NOU 2014: 10

Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Til innholdsfortegnelse

Referanser og litteraturliste1

Litteratur:

Andenæs (2009): Andenæs, Johs. Norsk straffeprosess. 4. utgave. Samlet utgave ved Tor-Geir Myhrer. Oslo, 2009.

Andenæs (2005): Johs. Andenæs. Alminnelig strafferett. 5. utgave. Ved Magnus Matningsdal og Georg Fredrik Rieber-Mohn. Oslo, 2005.

Andenæs (2004): Johs. Andenæs. Alminnelig strafferett. 5. utgave. Ved Magnus Matningsdal og Georg Fredrik Rieber-Mohn. Oslo, 2004.

Andenæs (1974): Johs. Andenæs. Grunnlaget for utilregnelighetsreglene. Vedlegg 1 til NOU 1974: 17.

Andenæs (1965): Johs. Andenæs. Giftsaken på Hamar – Juridiske randbemerkninger. Lov og Rett 1956, s. 289–302.

Andenæs (1962): Johs. Andenæs. De psykiatrisk sakkyndiges plass i straffeprosessen. Lov og Rett 1962, s. 97–103.

Andenæs (1956): Johs. Andenæs. Alminnelig strafferett. Oslo, 1956.

Andersen og Skarðhamar (2013): Synøve Nygaard Andersen og Torbjørn Skarðhamar. Å måle gjentatt kriminalitet – hvem, hva og når? Samfunnsspeilet 3/2013.

Anwar mfl. (2011): Anwar mfl. Is Arson the Crime Most Strongly Associated With Psychosis?—A National Case-Control Study of Arson Risk in Schizophrenia and Other Psychoses. Schizophr Bull 37 (3) 2011, s. 580–586.

Ashworth (2003): Andrew Ashworth. Principles of Criminal Law. 4. utgave. Oxford, 2003.

Ashworth og Horder (2013): Andrew Ashworth og Jeremy Horder. Principles of Criminal Law. 7. utgave. Oxford, 2013.

Berggren mfl.(2012): Berggren mfl. Kommentar till Brottsbalken 30: 6 (mai 2012).

Bjerg Hansen (1963): E. Bjerg Hansen. The concept of partial psychosis in the light of forensic psychiatry. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1963;39, s. 188–189.

Bjerke, Keiserud og Sæther (2011): Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther. Straffeprosessloven kommentarutgave. 4. utgave. Oslo, 2011.

Bjørkly (2002): Stål Bjørkly. Psychotic symptoms and violence toward others – a literature review of some preliminary findings: Part 1. Delusions og 2. Hallucinations. Aggression and Violent Behavior, Vol. 7, nr. 6 2002, s. 605–615 og 617–631.

Bohlander (2009): Michael Bohlander. Principles of German Criminal Law. Oxford, 2009.

Boles og Miotto (2003): Boles, S.M. og Miotto, K. Substance abuse and violence – A review of the literature. Aggression and Violent Behavior, Vol. 8, nr. 2 2003, s. 155–174.

Boucht (2012): Johan Boucht. Om strafferettslig tilregnelighet i norsk rett – med noen synspunkter fra et nordisk perspektiv. Lov og Rett 2012, s. 515.

Boucht (2011): Johan Boucht. Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norska strl. § 40 – särskilt i ljuset av svenska HD:s avgörande NJA 2011 s. 563. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011, s. 612–657.

BPRS: Brief Psychiatric Rating Scale. Hentet fra: http://www.helsebiblioteket.no/ psykisk-helse/felles/sk%C3%A5ringsverkt% C3%B8y;jsessionid=9223440A0CD2E81AA 8ADF1D667DE8560.

Bramness (2013): Jørgen G. Bramness. Psykiske og medisinske følger av cannabisbruk. I: Anne Line Bretteville-Jensen (red.). Hva vet vi om cannabis? Oslo, 2013, s. 73–82.

Bratholm (1980): Strafferett og samfunn. Oslo, 1991.

