konkrete saker sier imidlertid lite om det faktiske bildet, da den nære dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for eksportlisens, til land hvor tillatelse ikke vil kunne påregnes å bli innvilget.

I tillegg gis det også informasjon om utførsel av sivile varer til militære sluttbrukere (kapittel 9.13) og om utførsel av utstyr for bruk i humanitære minneryddingsaksjoner (kapittel 9.14).

En oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport av forsvarsmateriell i 2013 finnes i kapittel 9.15. Totalt rapporterte 54 bedrifter om eksport av forsvarsmateriell i 2013.

Den samlede verdien av eksporten i 2013 var i underkant av 4,3 milliarder kroner, hvorav ca. 3,3 milliarder utgjorde salg av militære varer. Av dette utgjorde eksporten av A-materiell i overkant av 2,5 milliarder og B-materiell ca. 750 millioner kroner. Verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser til utenlandske mottakere var ca. 230 millioner kroner. Eksporten av flerbruksvarer omfattet av liste II beløp seg til ca. 683 millioner kroner. Til sammenligning var den samlede verdien av eksporten i 2012 i underkant av 4,6 milliarder kroner, hvorav nær 3,9 milliarder utgjorde salg av militære varer. Av dette utgjorde eksporten av A-materiell 3,3 milliarder og B-materiell ca. 574 millioner kroner.

I forhold til i 2012, var det i 2013 en nedgang i verdien av den totale eksporten på om lag 300 millioner kroner (6 %). Nedgangen i eksporten av forsvarsmateriell i varekategori A og B var ca. 600 millioner kroner i samme periode.

I forhold til i 2012, var det i 2013 nedgang i eksporten til Australia (23 millioner), Belgia (10 millioner), Chile (189 millioner), Danmark (35 millioner), Finland (17 millioner), Frankrike (200 millioner), Italia (37 millioner), Latvia (ca. 2 millioner), Nederland (36 millioner), New Zealand (35 millioner), Singapore (28 millioner), Spania (15 millioner), Sveits (100 millioner), Tsjekkia (1 million), Tyskland (20 millioner), USA (ca 113 millioner) og Østerrike (4 millioner).

I samme periode var det økning i verdien av eksporten til Algerie (2 millioner), Brasil (14 millioner), Canada (5 millioner), Egypt (3 millioner), Estland (4 millioner), Forente Arabiske Emirater (17 millioner), Hellas (2 millioner), India (8 millioner), Irland (2 millioner), Indonesia (2 millioner), Japan (6 millioner), Kroatia (127 millioner), Litauen (3 millioner), Luxembourg (3 millioner), Polen (29 millioner), Sverige (54 millioner), Sør-Korea (5 millioner), Tyrkia (195 millioner) og Ungarn (6 millioner), Thailand (1,5 millioner).

Medlemslandene i NATO, Sverige og Finland er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2013 utgjorde eksporten av A-materiell til NATO landene 78 % og for B-materiell 67 %, og til Finland og Sverige utgjorde den hhv. 10 % og 26 %.

Det ble utstedt 1440 lisenser for utførsel av varer på liste I, samt for tilknyttede tjenester og retur av militære varer til utenlandske eiere i 2013.

Fordi større leveranser kan skje i ett år og ikke i et annet, er det naturlig at det oppstår variasjoner i verdien av utførselen av forsvarsmateriell fra år til år.

9.1 Utvikling i eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og reparasjoner

Figur 9.4 og tabell 9.1 viser utviklingen i eksporten av forsvarsmateriell i kategori A og B, samt for utførte tjenester og reparasjoner knyttet til liste I for utlandske oppdragsgivere.

Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2003–2013

Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2003–2013

Tabell 9.1 Totaler for eksport av forsvarsmateriell fra 2008 til 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Endring

Utførsel

%

Salg

A-materiell

2 540 120

3 143 155

2 628 147

2 858 331

3 303 896

2 549 498

-23 %

Salg

B-materiell

1 352 288

1 360 210

1 040 026

718 748

574 437

750 509

31 %

Salg

Totalt (A+B)

3 892 407

4 503 366

3 668 173

3 577 079

3 878 333

3 300 007

-15 %

Salg

Flerbruksvarer til militær sluttbruk

37 312

11 376

38 098

404 437

683 432

69 %

Sum

3 892 407

4 540 678

3 679 549

3 615 177

4 282 770

3 983 439

-7 %

Tjenester

212 734

141 162

179 983

197 780

195 473

231 643

19 %

Retur utlandet og reparasjoner

58 056

106 888

80 366

61 874

45 215

51 619

14 %

Produksjonsrettigheter

1 800

0

964

0

37 852

3 000

-92 %

Formidling

0

0

0

0

828

5 537

569 %

Tjeneste, Retur utlandet, Produksjonsrettigheter, Formidling

272 590

248 050

261 313

259 654

279 368

291 799

4 %

Sum

4 164 997

4 788 728

3 940 861

3 874 831

4 562 138

4 275 238

-6 %

9.2 Utførsel av kategori-A materiell fordelt på grupper av land

Figur 9.2 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av kategori A-materiell (våpen og ammunisjon) fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland den desidert største mottaker av forsvarsmateriell i kategori A i 2013 med 81 % av den totale eksport av A-materiell.

