NOU 2010: 01

Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Berge, Øyvind m.fl. (2009), De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering. Fafo-notat nr. 11, 2009.

Bergh, T. (1987), Storhetstid (1945-1965). Arbeiderbevegelsens historie i Norge.Oslo: Tiden Norsk Forlag A/S

Bergh, T. m. fl. (1992), Arbeiderhistorie. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Tema: Arbeiderbevegelsen og Europa. Velferdsstaten

Bergh, Trond (1994) Medbestemmelse som etterkrigshistorisk forskningsfelt. LOs notat 91/44

Bergh, T. (2009), Kollektiv fornuft: 1968-2009. Bind 3 av LOs historie. Oslo: Pax.

Bjørnson, Ø. (1993), 100 år for bedre arbeidsmiljø: 1893-1993: Arbeidstilsynet 100 år. Oslo: Tiden

Bråten, Mona, Andersen, Rolf K. og Svalund, J. (2008), HMS-tilstanden i Norge 2007. Fafo-rapport 2008:20. Oslo. Fafo

Bull, E. (1953), Arbeidervern gjennom 60 år.Utgitt av Statens arbeidstilsyn, Oslo: Tiden Norsk Forlag

Bøhren, Øyvind and Ødegaard, Bernt Arne (2000), The ownership structure of Norwegian firms: characteristics of an outlier, Oslo: BI

Debes, I. (1919), Økonomisk demokrati. Arbeidernes andel i bedriftsledelsen. Kristiania: Steenske Forlag

Di Nunzio, D., P. Hohnen, P. Hasle, H. Torvatn og L. Øyum (2009), Impact of restructuring on health and safety and quality of work life. WORKS report, HIVA-K.U.Leuven, Leuven.

Engelstad, F., Svalund, J., Hagen, I.M. og Storvik, Aa.E. (2003), Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal

Engelstad, F., Ekeberg, E., Gulbrandsen, T. og Vatnaland, J. (2003b), Næringslivet mellom marked og politikk. Oslo: Gyldendal. (kapittel 3)

Eldring, L. og Hansen, J. A. (2009), Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark. Søkelys på arbeidslivet nr. 1, 2009

Evju, S. (1990). Arbeidsretten i Norge, I Tore Sigeman, Arnmundur Backman, S.E., Ole Hasselbalch, Antti Suviranta: Arbetsrätten i Norden. s. 469-472. Revidert opplag. København: Nordisk Ministerråd. (Nord 1990:42)

Falkum, E., Colbjørnsen, T. og Eldring, L. (1999), Medbestemmelse og medvirkning. Bedriftsutvikling mot år 2000. Fafo-rapport 324. Oslo: Fafo.

Falkum, E. (2003), IR and HRM perspectives – Compatible or Conflicting. Paper til den 13. Internasjonale IIRA konferansen, Berlin.

Falkum, E. (2008), Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv. Avhandling, dr.phil. Fafo-rapport 2008:31. Oslo: Fafo

Falkum, E., Hagen, I.M. og Trygstad, S.C. (2009), Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse.Notat 2, Kunnskapsstatus på feltet våren 2009. Fafo-notat nr. 17, 2009.

Falkum E., Hagen, I.M. og Trygstad, S.C. (2009), Bedriftsdemokratiets tilstand. Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009. Fafo-rapport nr. 35 (2009).

Grimsmo og Hilsen, Arbeidsmiljø og omstilling, Arbeidsforskningsinstituttet 2000. Torvatn og Molden: «HMS-tilstanden i Norge i 2001», SINTEF, Ny praksis 2001

Grønlie T. (1977), Norsk industripolitikk 1945–1965. I Bergh, T. (red.) Vekst og velstand. Oslo: Universitetsforlaget

Grünfeld, Leo A. og Jakobsen, Erik W. (2006), Hvem eier Norge? Eierskap og verdiskapning i et grenseløst næringsliv. Universitetsforlaget

Gustavsen, B., Colbjørnsen, T., Pålshaugen, Ø. (eds) (1998): Developing Coalitions in Working Life, The Enterprise Development 2000 Program in Norway, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Gustavsen, B. m.fl. (2003), Bedriftsutvikling og regionale partnerskap: erfaringer fra Verdiskaping 2010. Oslo: Norges forskningsråd, Området for industri og energi. ISBN 82-12-01828-8.

