NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Forarbeid, utredninger, brev m.m.

Helse- og omsorgsdepartementets tildelingsbrev 13. januar 2006.

Justis- og politidepartementets brev 18. mai 2006

Justisdepartementet brev 26. februar 2004.

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Sør-Øst brev 4. januar 2007.

Mæland mfl. (2008): Rapport fra utredningsgruppe oppnevnt av Justis- og politidepartementet 18. mai 2006. Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring, 2008.

Mæland mfl. brev 11. juni 2007.

POD (2014). Politidirektoratets uttrekk fra STRASAK for perioden 2002–2013.

Riksadvokatens brev 14. februar 2014.

Riksadvokatens brev 26. april 2004.

Riksadvokatens brev 2. mars 2004.

Sosial- og helsedirektoratets brev 13. februar 2007.

Statistisk sentralbyrå: Etterforskede lovbrudd, 2013. Tabell 4 Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall. Hentet fra: https://www.ssb.no/ sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/ lovbrudde/aar/2014–09–09?fane=tabell&sort=nummer&tabell=195702 Sist besøkt: [12.09.2014]

Utvalgets brev 7. februar 2014.

Utvalgets henvendelser til Politidirektoratet (POD), mars 2014.

Litteratur

Hartvig (2007): Pål Hartvig. Utilregnelige lovbrytere med samfunnsskadelig aktivitet som ikke gir grunnlag for strafferettslig særreaksjon. Tidsskrift for Strafferett nr. 1–2007 s. 5–15.

Npf (2014): Norsk psykiatrisk forening. Hvordan bør norsk rettspsykiatri utvikles? – Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av styret i Norsk psykiatrisk forening med støtte fra Den norske legeforening. Oslo, 2014.

Til forsiden