NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Anckarsäter, Henrik & Falk, Örjan, «Tillräknelighet ur ett psykiatrisk perspektiv», Tillräknelighet (2009) s. 107–150

Andenæs, Johs., Straffen som problem, 2. reviderte opplag, (Exil 1996)

Andenæs, Johs., «Grunnlaget for utilregnelighetsreglene», vedlegg NOU 1974:17 s. 161–170

Andenæs, Johs., Alminnelig strafferett, 5. utg. ved Magnus Matningsdal og Georg Fredrik Rieber-Mohn, (Universitetsforlaget 2004)

Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Burns and Hart, red. (Hafner Pub. Co. 1948)

Berger, Benjamin L., «Mental Disorder and the Instability of Blame in Criminal Law», Rethinking Criminal Law Theory, Tanguay-Renaud, François og Stribopoulous, James, red., (Hart Pub. 2012)

Boucht, Johan, «Om strafferettslig tilregnelighet i norsk rett – med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv», Lov og Rett (2012) s. 515–532

Diamond, Adele, «Executive functions», Annual Review of Psychology (2013) s. 135–168

Eastman, Nigel, «Psychiatric, psychological and legal models of man», International Journal of Law and Psychiatry (1992) s. 162

Eskeland, Ståle, Strafferett, 3. utg., (Cappelen Damm Akademisk 2013)

Frøberg, Thomas & Torgersen, Runar, «Noen kommentarer til Jørn RT Jacobsens artikkel «Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære»», Tidsskrift for strafferett (2012) s. 184–205

Frøberg, Thomas & Torgersen, Runar, «Noen ytterligere kommentarer til Jørn RT Jacobsens utkast til en ny ansvarslære», Tidsskrift for strafferett (2013) s. 80–87

Goldstein, Joseph & Katz, Jay, «Abolish the «Insanity Defense» – Why Not?», The Yale Law Journal (1963) s. 853–876

Gran, Bernt, Hundreår med hodebry: utilregnelighetens historie, (Cappelen Damm 2014)

Greene, Joshua & Cohen, Jonathan, «For the law, neuroscience changes nothing and everything», Philosophical transactions of the Royal Society of London, Series B (2004) s. 1775–1785

Gröning, Linda, «Sjuk, frisk och farlig: tankar om straffrättens reaktionssystem i gränssnittet mellan straff, vård och samhällsskydd», i Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år, (Fagbokforlaget 2013) s. 153–165

Hagerup, Francis, Strafferettens almindelige del, (Aschehoug & co 1911)

Hart, Herbert Lionel Adolphus, Punishment and Responsibility: Essays in the philosophy of Law, (Oxford University Press 1968)

Hartvig, Pål & Østberg, Bjørn, «Psykisk lidelse og avvik blant norske fengselsinnsatte», Tidsskrift for Den norske legeforening (2004) s. 2091–2093

Hauge, Ragnar, Straffens begrunnelser, (Universitetsforlaget 1996)

Hauge, Steinar M., «Rettspsykiatri i støpeskjeen», Tidsskrift for strafferett (2012) s. 455–469

Hirstein, William & Sifferd, Katrina, «The legal self: Executive processes and legal theory», Consciousness and Cognition (2011) s. 156–171

Høivik, Knut, Foretaksstraff: En analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettspolitiske og moralske forutsetninger, (Cappelen Damm Akademisk 2012)

Jacobsen, Jørn RT, «Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad», Tidsskrift for Strafferett nr. 4 (2004) s. 394–438

Jacobsen, Jørn RT, «Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar», Tidsskrift for strafferett (2009) s. 43–75

Jacobsen, Jørn RT, «Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære», Tidsskrift for strafferett (2012) s. 184–205

Jacobsen, Jørn RT, «Rett/sleg forståing: Svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen», Tidsskrift for strafferett (2012) s. 329–343

Jacobsen, Jørn RT, «Concepts of Criminal Law and Representative Reductions», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2012) s. 46–64

Jacobsen, Jørn RT, «Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære», Tidsskrift for strafferett (2013) s. 89–94

Jacobsen, Jørn RT, ««i selve Dybderne af den mennesklige Bevidsthed om Ret og moral» – Straffelova av 1902 og den tyske skulestriden», Geir Heivoll og Sverre Flaatten, red, «Straff, lov, historie» Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (Akademisk Publisering 2014)

Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, (Iustus 1992)