Cassese (2008): Antonio Cassese. International Criminal Law. Oxford, 2008.

Coid mfl. (2013): Jeremy W. Coid mfl. The Relationship Between Delusions and Violence Findings From the East London First Episode Psychosis Study. JAMA Psychiatry. 2013;70 (5) s. 465–471.

Dagbladet (2010): Krise i Rettsmedisinsk kommisjon kan lamme Retts-Norge. Dagbladet 30.11.10.

Dahl og Aarre (2012): Alv A. Dahl og Trond F. Aarre (red.). Praktisk psykiatri. Bergen, 2012.

Dahl og Grov (2014): Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov. Komorbiditet i somatikk og psykiatri. Forståelse, betydning og konsekvenser, 2014.

Douglas mfl. (2009): Douglas mfl. Psychosis as a risk factor for violence to others: a meta-analysis. Psychological Bulletin, Vol. 135(5), Sep. 2009, s. 679–706.

DSM-5 (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth edition, text revision.

Dullum (2010): Jane Dullum. Justisfeil i straffesaker. En analyse av saker behandlet av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) i perioden 2004–2009.

Dyb mfl. (2014): Grete Dyb mfl. Post-traumatic stress reactions in survivors of the 2011 massacre on Utøya Island, Norway. The British Journal of Psychiatry 2014, s. 361–367.

Eitinger og Retterstøl (1990): Leo Eitinger og Nils Retterstøl. Rettspsykiatri. Universitetsforlaget. 4. utgave. Oslo, 1990.

Elbogen og Johnson (2009): EB Elbogen og SC Johnson. The intricate link between violence and mental disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch Gen Psychiatry. 2009 Feb;66(2), s. 152–61.

Elkins (1994): Brian E. Elkins. Idaho’s Repeal of the Insanity Defense: What Are We Trying to Prove? Idaho Law Review, Volume 31, 1994–1995, s. 152–172.

Eser (2008): Albin Eser. Grounds for excluding criminal responsibility [Roma-statuttene art. 31]. I: Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, s. 863–893. München, 2008.

Eskeland (2011): Ståle Eskeland. De mest alvorlige forbrytelser. Oslo, 2011.

Fazel mfl. (2014): Seena Fazel mfl. Antipsychotics, mood stabilisers, and risk of violent crime. The Lancet. Vol. 384, nr. 9949, s. 1206–1214.

Fazel mfl. (2009): Seena Fazel mfl. Homicide in discharged patients with schizophrenia and other psychoses: A national case-control study. Schizophrenia Research, Vol. 123, nr. 2, s. 263–269.

Frøberg (2014): Thomas Frøberg, Rettslig prinsippargumentasjon. Oslo, 2014.

Fulwiler og Ruthazer (1999): C. Fulwiler og R. Ruthazer. Premorbid risk factors for violence in adult mental illness. Comprehensive psychiatry 1999, Vol. 40 nr. 2, s. 96–100.

Gaebel (2012): Wolfang Gaebel, Status of Psychotic Disorders in ICD-11 i Schizophrenia Bulletin 2012 38 (5), s. 895–898.

Garde (2001): Peter Garde. Bokanmeldelse: Ståle Eskeland: Strafferett. Tidsskrift for rettsvitenskap 2001, s. 575–583.

Gelder mfl. (2012): Michael Gelder, Nancy Andreasen, Juan Lopez-Ibor and John Geddes. New Oxford Textbook of Psychiatry: v. 1 & 2. Oxford University Press, 2012.

Getz og Hagerup (1889): Bernhard Getz og Francis Hagerup. Lov om Rettergangsmaaden i Straffesager af 1ste Juli 1887 udgivet med oplysende Anmærkninger og Henvisninger. Kristiania, 1889.

Goldstein (1967): Abraham S. Goldstein. The Insanity Defense. London, 1967.

Golenkov mfl. (2011): Golenkov, Andrei mfl. An international perspective on homicide and schizophrenia: A study from Chuvashia. Schizophrenia Research 131, s. 258–259.