9.3 Utførsel av kategori-B materiell fordelt på grupper av land

Figur 9.3 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av kategori B-materiell (annet militært materiell) fordeler seg på grupper av mottakere. NATO-landene, Sverige og Finland var i 2013 den største mottakeren av forsvarsmateriell i kategori B med 93 % av eksporten av kategori B materiell. I oversikten gitt i tabellene 9.2 og 9.3, er det gitt mer detaljert informasjon om mottakerland, eksporterte varer og verdier.

Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A-materiell

Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A-materiell

9.4 Eksport av forsvarmateriell fordelt på land

Tabell 9.2 viser hvordan verdien av eksporten av forsvarsmateriell fordeler seg på det enkelte mottakerland. Tabellen viser også eksporten fra 2010, 2011, 2012 og 2013 for det enkelte land.

Figur 9.3 Fordeling av eksporten av B-materiell

Figur 9.3 Fordeling av eksporten av B-materiell

Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B-materiell på land

2010

   

2 011

2 012

2 013

Land

CC

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

Endring 2013–2012

Albania

AL

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

-100

Algerie

DZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1927

1927

1927

Australia

AU

2 378,0

6 132

8 510

43 709

215

43 924

112 909

26 815

139 724

105 917

11 066

116 983

-22 741

Armenia

AM

25,0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bahrain

BH

0

50

50

0

0

0

-50

Belgia

BE

62 264

18 088

80 352

11 624

34 276

45 900

50 581

12 760

63 341

26 106

27 062

53 168

-10 173

Bosnia

BA

251

0

251

0

0

0

-251

Brasil

BR

26 982

0

26 982

127 645

0

127 645

561

0

561

14 494

0

14 494

13 933

Brunei

BN

0

950

950

950

Bulgaria

BG

0

0

0

0

0

0

214

344

558

0

0

0

-558

Canada

CA

212 995

3 611

216 606

67 916

48 694

116 610

134 380

20 067

154 447

129 792

30 073

159 865

5 418

Chile

CL

971

971

4 044

0

4 044

235 238

20

235 258

46 222

13

46 235

-189 023

Danmark

DK

18 626

5 526

24 152

11 766

11 766

23 533

35 373

28 062

63 435

19 894

9 370

29 264

-34 171

Egypt

EG

0

408

408

0

0

0

0

0

0

0

2 591

2 591

2 591

Estland

EE

3 474

175

3 649

8 727

2 108

10 835

4 556

1 610

6 166

8 162

1 844

10 006

3 840

Finland

FI

40 030

28 349

68 379

109 524

6 645

116 169

123 499

749

124 248

18 061

88 966

107 027

-17 221

Forente Arabiske Emirater

AE

0

2 078

2 078

0

426

426

0

1 017

1 017

2 644

15 321

17 965

16 948

Frankrike

FR

137 517

21 058

158 575

169 516

11 441

180 957

255 073

27 206

282 279

58 755

17 246

76 001

-206 278

Georgia

GE

0

0

0

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

Grønland

GL

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Hellas

GR

8 848

7 019

15 867

13 900

7 253

21 153

310

5

315

2 127

0

2 127

1 812

India

IN

0

74

74

0

1 580

1 580

0

0

0

0

7 898

7 898

7 898

Irland

IE

9 460

0

9 460

0

0

0

144

436

580

2 312

0

2 312

1 732

Island

IS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

35

80

80

Italia

IT

27 777

4 737

32 514

105 836

3 552

109 388

181 959

6 277

188 236

150 404

260

150 664

-37 572

Indonesia

ID

0

712

712

343

2 651

2 994

2 282

Japan

JP

153

0

153

397

365

762

1 318

56

1 374

7 451

232

7 683

6 309

Kroatia

HR

496

0

496

53 718

0

53 718

15 924

0

15 924

143 300

0

143 300

127 376

Kuwait

KW

0

58 935

58 935

0

1 251

1 251

6 137

1 203

7 340

0

0

0

-7 340

Kypros

CY

0

0

0

0

600

600

0

885

885

0

306

306

-579

Latvia

LV

154

32

186

140

0

140

221

1 957

2 178

400

400

-1 778

Libya

LY

0

1 049

1 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Litauen

