NOU 2010: 01

Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

3 Bakgrunnsmateriale til kapittel 9. Korrelasjoner (Pearsons’ korrelasjonskoeffisienter)

For å få robuste målinger på sammenhengene i modellen har vi konstruert noen indekser i tillegg til de tre indeksene for egen innflytelse. Grunnlaget for dem bygger på faktoranalyse. De er reliabilitetstestet og har alle cronbachs alpha høyere enn 0,7.

«Ledelsens legitimitet» er en indeks satt sammen av påstander om at «Min nærmeste leder… oppmuntrer til å komme med nye ideer… er flink til å gi ros , og… er flink til å informere om mål og strategier». Høy score tolkes som at ledelsen har stor legitimitet. På samme måte har vi laget en indeks for «Organisatorisk klarhet» ut fra spørsmål 5 – 1, 2, og 3 der høy score betyr klarhet i fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver. Høy score på «Organisatorisk sunnhet» betyr at de ansatte synes de får de ressursene de trenger (spørsmål 5 – 5), at virksomheten har god økonomi (4 – 2), at ansatte har gode utviklingsmuligheter (4 – 3), og at arbeidstempo er tilfredsstillende (4 – 8). «Ordningenes betydning for sakens utfall» er en indeks satt sammen av de elleve variablene. «Samarbeidsklima» er satt sammen av ansattes oppfatning av ledelsens respekt for tillitsvalgte og verneombud (spørsmål 6 – 4 og 6 – 5), forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom ledelse og ansatte og om virksomheten er opptatt av å følge lov- og avtaleverket.

Tabell 3.1 

Ledere Vurdering av egen innflytelse på Ordningenes betydning Praktisering – antall saker i
  Egen arbeids­situasjon Arbeids- organisering Beslutning – vrk Sakens utfall Endring (tvs bet.) Endring (VOs bet.) AMU Parts- sammensatt
Egen arbeidssituasjon 1,00 0,29** 0,14* 0,12 0,14* 0,07
Arbeidsorganisering 0,58** 0,26** 0,15* 0,15* 0,15* -0,02
Beslutning – vrk 0,40** 0,53** 0,56** 0,23** 0,29** 0,09 0,04
Jeg har en trygg arbeidsplass 0,03 -0,04 0,10* 0,17** 0,21** 0,08 -0,07 -0,09
Ansatte har gode utviklingsmuligheter 0,22** 0,23** 0,23** 0,23** 0,24** 0,13 0,08 0,05
Forholdet mellom ledelse og ansatte er godt 0,23** 0,24** 0,26** 0,28** 0,27** 0,18** -0,01 0,00
Forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte er godt 0,19** 0,16** 0,27** 0,31** 0,25** 0,15* -0,04 -0,01
HMS-arbeidet har høy prioritet 0,17** 0,15** 0,17** 0,29** 0,17** 0,06 0,05 0,18**
Ressursene brukes fornuftig 0,25** 0,19** 0,35** 0,24** 0,16* 0,06 -0,02 0,02
Arbeidstempoet er tilfredsstillende 0,25** 0,32** 0,19** 0,23** 0,16* 0,11 -0,03 0,00
Arbeidsmiljøet er godt 0,17** 0,18** 0,22** 0,19** 0,13* 0,07 -0,03 0,06
Ledelsesslegitimitet 0,29** 0,24** 0,31** 0,37** 0,22** 0,24** 0,00 0,09
Organisatorisk klarhet 0,25** 0,24** 0,31** 0,24** 0,26** 0,23** 0,01 0,10
Organisatorisk sunnhet 0,29** 0,39** 0,31** 0,25** 0,21** 0,17* 0,02 0,00
Samarbeidsklima 0,23** 0,20** 0,31** 0,40** 0,26** 0,20** 0,00 0,11
Minste N 426 421 372 194 177 172 191 131

* Signifikant på 0,05-nivå

** Signifikant på 0,01-nivå

Tabell 3.2 

Ansatte Vurdering av egen innflytelse på Ordningenes betydning Praktisering – antall saker i
  Egen arbeids­situasjon Arbeids- organisering Beslutning – vrk Sakens utfall Endring (tvs bety) Endring (VOs bet.) AMU Parts- sammensatt
Egen – arbeidssituasjon 0,20** 0,14* 0,11** 0,08 0,11
Arbeidsorganisering 0,56** 0,28** 0,17* 0,15** -0,02 0,01
Beslutning – vrk 0,39** 0,41* 0,42** 0,25** 0,25** 0,24** 0,40**
Jeg har en trygg arbeidsplass 0,16** 0,09** 0,16** 0,10** 0,10** 0,10** 0,12 0,11
Ansatte har gode utviklingsmuligheter 0,28** 0,36** 0,30** 0,30** 0,21** 0,21** 0,15 0,19**
Forholdet mellom ledelse og ansatte er godt 0,30** 0,32** 0,33** 0,30** 0,23** 0,22** 0,16* 0,16*
Forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte er godt 0,23** 0,23** 0,26** 0,21** 0,27** 0,23** 0,20** 0,24**
HMS-arbeidet har høy prioritet 0,23** 0,30** 0,22** 0,29** 0,21** 0,24** 0,32** 0,35**
Ressursene brukes fornuftig 0,22** 0,25** 0,27** 0,26** 0,22** 0,22** 0,23** 0,18*
Arbeidstempoet er tilfredsstillende 0,25** 0,37** 0,16** 0,19** 0,16** 0,14** 0,11 0,03
Arbeidsmiljøet er godt 0,27** 0,23** 0,23** 0,19** 0,15** 0,14** 0,21** 0,22**
Ledelsesslegitimitet 0,31** 0,30** 0,35** 0,31** 0,20** 0,20** 0,27** 0,24**
Organisatorisk klarhet 0,21** 0,19** 0,20** 0,17** 0,13** 0,15** 0,16* 0,19**
Organisatorisk sunnhet 0,27** 0,47** 0,23** 0,28** 0,22** 0,23** 0,11 0,11
Samarbeidsklima 0,28** 0,28** 0,28** 0,29** 0,31** 0,30** 0,27** 0,27**
Minste N 1771 1728 1525– 659 818 793 132 139

* Signifikant på 0,05-nivå

** Signifikant på 0,01-nivå

Til dokumentets forside