Gottlieb mfl. (2008): P. Gottlieb, P. Dahl Jensen, M. Brandt-Christensen og P. Kramp. Rustilstande og (u)tilregnelighed. Juristen nr. 6 2008, s. 177–187.

Greve mfl. (2013): Vagn Greve, Poul Dahl Jensen og Gorm Toftegaard Nielsen. Kommenteret straffelov, Almindelig del. 10. utgave. København, 2013.

Grice (1989): Paul Grice. Studies in the way of words. Cambridge, 1989.

Grøndahl mfl. (2014): Pål Grøndahl, Cato Grønnerød og Ulf Stridbeck. Samarbeidsklimaet mellom rettspsykiatrisk sakkyndige og strafferettsjurister – Bedre enn sitt rykte. Lov og Rett 2014, s. 237–283.

Grøndahl mfl. (2012): Pål Grøndahl, Cato Grønnerød, Ulf Stridbeck, Henning Værøy og Harald Brauer. En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012, s. 1727–1728.

Grøndahl mfl. (2011): Pål Grøndahl, Stein E. Ikdahl og Alv A. Dahl. Forensic psychiatric screening reports – an update. J. Forensic Psychiatry Psychol. 2011. 22 (2), s. 278–282.

Grøndahl (2010): Pål Grøndahl. A comparative and empirical analysis of practices in Norwegian forensic psychiatry. Oslo, 2010.

Hagerup (1911): Francis Hagerup. Strafferettens almindelige del. Kristiania, 1911.

Hagerup (1905): Francis Hagerup. Den norske straffeprocess, anden delvis omarbeidede og forøgede udgave, bind II. Kristiania, 1905.

Hagerup (1892): Francis Hagerup. Forelæsinger over Den norske straffeprocess. Kristiania, 1892.

Halvorsen (2002): Vidar Halvorsen. Hvorfor er det bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt? Tidsskrift for Strafferett 2002, s. 234–243.

Hambro (2007): Peter Hambro. Arveloven, Kommentarutgave. 4. utgave. Oslo, 2007.

Haque og Cumming (2003): Quazi Haque og Ian Cumming. Intoxication and legal defences, Advances in Psychiatric Treatment 2003.

Hartvig mfl. (2003): Pål Hartvig, Randi Rosenqvist og Hans Jacob Stang. Bevisstløs i strafferettslig forstand i Norge 1981–2000. Tidsskrift for Den norske legeforening 2003, s. 1831–1834.

Haug mfl. (2014): Haug E, Øie M, Andreassen OA, et al. Anomalous self-experiences contribute independently to social dysfunction in the early phases of schizophrenia and psychotic bipolar disorder. Compr Psychiatry. 2014;55 s. 475–482.

Hedlund og Vieweg (1989): Hedlund JL, Vieweg BW. The Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). A Comprehensive Review. J Operational Psychiatr 1989;11, s. 48–65.

Hegel (2006). G.W.F. Hegel. Rettsfilosofien. Norsk oversettelse. Oslo, 2006.

Hegge (2012): Per Egil Hegge. De suverene – et oppgjør med eksperttyranniet. Oslo, 2012.

Helweg (1949): Hjalmar Helweg. Den retslige psykiatri. I kort omrids. 2. utgave. København, 1949.

Hemmingsen mfl. (2002): Ralf Hemmingsen mfl. Klinisk psykiatri 2. utgave. Munksgaard, København, 2002.

Henning og Nakken (2013): Oliver Henning og Karl O. Nakken. Epilepsirelaterte psykoser. Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 11 2013, s. 133.

Herrmann (1986): Joachim Herrmann. Causing the Conditions of One’s Own Defense: The Multifaceted Approach of German Law. Bringham Young University Law Review 1986, s. 747–767.

Hoaken og Stewart (2003): Peter N.S. Hoaken og Sherry H. Stewart. Drugs of abuse and the elicitation of human aggressive behavior. Addictive Behaviors nr. 28 2003, s. 1533–1554.