LT

400

479

879

284

475

759

570

169

739

39

3 945

3 984

3 245

Luxembourg*

LU

2 483

9 897

12 380

21 024

6 429

27 453

6 623

5 762

12 385

3 697

11 682

15 379

2 994

Macau

MO

0

463

463

0

243

243

0

0

0

0

169

169

169

Makedonia

MK

0

0

0

75

0

75

0

0

0

0

0

0

0

Malaysia

MY

0

1 009

1 009

8 562

0

8 562

65 681

0

65 681

4 616

2 169

6 785

-58 896

Malta

MT

0

133

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montenegro

ME

0

10 029

10 029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NATO

NATO

1 014

0

1 014

0

0

0

-1 014

Nederland

NL

41 381

8 946

50 327

18 821

43 148

61 969

74 249

29 888

104 137

49 072

19 098

68 170

-35 967

New Zealand

NZ

0

2 590

2 590

2 573

1 833

4 406

609

2 073

2 682

149

337

486

-2 196

Ny-Kaledonia

NC

8 100

0

8 100

114

0

114

-7 986

Oman

OM

0

1 565

1 565

0

30

30

0

0

0

143

143

143

Polen

PL

63 753

5 472

69 225

104 955

7 441

112 396

257 618

15 078

272 696

299 647

2 804

302 451

29 755

Portugal

PT

6 903

5 774

12 677

2 427

3 090

5 517

0

5 348

5 348

0

3 234

3 234

-2 114

Qatar

QA

0

2 558

2 558

0

1 094

1 094

0

1 988

1 988

0

300

300

-1 688

Romania

RO

814

0

814

110

1 366

1 476

430

1 381

1 811

5

247

252

-1 559

Saudia-Arabia

SA

0

21 062

21 062

0

8 767

8 767

0

2 229

2 229

0

1 716

1 716

-513

Serbia

RS

0

0

0

95

0

95

0

0

0

0

0

0

0

Singapore

SG

3 181

95

3 276

814

159

973

37 567

132

37 699

7 689

1 527

9 216

-28 483

Slovakia

SK

28

3 082

3 110

0

219

219

0

26

26

0

0

0

-26

Slovenia

SI

28 786

2 368

31 154

793

574

1 367

0

674

674

120

700

820

146

Spania

ES

6 389

6 860

13 249

19 371

2 712

22 083

18 220

2 677

20 897

6 040

221

6 261

-14 636

Storbritannia

GB

71 900

8 379

80 279

85 362

2 231

87 593

76 718

89 170

165 888

30 281

64 226

94 507

-71 381

Sudan

SD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

15

Sveits

CH

101 231

8 043

109 274

237 235

29 683

266 918

168 696

18 372

187 068

82 898

3 305

86 203

-100 865

Sverige

SE

40 086

204 112

244 197

141 737

198 755

340 492

258 498

62 209

320 707

242 544

132 738

375 282

54 575

Sør-Afrika

ZA

1 508

0

1 508

1 138

212

1 350

5 237

0

5 237

3 462

144

3 606

-1 631

Sør-Korea

KR

4 009

1

4 010

50 416

3 132

53 548

3 761

1 346

5 107

1 742

8 601

10 343

5 236

Tanzania

TZ

0

0

0

11

0

11

0

0

0

0

0

0

0

Thailand

TH

11 788

3 698

15 486

5 250

2 774

8 024

12 853

70

12 923

14 490

0

14 490

1 567

Tsjekkia

CZ

92 245

10 532

102 777

66 014

14 685

80 699

4 754

9 846

14 600

495

12 538

13 033

-1 567

Tyrkia

TR

16 050

6 071

22 121

176 202

14 871

191 073

6 850

6

6 856

83 635

118 551

202 186

195 330

Tyskland

DE

119 600

8 591

128 191

89 835

10 147

99 982

109 471

12 226

121 697

94 755

7 057

101 812

-19 885

Ungarn

HU

0

50 961

50 961

128

21 817

21 945

0

18 545

18 545

6 630

17 957

24 587

6 042

USA

US

1 462 396

499 985

1 962 381

1 093 736

210 854

1 304 590

948 263

164 138

1 112 401

880 639

118 874

999 513

-112 888

Østerrike

AT

1 067

0

1 067

1 224

0

1 224

4 535

0

4 535

710

0

710

-3 825

Totalt

2 628 147

1 040 026

3 668 173

2 856 681

716 913

3 573 594

3 228 965

573 683

3 802 648

2 549 498

750 509

3 300 007

-502 641

* Omfatter utførsel til NATO

9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I

Figur 9.4 Utførselen fordelt på posisjonene i liste I

Figur 9.4 Utførselen fordelt på posisjonene i liste I

Figur 9.4 viser hvordan eksporten av forsvarsmateriell i 2013 fordeler seg på vareposisjonene i vareliste I som ble tatt i bruk fom. 1. januar 2013.

