Meld. St. 8 (2014–2015)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

6 Utenriksdepartementets oppgaver og samarbeid med andre etater

Eksportkontrollens ansvarsområde spenner fra norsk politikkutvikling, et omfattende internasjonalt samarbeid og lovpålagte oppgaver knyttet til lisensiering. I tillegg er departementet ansvarlig for gjennomføring av sanksjonsregimer og relevante styrkede tiltak i denne forbindelse, og som gjennomføres i norsk rett. Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll behandler mer enn 4 000 saker i året, og som krever særskilt ekspertise og tverrfaglig saksbehandling. Det utstedes ca. 2 000 eksportlisenser i året. I tillegg kommer produktvurderinger og spørsmål knyttet til regelverk.

Da ny eksportkontrollforskrift trådte i kraft i juni 2013, ble det besluttet å ta i bruk EUs felles militære liste. Denne forhandles innenfor Wassenaar-samarbeidet, hvor 42 land deltar. I tillegg har departementet tatt i bruk EUs konsoliderte liste over flerbruksvarer, som er en sammenstilling av listene til alle de multilterale eksportkontrollregimene. På denne måten er det lagt til rette for at norsk næringsliv har mest mulig like vilkår og rammer som konkurrenter i EU-land.

Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll deltar aktivt i det omfattende arbeidet som foregår innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene. Forhandlingene om listene skjer fortløpende innenfor særskilte ekspertgrupper og spenner seg over flere uker i året. Arbeidet krever særskilt og høy teknisk kompetanse, og det er en prioritering å sikre at nødvendige ressurser er allokert til dette arbeidet. I tillegg til den tekniske ekspertisen, er det nødvendig for gjennomføringen på nasjonalt plan at departementet besitter adekvat kompetanse, årvåkenhet om anskaffelsestrender, spredningsrisiki og kunnskap om teknologisk utvikling. Evne til etterlevelse på nasjonalt plan har fått stadig større betydning for både eksportlands og eksportørers troverdighet som handelspartnere.

Departementet ser behov for å styrke og målrette informasjons- og årvåkenhetsdialogen overfor næringslivet fremover. I denne forbindelse vil både forebygging, herunder ved kompetansebyggende virksomhet og etterkontroll i bedriftene være viktige tiltak. Departementets fagseksjon har tatt flere steg for styrket informasjonsformidling overfor eksportbedriftene. Som et prøveprosjekt har det vært avholdt kurs i eksportkontroll og lisensiering av forsvarsmateriell for ca. ti bedrifter. Kursene har vist seg å være populære og nyttige, og seksjonen legger opp til å fortsette å arrangere flere kurs. Seksjonen har i tillegg arbeidet med å forbedre eksportkontrollens hjemmeside på www.regjeringen.no, samt utarbeide annet informasjonsmateriell om eksportkontroll for nye bedrifter.

Hensikten med aktivitetene er å bidra til at norske bedrifter har adekvat kunnskap for å kunne etterleve eksportkontrollregelverket på en god måte. Etterlevelse på dette området er i stor grad en omdømmesak i et konkurranseutsatt marked.

For å sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av Utenriksdepartementets lovpålagte oppgaver når det gjelder eksportkontrollen, er det etablert et bredt samarbeid med andre instanser. Dette gjelder særlig Tollvesenet og Politietets sikkerhetstjeneste, som begge også har lovpålagte oppgaver knyttet til kontrollopgavene, herunder også sanksjonsregimer og restriktive tiltak, når det gjelder eksport av strategiske varer og teknologi.

Med sikte på å styrke kontrollen med eksport av kjernefysiske varer og teknologi, har departementet tatt initiativ til et nærmere samarbeid med Statens strålevern. I tillegg kan departementet også trekke på ekspertise fra forsvaret, herunder Forsvarets forskningsinstitutt, ved behov.

I tillegg til de lovpålagte oppgavene knyttet til lisensiering, legger departementet også stor vekt på å sikre god informasjon til eksportørene om regelverk og praksis, samt å gi størst mulig åpenhet om eksporten av forsvarsmateriell.

Det er Regjeringens mål å fortsatt sikre adekvate ressurser for å kunne ivareta de omfattende oppgavene på eksportkontrollområdet.

Det ble redegjort grundig om Utenriksdepartementets oppgaver i Meld. St. 49 (2012–2013).

6.1 Innføring av sikkert, elektronisk saksbehandlingssystem

Utenriksdepartementet har siden 2012 arbeidet med et prosjekt for digitalisering av eksportkontrollens lisensieringsoppgaver, med sikte på effektivisering og modernisering. En digital løsning vil oppfylle regjeringens målsetning om digitalisering av offentlige tjenester innen 2015. Høsten 2014 vil departementet tilby norsk næringsliv en helhetlig og sikker digital tjeneste for søknader om eksportlisens, rapportering om eksport osv. Seksjonen vil på sin side behandle alle søknader, henvendelser og rapporter i den interne delen av systemet.

Tjenesten vil medføre betydelige gevinster for både næringslivet og departementet. Bedriftene vil oppleve økt sporbarhet og effektivitet i saksgangen.

I tillegg til at departementets arbeid knyttet til lisensieringen vil effektiviseres betydelig, vil tjenesten også bidra til nødvendig sikkerhet og kvalitetssikring når det gjelder ivaretakelse av bedriftssensitive opplysninger, herunder det underliggende tallmaterialet til de årlige meldingene til Stortinget.

Til dokumentets forside