Hodgins mfl. (2014): Sheilagh Hodgins, Magdalena J. Piatosa og Boris Schiffer. Violence among people with schizophrenia: phenotypes and neurobiology. Current Topics in Behavioral Neurosciences 2013.

Hodgins og Müller-Isberner (2014): S. Hodgins og R. Müller-Isberner. Schizophrenia and violence. Nervenarzt. 2014 Mar;85(3) s. 273–274 og 276–278.

Hov (2010): Jo Hov, Rettergang. Bind I–II. Oslo, 2010.

Hoeg (2013): Katrine Hoeg. Straffrihed på grund af sindssygdom – Med særlig opmærksomhed på sindssygelige rustilstande. Retsvidenskabeligt Tidsskrift (Rettid) 2013/Specialeafhandling 2.

Høgberg og Tøssebro (2012): Alf Petter Høgberg og Henriette N. Tøssebro. Begrensninger i adgangen til å fingere skyld. Kritisk Juss nr. 3–4 2012, s. 223–243.

ICD-10 a (blå bok). Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Version 10. World Health Organization. Geneve.

ICD-10 b (grønn bok). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic criteria for research. World Health Organization. Geneve.

IPDE: The ICD-10 international personality disorder examination. Hentet fra: http://whqlibdoc.who.int/publications/1997/ 9780521041669.pdf.

Jacobsen (2004): Jørn R.T. Jacobsen. Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern – Straffeloven § 39. Bergen, 2004.

Johnsen (1987): Jon T. Johnsen. Prinsippet om at tvilen skal komme tiltalte til gode i straffesaker. Jussens Venner 1987, s. 193–210.

Johnstone mfl. (1996): E. C. Johnstone, J. Connelly, C. D. Frith, M. T. Lambert and D. G. C. Owens. The nature of ‘transient’ and ‘partial’ psychoses: findings from the Northwick Park ‘Functional’ Psychosis Study. Psychological Medicine, Volume 26, nr. 2, mars 1996, s. 361–369.

Joseph og Castan (2013): Sarah Joseph og Melisa Castan. The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary. Oxford, 2013.

Kay mfl. (1987): Kay, S.R., Fiszbein, A., and Opler, L.A. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. Schizophr. Bull. 1987; 13, s. 261–276.

Kayess og French (2008): Rosemary Kayess og Phillip French. Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Human Rights Law Review 8:1 2008, s. 1–34.

Kjølbro (2010): Jon Fridrik Kjølbro. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – for praktikere, 3. utgave. København, 2010.

Kolflaath (2011): Eivind Kolflaath. Bevist utover enhver rimelig tvil. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011, s. 135–196.

Kramp (2010): Peter Kramp: Klienter idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Samarbejdet mellem Kriminalforsorgen i Frihed og psykiatrien – og noget om behandling af psykisk syge kriminelle. Justitsministeriet. Direktoratet for Kriminalforsorgen. København, 2010.

Kramp og Bock (2008): Peter Kramp og Camilla Bock. Dansk retspsykiatri. Notat 2008. Hentet fra: http://www.psykiatri-regionh.dk/NR/ rdonlyres/401DC9F1-D0F5-46B1-8B6B-63F66D8525B2/0/Dansk_retspsykiatri_ marts_2008.pdf.

LaFave (2010): Wayne R. LaFave. Criminal Law. 5. utgave. St. Paul (Minnesota), 2010.

Lange-Nielsen (2008). Trygve Lange-Nielsen. Rettsprakis om seksuelt misbruk av mindreårige. I: Justismord og rettssikkerhet. Ståle Eskeland og Anders Bratholm (red.). Oslo, 2008.

Langeveld mfl. (2013): Langeveld J, Andreassen OA, Auestad B, et al. Is there an optimal factor structure of the Positive and Negative Syndrome Scale in patients with first-episode psychosis? Scand J Psychol. 2013;54, s. 160–165.