9.6 Eksport av forsvarmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I

Tabell 9.3 gir en detaljert oversikt over hvilke land som har mottatt forsvarsmateriell fra Norge i 2013 og hvilke varegrupper som er eksportert. I tillegg er materiellet karakterisert.

Tabell 9.3 Detaljer om eksporten fordelt på land og vareposisjoner i liste I

Merknad: Tabellen omfatter både hele systemer, deler og komponenter NOK x 1000      

Land

CC

Posisjon i varelisten

Karakterestikk

A-materiell

B-materiell

Total (A+B)

Algerie

DZ

ML11

Annet elektronisk utstyr

1927

1927

Australia

AU

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

340

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

24

ML3

Ammunisjon

59

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

105417

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

4

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

398

ML10

Luftfartøyer

4648

ML11

Annet elektronisk utstyr

1647

ML14

Militært treningsutstyr

73

4167

ML21

Programvare

206

116 983

Belgia

BE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

721

ML3

Ammunisjon

13600

ML8

Energetiske materialer

11 785

ML11

Annet elektronisk utstyr

25 082

ML21

Programvare

1 980

53 168

Brasil

BR

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

14129

ML8

Energetiske materialer

365

14 494

Brunei

BN

ML11

Annet elektronisk utstyr

950

950

Canada

CA

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

143

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

23

222

ML3

Ammunisjon

51854

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

58646

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

5 068

19 258

ML6

Kjøretøyer og komponenter

8 510

ML8

Energetiske materialer

12003

ML11

Annet elektronisk utstyr

789

2 083

ML16

Halvfabrikatkomponenter for utstyr på listen

1 160

ML18

Produksjonsutstyr

101

ML19

Energivåpen

5

159 865

Chile

CL

ML3

Ammunisjon

211

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

46 011

ML13

Ballistisk beskyttelse

13

46 235

Danmark

DK

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

881

ML3

Ammunisjon

13 308

ML6

Kjøretøyer og komponenter

2622

ML11

Annet elektronisk utstyr

6 742

ML13

Ballistisk beskyttelse

6

ML14

Militært treningsutstyr

5 705

29 264

Egypt

EG

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 591

2591

Estland

EE

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

81

ML3

Ammunisjon

8 162

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 720

ML13

Ballistisk beskyttelse

43

10 006

Finland

FI

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

675

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

883

ML3

Ammunisjon

982

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

6 895

75

ML8

Energetiske materialer

3 021

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

87 266

ML11

Annet elektronisk utstyr

256

ML13

Ballistisk beskyttelse

486

ML14

Militært treningsutstyr

6 488

107 027

Forente Arabiske Emirater

AE

ML3

Ammunisjon

2 644

ML10

Luftfartøyer

7950

ML11

Annet elektronisk utstyr

985

ML17

Diverse utstyr

6386

17 965

Frankrike

FR

ML1

Våpen

163

103

ML3

Ammunisjon

15437

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

17 271

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

22 127

ML6

Kjøretøyer og komponenter

182

ML7

Kjemiske og biologiske giftige midler og materialer

79

ML8

Energetiske materialer

3 756

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

5 029

ML11

Annet elektronisk utstyr

11 097

ML15

Billed-/videoutstyr

756

ML21

Programvare

1

76 001

Hellas

GR

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

2 000

ML8

Energetiske materialer

127

2 127

India

IN

ML11

Annet elektronisk utstyr

7898

7898

Indonesia

ID

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

343

ML11

Annet elektronisk utstyr

2651

2 994

Irland

IE

ML11

Annet elektronisk utstyr

2312

2312

Island

IS

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

45

ML13

Ballistisk beskyttelse

35

80

Italia

IT

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

492

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

1501

ML3

Ammunisjon

63908

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

18318

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

869

ML8

Energetiske materialer

7343

ML11

Annet elektronisk utstyr

12557

260

ML14

Militært treningsutstyr

2988

ML21

Programvare

42428

150664

Japan

JP

ML1

Våpen

10

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

3624

ML8

Energetiske materialer

3817

ML15

Billed-/videoutstyr

232

7683

Kroatia

HR

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

142891

ML8

Energetiske materialer

409

143300

Kypros

CY

ML11

Annet elektronisk utstyr

306

306

Latvia

LV

ML11

Annet elektronisk utstyr

400

400

Litauen

LT

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

39

ML11

Annet elektronisk utstyr

3945

3984

Luxembourg

LU

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

1561

ML11

Annet elektronisk utstyr

5717

ML13

Ballistisk beskyttelse

122

ML21

Programvare

2136

5843

15379

Macau

MO

ML11

Annet elektronisk utstyr

169

169

Malaysia

MY

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

4616

ML15

Billed-/videoutstyr

2169

6785

Nederland

NL

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

24

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

70

ML3

Ammunisjon

5915

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

18605

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

