NOU 2010: 01

Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over lover som gir arbeidstakerne rett til å velge medlemmer til foretaks styrende organer

Tabell 2.1 

  Hjemmel Organ der de ansatte har rett til representasjon Krav til antall ansatte i foretak Krav fra ansatte? Hvor mange må stå bak krav Antall medlemmer de ansatte kan velge Merknad
Lov om aksjeselskaper 13. juni 1997 nr. 44 (asl.)Lov om allmennaksje­selskaper 13. juni 1997 nr. 45 (asal.) Asl./asal. § 6 – 4 Styre 30 ansatte eller flere Krav fra et flertall av de ansatte 1 styremedlem1 observatør+ varamedlemmer Gjelder for aksjesel­skaper, allmennaksje­selskaper1 og statsaksjesel­skaper2
50 ansatte Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/3, minst 2
200 ansatte + avtale om ikke bedriftsforsamling Obligatorisk Inntil 1/3, minst 2 + 1 medlem eller to observatører
Asl./asal. § 6 – 35 Bedriftsforsamling (BF) 200 ansatte Obligatorisk 1/33
Asl./asal. § 6 – 5 Styre i morselskap 30 ansatte eller flere i konsern/gruppe Søknad til BDN4 Konsernordning/felles representasjon
Asl./asal. § 6 – 35 femte ledd Bedriftsforsamling i morselskap 200 eller flere ansatte i konsern/gruppe Søknad til BDN 1/3 + evt observatører5 Konsernordning/felles representasjon
Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21. juni 1985 nr. 83 Selskapslov § 2 – 9 Selskapsmøte Gjennomsnittlig flere enn 30 siste tre regnskapsår Krav fra 2/3 av de ansatte 2 medlemmermed varamedlemmer Gjelder ansvarlig selskap, kommandittselskap og enkeltmanns­foretak6
Gjennomsnittlig flere enn 50 siste tre regnskapsår Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/3, minst 2
Gjennomsnittlig flere enn 200 siste tre regnskapsår Obligatorisk Inntil 1/3, minst 4
Når selskapet ikke har styre Inntil 1/3, minst 6
Selskapslov § 2 – 13 Styre7 Gjennomsnittlig flere enn 30 siste tre regnskapsår Krav fra 2/3 av de ansatte 1 styremedlem1 observatør
Gjennomsnittlig flere enn 50 siste tre regnskapsår Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/3, minst 2
Gjennomsnittlig flere enn 200 siste tre regnskapsår Obligatorisk Inntil 1/3, minst 2+ 1
§2 – 10 Konsernstyre/-selskapsmøte Gjennomsnittlig flere enn 50 ansatte i konsern/gruppe Etter søknad til BDN8 Inntil 1/3, minst 2 (konsern med 50+)minst 4 (konsern med 200 + og styre)minst 6 (konsern med 200+ uten styre)
Lov om stiftelser av 23. mai 1980 nr. 11 Stiftelsesloven § 41, jf. asl. § 6 – 4 Styre 30 Krav fra et flertall av de ansatte 1 styremedlem,1 observatør+ varamedlemmer Gjelder for nærings­drivende stiftelser
50 Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/3, minst 2
200 Obligatorisk Inntil 1/3, minst 2
Stiftelsesloven § 42, jf. asl. § 6 – 5 Konsernstyre 30 eller flere i konsernet Etter søknad til BDN Inntil 1/3, minst 2 + 1 representant eller to observatører
Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 Samvirkelova § 67 Styre 30 Krav fra et flertall av de ansatte 1 styremedlem,1 observatør+ varamedlemmer
50 Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/3, minst 2
200 Obligatorisk Inntil 1/3, minst 2
Samvirkelova § 68 Konsernstyre Etter søknad til BDN Avhengig av antall ansatte i konsernet
Lov om sparebanker av 24. mai 1961 nr. 1 Sparebankloven § 8c), jf. § 8 annet ledd Forstanderskap Uavhengig av antall ansatte Inntil av medlemmene Mer enn av de ansatte kan ikke være medlem av forstanderskap
§ 14 Styre 15 ansatte eller flere 1 styremedlem av minst 4 Ansatte kan ikke være formann eller nestformann
§ 17a (§ 8 gjelder tilsvarende) Lokalt forstanderskap
§ 17 (§ 14 gjelder tilsvarende) Lokalt styre
Lov om forretningsbanker av 24. mai 1961 nr. 2 Forretningsbankloven § 11 Representantskap 4/15 av 15, 30 eller 45 medlemmer
§ 9 Styre 1 medlem (av 4–9) + personlig vara med tale- og møterett
§ 12 Avdelingsstyre utenfor hovedkontorets kommune 15 eller flere ansatte i avdeling Ett medlem av 4 – 7 medlemmer totalt
Lov av 10. juni 2005 nr. 4 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) Forsikrings­virksom­hets­loven § 5 – 1 Styre Ansatte skal ha representasjon, men ikke flertall Forskriftshjemmel for nærmere regler ikke tatt i bruk
§ 5 – 4 Representantskap 50 ansatte eller flere 1/3 velges etter regler fastsatt av Kongen Representantskapet skal bl.a velge styre. Forskriftsregler er ikke fastsatt.
Lov om statsforetak av 30. august 1991 nr. 71 Statsforetaksloven § 20 Styre Gjennomsnittlig flere enn 30 siste tre regnskapsår Krav fra 2/3 av de ansatte 1 styremedlem1 observatør varamedlemmer