Hagen, I.M. og Pape, A. (1997), Medspillere eller motspillere? Lederes og tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen i staten. Fafo-rapport 227. Oslo: Fafo

Hagen, I.M. (2005), Ansattes styrerepresentanter – motstandere, samarbeidspartnere eller B-medlemmer. Fafo-rapport 502. Oslo: Fafo

Hagen, I.M. (2008), Ansatte i styret. Statusrapport 2007. Fafo-rapport 2008:09. Oslo: Fafo

Hagen, I.M., (2010), Det mektige mindretallet, Ansatterepresentasjon i styret mellom Corporate Governance og Industrial Relations, Avhandling. UiO

Hagen, I.M. og Trygstad, S.C. (2007), «Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter – idealer, realiteter og utfordringer» i Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Norsk Forlag 2007

Hagen, I.M. og Trygstad, S.C. (2008), Modeller og dilemmaer. Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor. Fafo-rapport 2008: 24

Hall, P. A and Soskice (ed 2001), Varieties of capitalism: the industrial foundations of comparative advantage.Oxford: Oxford University Press.

Hanoa, R. (1974), Fagbevegelsen og arbeidsmiljøet. Oslo: PAX forslag a/s

Heller, Frank A. (1998), Organizational participation: myth and reality. New York : Oxford University Press.

Hernes, G. (2006), Den norske mikromodellen. Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital, Fafo-notat 2006:25

Jacobsen, A. (1977), Bedriftsdemokrati: forslag og tiltak: Tor Aspengren om ideer og erfaringer, Oslo, Tiden forlag

Karlsen, J. E. (1972), Arbeidsmiljø og arbeidsskader. En undersøkelse blant LO-medlemmer om helserisikoene på arbeidsplassene. Oslo: Landsorganisasjonen i Norge

Kluge, Norbert (2005), Corporate governance with co-determination – a key element of the European social model,Transfer2/2005. Brussels:ETUI-RHS.

Levin, M. (2002), Researching enterprise development: action research on the cooperation between management and labour in Norway. Dialogues on work and innovation, Volume 14. Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub.

Lægereid, P. (1983) Medbestemmingsretten i den offentlige sektor og det politiske demokrati. I Bergh, T. Deltakerdemokratiet. Demokrati og samfunnsstyring. Oslo: Universitetsforlaget.

Løken, E og Stokke T.A. (2009), Labour Relations in Norway, Fafo-rapport nr. 33, 2009

Nergaard, K., Arbeidsforhold i gråsonen mellom lønnstaker og selvstendig. En gjennomgang av arbeidskraftundersøkelsene, offentlig strukturstatistikk mv. Fafo 2000.

Nergaard og Stokke (2006), Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005. Fafo

Olberg, Dag (2008), Arbeidsstyrken og organisasjonene i arbeidslivet – innspill til kunnskapsplattformen

Olstad, Finn (2009), Med knyttet neve 1899-1935. LOs historie bind 1. Oslo: Fafo

Ousland, G. (1949), De store kampåra: 1921 – 1931. Oslo: Arbeidernes faglige Landsorganisasjon i Norge

Pettersen, B. (1977:1), Arbeidsmiljøloven – en merkesak for arbeiderbevegelsen. Oslo: Tiden norsk Forlag

Pålshaugen, Ø. & Qvale, T. (red) (2000), Forskning og bedriftsutvikling – nye samarbeidsforsøk. AFIs skriftserie nr. 9.

Qvale, T. (1994), Medvirkning for produktivitet og omstilling – Erfaringer fra Senter for bedre arbeidsliv (SBA). I Søkelys på arbeidsmarkedet, 1994 nr. 1 Oslo: ISF

Qvale, T. U. (1995), Ledelse - fra administrasjon til omstilling. I Olberg, D.: Endringer i arbeidslivets organisering. Oslo: FAFO. FAFO-rapport 183, s. 232-267.

Reve, T. (1994), Skandinavisk organisasjon og ledelse. Fra konkurransefordel til konkurranseulempe. I Tidsskrift for samfunnsforskning 4/94. Oslo: ISF.

Rødvei, Per-Harald (2001), Fra personalperm til strategisk lederverktøy? NF-rapport (Nordlandsforskning) nr 14/2001.

Sejersted, F. (2003), Norsk idyll. Oslo: Pax

Salvanes, Kjell G. (2007), Omstilling i Norge: Muligheter og utfordringer for den skandinaviske modellen. Søkelys på arbeidslivet nr. 3, 2007

Stokke, T.Aa. (1998), Lønnsforhandlinger og konfliktløsning. Norge i et skandinavisk perspektiv. Doktoravhandling, Fafo-rapport 246.

Stokke, Evju og Frøland (2003), «Det kollektive arbeidslivet». Universitetsforslaget, s. 103-105, Nergaard og Stokke (2006): Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005. Fafo

Strøm, Øystein (2008), Three essays on corporate boards.Doktorgradsavhandling, Oslo: Handelshøyskolen BI.

Torvatn, H., Forseth, U., Andersen, T. (2007), Partner for arbeidsmiljø – det norske verneombudets rolle og funksjon, (A3085) SINTEF Teknologi og samfunn.