24488

ML6

Kjøretøyer og komponenter

46

ML8

Energetiske materialer

40

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

18685

ML11

Elektronikk

297

68170

New Zealand

NZ

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

122

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

3

ML3

Ammunisjon

24

ML6

Kjøretøyer og komponenter

337

486

Ny Kaledonia

NC

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

114

114

Oman

OM

ML11

Annet elektronisk utstyr

143

143

Polen

PL

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

14

ML3

Ammunisjon

35448

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

263808

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

65

ML8

Energetiske materialer

312

ML11

Annet elektronisk utstyr

2275

ML13

Ballistisk beskyttelse

529

302451

Portugal

PT

ML11

Annet elektronisk utstyr

3200

ML13

Ballistisk beskyttelse

34

3234

Qatar

QA

ML11

Annet elektronisk utstyr

300

300

Romania

RO

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

5

ML11

Annet elektronisk utstyr

247

252

Saudi Arabia

SA

ML11

Annet elektronisk utstyr

1716

1716

Singapore

SG

ML3

Ammunisjon

7609

ML8

Energetiske materialer

80

ML11

Annet elektronisk utstyr

1527

9216

Slovenia

SI

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

120

ML11

Annet elektronisk utstyr

700

820

Spania

ES

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

19

ML3

Ammunisjon

850

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

4495

ML8

Energetiske materialer

676

ML11

Annet elektronisk utstyr

106

ML15

Billed-/videoutstyr

115

6261

Storbritannia

GB

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1686

ML3

Ammunisjon

1

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

21303

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

5171

62

ML6

Kjøretøyer og komponenter

69

ML8

Energetiske materialer

146

ML10

Luftfartøyer

1780

43844

ML11

Annet elektronisk utstyr

19930

ML17

Diverse utstyr

135

ML21

Programvare

1

ML22

Teknologi

59

320

94507

Sudan

SD

ML13

Ballistisk beskyttelse

15

15

Sveits

CH

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

778

ML3

Ammunisjon

294

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

69023

34

ML8

Energetiske materialer

4448

ML11

Annet elektronisk utstyr

3271

ML14

Militært treningsutstyr

1165

ML21

Programvare

7190

86203

Sverige

SE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1253

30

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

6450

109

ML3

Ammunisjon

13962

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

26050

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

185282

ML6

Kjøretøyer og komponenter

1235

ML8

Energetiske materialer

9545

ML10

Luftfartøyer

2753

ML11

Annet elektronisk utstyr

75633

ML13

Ballistisk beskyttelse

10

ML14

Militært treningsutstyr

52288

ML15

Billed-/videoutstyr

680

ML21

Programvare

2

375282

Sør Afrika

ZA

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

660

ML8

Energetiske materialer

2802

ML11

Annet elektronisk utstyr

144

3606

Sør-Korea

KR

ML3

Ammunisjon

1

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

571

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

60

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

1110

ML10

Luftfartøyer

8601

10343

Thailand

TH

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

27

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

45

ML3

Ammunisjon

14418

14490

Tsjekkia

CZ

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

20

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

83

ML8

Energetiske materialer

392

ML11

Annet elektronisk utstyr

12538

13 033

Tyrkia

TR

ML3

Ammunisjon

3107

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

76490

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

350

ML8

Energetiske materialer

3688

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

118551

202186

Tyskland

DE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

613

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

650

ML3

Ammunisjon

6 704

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

63 664

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

1 504

426

ML6

Kjøretøyer og komponenter

417

ML8

Energetiske materialer

22 187

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 518

ML13

Ballistisk beskyttelse

90

ML14

Militært treningsutstyr

83

ML15

Billed-/videoutstyr

36

ML21

Programvare

3 920

101 812

Ungarn

HU

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

58

ML11

Annet elektronisk utstyr

6572

17957

24587

USA

US

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

161

1024

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

37517

9663

ML3

Ammunisjon

121988

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

230111

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

206025

4054

ML6

Kjøretøyer og komponenter

2879

ML8

Energetiske materialer

44107

ML10

Luftfartøyer

236114

6921

ML11

Annet elektronisk utstyr

3213

51823

ML13

Ballistisk beskyttelse

1093

ML14

Militært treningsutstyr

310

1879

ML21

Programvare

40631

999513

Østerrike

AT

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

158

ML3

Ammunisjon

552

710

9.7 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.4 viser tjenester knyttet til liste I som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2013. Den samlede verdien av disse tjenestene var i 2013 ca. 231 millioner kroner. I 2012 var verdien på omlag 195 millioner kroner.