Gjennomsnittlig flere enn 50 siste tre regnskapsår Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/3, minst 2
Gjennomsnittlig flere enn 200 siste tre regnskapsår + avtale om ikke å ha bedriftsforsamling Obligatorisk Inntil 1/3, minst 2+ 1 styrmedlem/2 observatører
§ 33 Bedriftsforsamling Obligatorisk 1/3 + varamedlemmer9 Bedriftsforsamling skal opprettes dersom foretaket de siste tre regnskapsår gjennomsnittlig har hatt flere enn 200 ansatte
§ 20 og 33 Konsernstyre/konsernbedriftsforsamling Etter søknad til BDN tilsvarende som etter aksjelovene Tilsvarende representasjon som etter §§ 20 og 33
Lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr. 93Regionale helseforetak Helseforetaksloven § 22 Styre Obligatorisk Inntil 1/3, minst 2 Ansatte i regionale helseforetak har «rett og plikt» til å velge styremedlemmer
Helseforetak Helseforetaksloven § 23 Styre 30 Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/3, minst 2
200 Obligatorisk Inntil 1/3, minst 2+ 1 medlem og vara Kan avtale to observatører i stedet for ekstra styremedlem
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) av 1. april 2005 nr. 15. Universitets- og høyskoleloven § 9 – 3 Styre Obligatorisk 4 av 11 i styret10 Plikt til å ta imot verv
Lov om studentsamskipnader av 28. juni 1996 nr. 54 § 6 Styre Tilsvarende som etter asl./asal. § 6 – 4 Krav fra et flertall av de ansatte Tilsvarende som etter asl./asal. § 6 – 4 I tillegg rett til å velge styremedlem i studentsamskipnader med færre enn 30 ansatte11
Lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 3 Styre Obligatorisk Uavhengig av krav De ansatte skal ha representanter med møte-, tale- og forslagsrett i alle tilfeller der styret behandler saker av betydning for gjennomføringen av godkjent fagskoleutdanning.12
Lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skoler med rett til statstilskot (privatskolelova) § 5 – 1 e) Styre 1 representant med møte- og talerett + rett til å få protokollført mening Skolen sitt styre skal oppnevnes i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir drevet etter
Lov om pengespill av 28. august 1992 nr. 103 § 6 Styre Krav fra et flertall av de ansatte To medlemmer (av 5) Forskriftshjemmel for å fastsette nærmere regler ikke tatt i bruk
Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 § 10 Styre Inntil 30 Representanter for ansatte har møte- og talerett Dersom selskapet har kompetanse til å fastsette forskrifter eller treffe enkeltvedtak, skal de ansatte ikke delta i behandlingen av disse sakene, jf. § 10 (11)
30 Krav fra et flertall av de ansatte 1 medlem1 observatør
50 Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/3, minst 2
200 Obligatorisk Inntil 1/3, minst 2+1 styremedlem og vara (evt. avtale 2 observatører m. vara i stedet)
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 Kommuneloven § 25 Administrasjonsutvalg13 Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller fylkeskommunen
Kommuneloven § 26 Nemnder Møte- og talerett Når nemnd behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte
Kommunale- og fylkeskommunale foretak Kommuneloven § 65 Styre - Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/5 Begrenset hvilke saker arbeidstakerne får delta i behandlingen av14
Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) av 6. juni 2003 nr. 38 § 6 – 4 Styre 30 ansatte eller flere Krav fra et flertall av de ansatte Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer
50 ansatte eller flere Krav fra et flertall av de ansatte Inntil 1/3 og minst to medlemmer med varamedlemmer
Lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) av 7. desember 1956 nr. 1 § 2 tredje ledd Styre Uavhengig av antall ansatte To medlemmer som supplerer styret ved behandling av administrative saker
Lov om offisiell statstikk og Statistisk Sentralbyrå av 16. juni 2009 nr. 40 § 4 – 2 andre ledd Styre Uavhengig av antall ansatte Ett medlem med varamedlem Kongen oppnevner etter forslag fra de ansatte.
Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet av 19. juni 1931 nr. 18 § 5 Styre Uavhengig av antall ansatte 1/3
§ 9 Bedriftsforsamling Uavhengig av antall ansatte 1/3
Lov om gjeldsforhandling og konkurs av 8. juni 1984 nr. 58 (konkursloven) § 84 Kreditorutvalg Uavhengig av antall ansatte Krav fra et flertall av de ansatte i skyldners næringsvirksomhet, lokal fagforening som organiserer ett flertall av de ansatte eller flere fagforeninger som til sammen organiserer et flertall av de ansatte i virksomheten 1/4