Trygstad, Sissel C. (2004), Fra rettighet til nytte? Det kommunale bedriftsdemokratiet møter New Public management. Doktoravhandling. NTNU

Trygstad, Sissel C. og Hagen, I.M. (2007), Ledere i den norske modellen. Fafo-rapport 2007:23. Oslo: Fafo

Vitols, S. (2001), Variety of Corporative Governance I Hall, P. A and Soskice, D (ed 2001), Varietites of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage. Oxford: Oxford University Press.

Vitols, Sigurt (2005), Co-determination and economic performance in Europe. Report 92. Brussels: ETUI-RHS.Strøm, R. Øystein (2008), Three essays on corporate boards. Oslo:BI.

Øyum, Lisbeth og Torvatn, Hans, (2010) Et europeisk arbeidsliv i endring - hva skjer med de ansattes medbestemmelsesmuligheter? Trondheim, SINTEF

Aarbakke, M., Aarbakke, A., Knudsen, G., Ofstad, T., Skåre, J., Aksjeloven og allmennaksjeloven, Kommentarutgave 2. utgave (2004).

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030. SSB-rapport nr. 9, 2009. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft eller utdanning, 1986–2025. SSB-rapport 29, 2008. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Benchmarking Working Europe 2009, Brussel: ETUI (2009).

EU-kommisjonen 2008, Emplyee representatives in an enlarged Europe. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions (2009): Trade Union Membership 2003 – 2008. Eurofound 09/74.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Fourth European Working Conditions Survey Eurostat. Data in focus 33/2009.

Franchiseundersøkelsen 2004, Effectum Franchise Consulting

http://www.arbeidstilsynet.no/

http://www.eiro.eurofound.ie/2002/07/feature/TN207104

http://www.ssb.no/emner/07/02/10/arborg/

http://www.boeckler-boxen.de/files/Zusammenfassung_Biko-Englisch.pdf

http://www.boeckler.de/92462_88615.html

«Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter – idealer, realiteter og utfordringer» i Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Norsk Forlag 2007.

Innstilling om demokrati i bedriftslivet(1971). Eckhoffutvalget

Innst. O. nr. 52 (2003-2004) om lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (likebehandling i arbeidslivet m.m.

NOA (2007), Arbeidsmiljøet i Norge og EU – en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt

NOA (2008), Organisatorisk arbeidsmiljø. Delrapport fra SSBs levekårsundersøkelse 2006. Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

NOA (2008), Arbeidsmiljø- og helse – slik norske yrkesaktive opplever det. Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nordisk Ministerråd (2005), Norden som global vinderregion. På sporet af den nordiske konkurrencemodel. Årbog 2005

NOU 1974: 60 Ansattes medbestemmelse i offentlig virksomhet, (Hollerutvalget)

NOU 1985: 1 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet

NOU 1990: 13 Forslag om ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneutvalget)

NOU 1992: 20 Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt for alle

NOU 1992:26 En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene(Sysselsettingsutvalget)

NOU 1992: 29 Lov om aksjeselskaper

NOU 1996: 3 Ny aksjelovgivning

NOU 1996: 6 Arbeidstakeres stilling i konsernforhold mv.

NOU 1999: 34 Nytt millennium – nytt arbeidsliv? Trygghet og verdiskapning i et fleksibelt arbeidsliv

NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget, Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst

NOU 2009:10 Fordelingsutvalget

«Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Procuctivity» (PIQUE).

OECD (2009): Education at a Glance

Ot. prp. nr. 7 (1971-72) Om lov om endringer i lov av 6. juli 1957 om aksjeselskaper

Ot. prp. nr. 19 (1974-1975) Om lov om aksjeselskaper

Ot. prp. nr. 67 (1984-85) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Ot. prp. nr. 24 (1987-88) (endringslov) Lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper og i visse andre lover om ansattes rett til representasjon i selskapers styrende organer

Ot. prp. nr. 42 (1991-1992) Kommuner og fylkeskommuner

Ot. prp. nr. 36 (1993–94) Om lov om akskjeselskaper (aksjeloven)

Ot. prp. nr. 23 (1996-97) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven)

Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) Om lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet)

St. meld. nr. 35 (1991-1992) Om statens forvaltnings- og personalpolitikk

St. meld. nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk Klimapolitikk

Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft og utdanning, 1986 – 2025. SSB-rapport nr. 29, 2008. Oslo Statistisk sentralbyrå

Videreutvikling av bedriftsdemokrati(1980). Utredning og innstilling fra en felleskomité mellom Landsorganisasjonen i Norge og Det Norske Arbeiderparti

Til dokumentets forside