Tabell 9.4 Utførte tjenester knyttet til liste I

Land

Tjenester relatert til

Sum

Australia

ML11, ML22

15 378

Belgia

ML 11, ML22

1 513

Brasil

ML5

2 098

Canada

ML3, ML21, ML22

20 738

Danmark

ML3, ML11, ML 22

2 071

Finland

ML14

3 100

Forente Arabiske Emirater

ML22

763

Frankrike

ML22

1 110

Hellas

ML4, ML22

82

Italia

ML22

71

Japan

ML3

13 622

Korea

ML9, ML22

9 341

Luxembourg

ML22

859

Nederland

ML21, ML22

3045

Polen

ML22

190

Portugal

ML22

425

Romania

ML22

360

Spania

ML22

692

Storbritannia

ML5, ML15, ML22

10 758

Sveits

ML5

4 969

Sverige

ML4, ML5, ML6, ML11, ML14, ML22

87255

Tyskland

ML3, ML4

4 984

Ungarn

ML22

280

USA

ML3, ML4, ML5, ML15, ML22

47939

231 643

9.8 Reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.5 viser reparasjoner knyttet til liste I som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2013. Den samlede verdien av reparasjoner i 2013 var ca. 52 millioner kroner. I 2012 var verdien ca. 45 millioner kroner.

Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

Land

Reparasjoner relatert til

Sum

Belgia

ML1, ML10, ML11

13886

Canada

ML2, ML5, ML6, ML21

312

Danmark

ML11

135

Estland

ML11

68

Finland

ML5, ML11

4949

Frankrike

ML5, ML11, ML19, ML21

1172

Hellas

ML4

132

Irland

ML5

570

Jordan

ML10

9550

Luxembourg

ML5, ML10

546

Nederland

ML11

181

Polen

ML11

56

Portugal

ML11

63

Slovenia

ML11

91

Spania

ML11

182

Storbritannia

ML1, ML5, ML10, ML11, ML15

6263

Sveits

ML5

374

Sverige

ML4, ML5, ML11, ML14, ML15

9558

Tsjekkia

ML5, ML11

136

Tyskland

ML1, ML2, ML5, ML11

485

Ungarn

ML11

400

USA

ML4, ML5, ML10, ML11, ML15, ML21

2400

51509

9.9 Utførsel av håndvåpen og deler til slike

Det ble utført 59 håndvåpen i 2013. Tabell 9.6 viser hvilke land som var mottakere av utførte håndvåpen. Det produseres ikke militære håndvåpen i Norge. Utførslene består i hovedsak av konkurransevåpen, jaktvåpen og historiske våpen.

Tabell 9.6 Oversikt over utførsel av håndvåpen

Land

Antall

Belgia

8

Sverige

42

Tyskland

9

Totalt

59

9.10 Forsvarets utførsler

Oversikten viser forsvarets utførsler av eget materiell i 2013. Det gis informasjon om hvilket land forsvaret har utført materiell til, henvisning til hvilken posisjon i varelisten materiellet referer til, samt en beskrivelse av formålet med utførselen.

Tabell 9.7 Oversikt over forsvarsmyndighetens utførsel av eget materiell

Materiell som har betydning for personellsikkerhet, eller rikets sikkerhet er i henhold til § 6.1 i Offentleglova ikke inkludert i rapporten. Personlig bekledning og utrustning er således heller ikke tatt inn i denne rapporten.