Kamber, Simon Engell, «Psykisk syge lovovertrædere i et komparativt lys», Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2012) s. 46–64

Kringlen, Einar, Psykiatri, 10. utg., (Gyldendal Akademisk 2011)

Langeveld, Hans & Melhus, Henning, «Blir psykiske lidelser i fengsel fanget opp av helsetjenesten?», Tidsskrift for Den norske legeforening (2004) s. 2094–2097

Leer-Salvesen, Paul, Forsoning etter krenkelser, (Fagbokforlaget 2009)

Lindhardt, Anne, «Der er særlige etiske konsekvenser af psykosediagnosen», Ugeskrift for Læger 174/9 (2012) s. 563–565

Løvlie, Anders, «Strafferettslig psykose – bevistema og beviskrav», Kritisk Juss (2012) s. 158–180.

Malt, Ulrik Fredrik m.fl (red.), Lærebok i psykiatri, 3. utg., (Gyldendal Akademisk 2012)

Malatesti, Luca & McMillan John (red.), Responsibility and Psychopathy: interfacing law, psychiatry and philosophy, (Oxford University Press 2010)

Moore, Michael S., «Responsible Choices, desert-based legal institutions, and the challenges of contemporary neuroscience», Social Philosophy and Policy (2012) s. 245–279

Moore, Michael S., «The Quest for a Responsible Responsibility Test: Norwegian Insanity Law After Breivik», Journal of Criminal Law and Philosophy (2014)

Morse, Stephen, «Uncontrollable Urges and Irrational People», Virginia Law Review (2002) s. 1054–1075

Morse, Stephen, «Mental Disorder and Criminal Law», The Journal of Criminal Law and CriminologyVol. 101,(2011) s. 885–939

Morse, Stephen J., «Psychopathy and Criminal Responsibility», Neuroethics (2008) s. 205–212

Morse, Stephen J., «Craziness and criminal responsibility», Behavioral science and the law (1999) s. 147–164

Mæland, Henry John, Norsk alminnelig strafferett, (Justian 2012)

Nygaard, Nils, Skade og ansvar, (Universitetsforlaget 2007)

Parnas, Josef, «Begrebet psykose», Ugeskrift for Læger (2008, 170/46 s. 3743–3744

Paternoster, Raymond, «How much do we really know about criminal deterrence», The Journal of Criminal Law and Criminology 100 (2010) s. 765–824

Radovic, Filip, «Den fria viljans problem», Tillräknelighet, Radovic, Susanna & Anckarsäter, Henrik, red., (Studentlitteratur 2009)

Rosenqvist, Randi, Rettspsykiatri – en introduksjon, (Universitetsforlaget 2009)

Rosenqvist, Randi, «Utilregnelighetsregelen – moden for revisjon?», Tidsskrift for den Norske Legeforening (2012) s. 843–844

Ross, Alf, Skyld, ansvar og straf, (Berlingske 1970)

Ross, Alf, Forbrydelse og straf: analytiske og reformatoriske bidrag til kriminalrettens almindelige del, (Nyt Nordisk Forlag 1974)

Ryberg, Jesper, Retsfølelsen: en bog om straf og etik, (Roskilde Universitetsforlag 2006)

Ryssdal, Anders, «Advokatforeningens årstale 2007: Den allmenne rettsfølelse – veiviser eller rettleder i strafferetten?», Kritisk Juss (2008) s. 6–35

Strandbakken, Asbjørn, «Simpson i Strasbourg», Lov og Rett (2003) s. 231–248

Svendsen, Lars Fredrik Händler, Ondskapens filosofi, (Universitetsforlaget 2002)

Syse, Aslak, «Strafferettslig (u)tilregnelighet: juridiske, moralske og faglige dilemmaer», Tidsskrift for strafferett (2006) s. 141–175

Thorvik, Arne, «Frihet som medisinsk problem – rettspsykiatri i filosofisk lys», Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 18 (2000)

Vetlesen, Arne Johan & Nordtvedt, Per, Følelser og moral, (Ad Notam Gyldendal 1996)

Victor, Dag, «Påföljdsbestämning i ett differentierat påföljdssystem», Svensk Juristtidning (1999) s. 132–144

Waaben, Knud, Utilregnelighed og særbehandling, (Københavns universitet 1968)

Waaben, Knud, Retspsykiatri og strafferet i historiens lys, (Janssen-Cilag 1997)

Til forsiden