NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013, og fikk i mandat å vurdere straffelovens utilregnelighetsregler, psykiatrisk sakkyndighet og særreaksjonene. Utvalget legger med dette frem sin utredning, som i det alt vesentlige er enstemmig. Enkelte dissenser og særmerknader fremgår av drøftelsene og lovforslagene.

Oslo, 28. oktober 2014

Georg Fr. Rieber-Mohn Leder

Knut Erik Sæther

Linda Gröning

Hilde Stoltenberg

Arne Johan Vetlesen

Tor Langbach

Marit Bjartveit

Paul Leer-Salvesen

Siv Hallgren

Jim Aage Nøttestad

Tina Gram Larsen

Anders Løvlie Sekretariatsleder

Nils Gunnar Skretting

Anne Wie-Groenhof

Til dokumentets forside