Mottakerland

ML-kode

Kommentar

Bahrain

5b, 11a, 15b, 17a1, 17l,

ETTERFORSYNING

Belgia

9a, 10a,

REPARASJON

Belgia

10a, 11a,

RETUR

Belgia

11a,

ETTERFORSYNING

Bosnia-Hercegovina

11a,

EGNE

Canada

3a, 10a, 13d,

ETTERFORSYNING

Canada

10a,

REPARASJON

Danmark

4a, 6a, 10a, 11a, 11b,

REPARASJON

Danmark

10a,

RETUR

Danmark

ETTERFORSYNING

Djibouti

1a, 3a, 9a, 11a, 11b, 13d,

ETTERFORSYNING

Djibouti

ETTERFORSYNING

Egypt

ETTERFORSYNING

Finland

10a,

RETUR

Finland

11a,

ETTERFORSYNING

Finland

6a, 21b,

REPARASJON

Frankrike

9a, 11a,

REPARASJON

Frankrike

5b, 9a, 10a, 11a,

RETUR

Frankrike

11a,

ETTERFORSYNING

Hellas

1a, 3b, 4a, 9a, 10a, 11a, 13d, 17j, 17l,

ETTERFORSYNING

Hellas

ETTERFORSYNING

Island

6a, 10a, 11a, 13d, 17j,

ETTERFORSYNING

Israel

13d,

ETTERFORSYNING

Italia

10a, 13d,

ETTERFORSYNING

Italia

9a, 11a, 11b,

REPARASJON

Italia

10a,

RETUR

Japan

ETTERFORSYNING

Jordan

10a,

RETUR ETTER REP

Kenya

11a,

ETTERFORSYNING

Kypros

9a, 13d, 17j, 17l,

ETTERFORSYNING

Latvia

1a, 3a, 10h, 11a, 11b, 13d, 17j,

ETTERFORSYNING

Litauen

1a, 11a, 11b, 13d, 15b, 17j,

ETTERFORSYNING

Luxembourg

10a, 11a, 11b,

REPARASJON

Luxembourg

6a,

RETUR

Makedonia

ETTERFORSYNING

Nederland

10a, 13d,

ETTERFORSYNING

Nederland

10a, 11a,

REPARASJON

Nederland

10a, 11a,

RETUR

Oman

9a,

ETTERFORSYNING

Polen

9a,

ETTERFORSYNING

Portugal

10a,

REPARASJON

Romania

9a,

ETTERFORSYNING

Seychellene

1a, 3a, 9a, 10a, 11a, 13d, 17a1, 17j, 17l,

ETTERFORSYNING

Slovakia

11a,

ETTERFORSYNING

Spania

9a,

ETTERFORSYNING

Sri Lanka

13d,

ETTERFORSYNING

Storbritannia

10a, 11a, 13d,

RETUR

Storbritannia

10a, 10h, 11a,

REPARASJON

Storbritannia

10a, 11a, 11b, 13d, 17j,

ETTERFORSYNING

Sveits

14,

REPARASJON

Sverige

3a, 6a, 10a, 11a,

REPARASJON

Sverige

1a, 6a, 11a,

ETTERFORSYNING

Sør-Sudan

17l,

ETTERFORSYNING

Tsjekkia

11a, 17j,

EGNE

Tyskland

6a, 9a, 11a, 17a1,

RETUR

Tyskland

10a, 11a,

ETTERFORSYNING

Tyskland

1a, 4a, 5b, 6a, 9a, 10a, 11a, 11b, 17m,

REPARASJON

Ungarn

EGNE

USA

10a, 11a, 11b, 21a,

REPARASJON

USA

10a, 11a, 15b,

RETUR

USA

4a, 10a, 11a, 13d, 17l, 21a,

ETTERFORSYNING

Østerrike

ETTERFORSYNING

9.11 Avslag på søknader om eksport av forsvarsmateriell i 2013

I 2013 ble det gitt 19 avslag på søknader og henvendelser om eksportlisens for forsvarsmateriell og tjenester. Avslagene gjaldt Myanmar, Mongolia, Kazakhstan, Makedonia, Ukraina, Kina, Algerie, Tunisia, Pakistan, Senegal, Mauritius, Namibia, Liberia, Botswana, Taiwan, Guatemala og Egypt. Avslagene ble begrunnet i kriteria 1, 2, 3, 4 og 7 i Utenriksdepartementets kriterier jf. vedlegg A til retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av våpen, ammunisjon og militært materiell (EUs felles handling for våpeneksport). Avslagene gjaldt særlig lyddempere, nattutstyr, kommunikasjonsutstyr, kartleggingsutstyr, våpen, våpendeler og luftfartøy.

I 2013 ble det gitt fire avslag på søknad om eksport av flerbruksvarer (liste II) for militær bruk i Kina, Forente Arabiske Emirater, Sri Lanka og Egypt.

Avslag på en søknad om eksportlisens, eller orientering om at lisens ikke kan påregnes innvilget, innebærer ikke et generelt forbud mot eksport av forsvarsmateriell til vedkommende land. Med unntak av gjennomføring av bindende embargovedtak fattet av FNs sikkerhetsråd eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til, opererer ikke det norske eksportkontrollsystemet med lister over land som enten kan eller ikke kan motta forsvarsmateriell fra Norge. Alle søknader om utførselslisens er gjenstand for individuell vurdering.

