Meld. St. 8 (2014–2015)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

3 Delegering av myndighet etter lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi

DATO:

FOR – 1987 – 12 – 18 – 967

DEPARTEMENT:

UD (Utenriksdepartementet)

AVD/DIR:

Utenriksøk. avd. III

PUBLISERT:

I 1987 966

IKRAFTTREDELSE:

1988 – 02 – 13

SIST-ENDRET:

ENDRER:

GJELDER FOR:

Norge

HJEMMEL:

LOV – 1987 – 12 – 18 – 93 – §1 og LOV – 1987 – 12 – 18 – 93 – §7

NÆRINGSKODE:

35 38

KORTTITTEL:

Delegering av myndighet

Delegering av myndighet etter lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi.

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1987. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utøve den fullmakt som i henhold til lov av 18. desember 1987 nr. 93 er tillagt Kongen.

Til dokumentets forside