1 Gjelder ikke for aksjeselskaper som driver forelegging av aviser, formidling av nyheter og annet stoff til presse, kringkasting mv (nyhetsbyråer), utenriks sjøfart, bore- og entreprenørfartøynæring, bank- eller finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet.

2 Jf. asal. og asl. §§ 20-4.

3 Dersom det er opprettet bedriftsforsamling (BF), er det denne som velger medlemmene til styret. Særregler gjør at arbeidstakernes medlemmer i BF kan få valgt inn inntil 1/3, men minst 2 av medlemmene i styret.

4 Fra konsernet, fagforeninger som omfatter 2/3 av de ansatte i konsernet eller fra et flertall av de ansatte i konsernet.

5 Et flertall av de ansatte eller fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte kan beslutte at det skal velges observatører. Antallet observatører kan utgjøre inntil en halvdel av de ansattes medlemmer.

6 Reglene har samme næringsmessige avgresning som aksjelovene, se note 1.

7 Det kan avtales at selskapet skal ha styre, som overlates den alminnelige forvaltningen av selskapet, jf. § 2-13, første ledd.

8 Fra samme parter som etter asl. § 6-5.

9 Fagforening med 2/3 av ansatte eller flertall av ansatte kan beslutte å velge observatører (inntil halvpart av ansattes medlemmer) og varaer.

10 3 medlemmer fra undervisning/forskning, 1 medlem fra teknisk- administrativt ansatt + evt. valgt rektor. Styret kan velge annen sammensetning, men de ansatte må være ”tilfredsstillende representert”. Ingen grupper skal ha flertall alene.

11 Jf. § 4 i forskrift om studentsamskipnader 22. juli 2008 nr. 828.

12 Dersom skolen er organisert som f.eks aksjeselskap, vil disse reglene gjelde.

13 Administrasjonsutvalg er partssammensatte utvalg som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

14 Arbeidstakerne har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler, eller ved vedtakelse av enkeltvedtak/forskrifter, jf. § 65.

Til dokumentets forside