9.12 Overføring av produksjonsrettigheter og formidling

Tillatelsene til overføring av produksjonsrettigheter blir gitt i forbindelse med norske bedrifters deltakelse i internasjonalt samarbeid om utvikling av forsvarsmateriell. Verdien av slik utførsel i 2013 var 5,5 millioner kroner. I 2013 ble det gitt fire tillatelser til overføring av produksjonsrettigheter eller formidling.

9.13 Oversikt over utførsel av sivile varer til militær bruk i mottakerlandet

Tabell 9.8 viser utførsel av flerbruksvarer, sivile varer, omfattet av departementets vareliste II til militær sluttbruk. Dette dreier seg i hovedsak om undervannsutstyr og kommunikasjonsutstyr.

Tabell 9.8 Oversikt over flerbruksvarer til militær sluttbruk

Land

Produkt

Verdi

Algerie

Kommunikasjonsutstyr

Brasil

Undervannsutstyr

Canada

Sensorer

Egypt

Kommunikasjonsutstyr

Finland

Sensorer

Forente Arabiske Emirater

Undervannsutstyr

India

Undervannsutstyr

Italia

Undervannsutstyr

Korea

Undervannsutstyr

Malaysia

Undervannsutstyr

Montenegro

Kommunikasjonsutstyr

Oman

Kommunikasjonsutstyr

Polen

Kommunikasjonsutstyr

Qatar

Kommunikasjonsutstyr

Saudi Arabia

Kommunikasjonsutstyr

Storbritannia

Undervannsutstyr

Sveits

Navigasjonsutstyr og kommunikasjonsutstyr

Sverige

Kommunikasjonsutstyr

Tyrkia

Undervannsutstyr og sensorer

USA

Undervannsutstyr og kommunikasjonsutstyr

683542

9.14 Oversikt over utførsel av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding

Tabell 9.9 Utstyr for humanitær minerydding

Mottaker

Bruk

Algeria Mine Action Program

Vester for mineryddere i Algerie

AOAV

Vester for mineryddere i Morocco

APOPO

Vester for mineryddere i Mozambique

DanChurch Aid

Vester for mineryddere i Libya

DanChurch Aid

Vester for mineryddere i Mali

Eitan Lidor Project Ltd.

Vester for mineryddere i Israel

Lebanese Army - Lebanese Mine Action

Vester for mineryddere i Libanon

Ministry of Economic Development

Vester for mineryddere i Sri Lanka

Norwegian People's Aid

Vester for mineryddere i Angola

Norwegian People's Aid

Vester for mineryddere i Mauritania

Norwegian People's Aid

Vester for mineryddere i Bosnia og Herzegovina

OSCE

Vester for mineryddere i Tajikistan

UNDP Yemen

Vester for mineryddere i Yemen

United Nations Mission in Liberia

Vester for mineryddere i Liberia

9.15 Oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport i 2013

 • A-TEC AS

 • Berget AS

 • Børselars AS

 • Chemring Nobel AS

 • Comrod AS

 • DSG Technology AS

 • Eidsvoll Electronics AS

 • Equipnor AS

 • Galleon Embedded Computing AS

 • GKN Aerospace Norway AS

 • Grodås Mønsterteknologi AS

 • Habu Technology AS

 • Hanevik Våpen

 • Hansen Protection AS

 • Hausken Lyddemper AS

 • Honeywell Hearing AS

 • Honeywell Safety Products AS

 • HTS Maskinteknikk AS

 • IKM Haaland AS

 • Ing. Ragnar Hansen AS

 • Ingeniør Harald Benestad AS

 • Jakt & Friluft AS

 • Jotron AS

 • Keytouch Technology AS

 • Kitron AS

 • Kongsberg Defence & Aerospace AS

 • Konsgberg Maritime AS

 • Mecmar AS

 • Metronor AS

 • Nammo Bakelittfabrikken AS

 • Nammo Raufoss AS

 • Nordic Shelter AS

 • Norma AS

 • Norsk Elektro Optikk AS

 • OSI Optoelectronics AS

 • Otto Olsen AS

 • Pedersens Vaabenlager AS

 • Prox Dynamics AS

 • ROFI AS

 • Rustfrie Bergh AS

 • Saab Technologies Norway AS

 • Scandinavian Aivionics

 • Schou AS

 • Seaproof Solutions AS

 • Sensonor AS

 • Steertec Raufoss AS

 • T&G Elektro AS

 • Thales Norway AS

 • Tinex AS

 • Umoe Mandal AS

 • Vinghøg AS

 • Vinghøg/Simrad Optronics Group AS

 • Våpensmia AS

 • Østlandske Lettmetall AS

Fotnoter

1.

Tallene er fremstilt i tusen kroner.

Til dokumentets forside