Langfeldt (1950): Gabriel Langfeldt. Kriminalitet og sjelelige abnormtilstander. I: Forbrytelse og straff. Johs. Andenæs, Johan B. Hygen og Gabriel Langfeldt. Oslo, 1950.

Large mfl. (2009): Matthew Large mfl. The relationship between the rate of homicide by those with schizophrenia and the overall homicide rate: A systematic review and meta-analysis. Schizophrenia Research 112 2009, s. 123–129.

Leer-Salvesen (1991): Paul Leer-Salvesen. Menneske og straff. Oslo, 1991.

Lukoff mfl. (1986): Lukoff D, Neuchterlein KH, Ventura J. Symptom monitoring in the rehabilitation of the schizophrenic patient. Schiz Bull 1986;12, s. 578–603.

Lund (2012): Ketil Lund. Strafferettslig diskriminering – Særlovgivningen rundt utilregnelighet må avvikles, også innenfor strafferetten. Klassekampen 04.01.12.

Lødrup og Asland (2012): Peter Lødrup og John Asland. Arverett, 6. utgave. Oslo, 2012.

Løvlie (2013). Anders Løvlie. Internering og normering; Om bruk og ikke-bruk av formell lov til å regulere forvaring av farlige personer i krisesituasjoner. I: Dag Michalsen (red.) Unntakstilstand og forfatning; Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Oslo, 2013.

Løvlie (2012): Anders Løvlie. Strafferettslig psykose – bevistema og beviskrav. Kritisk Juss nr. 3–4 2012, s. 158–180.

Malt mfl. (2012): Ulrik Fredrik Malt, Ole A. Andreassen, Ingrid Melle, Dag Årsland. Lærebok i psykiatri. 3. utgave. Oslo, 2012.

Marchuk (2013): Iryna Marchuk. The fundamental concept of a crime in international criminal law: a comparative law analysis. Berlin, 2013.

Matningsdal (2014): Magnus Matningsdal. Kommentarer til straffeloven, Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov, Gyldendal Rettsdata, siste hovedrevisjon 01.03.14.

Matningsdal (1998): Magnus Matningsdal. Grensen mellom skyld- og straffespørsmål. Jussens Venner 1998, s. 273–299.

Matningsdal og Bratholm (2003): Magnus Matningsdal og Anders Bratholm (red.) Straffeloven med kommentarer. Første Del; Almindelige Bestemmelser. 2. utgave. Oslo, 2003.

Melinder (2014): Annika Melinder. Sakkyndighetsarbeid; innføring for psykologer og psykiatere. Oslo, 2014.

MHS: Multi-Health Systems Inc. Hentet fra: http://www.mhs.com.

Miller (2001): Paul R. Miller. Inpatient diagnostic assessments: 2. Interrater reliability and outcomes of structured vs. unstructured interviews. Psychiatry Res. 2001 Dec 31;105(3), s. 265–271.

M.I.N.I.: Mini internasjonalt nevropsykiatrisk intervju. Norwegian Translation Version 6.0.0. Hentet fra: http://www.helsebiblioteket.no/ psykisk-helse/felles/sk%C3%A5ringsverkt% C3%B8y;jsessionid=9223440A0CD2E81AA 8ADF1D667DE8560.

Mitsem (2004). Pål Mitsem. Mandatet for medisinsk sakkyndige. Lov og Rett 2004, s. 262–284.

Monahan mfl. (2001): John Monahan mfl. Rethinking Risk Assessment – The MacArthur Study of Mental Disorder and Violence. Oxford, 2001.

Monahan og Steadman (1994): John Monahan og Henry Steadman. Violence and Mental Disorder – Developments in risk assessment. Chicago, 1994.

Moore (2014): Michael S. Moore. The Quest for a Responsible Responsibility Test: Norwegian Insanity Law After Breivik. Criminal Law and Philosophy, 2014.

Moore (1984): Michael S. Moore. Law and Psychiatry: Rethinking the relationship. Cambridge, 1984.

Mordal mfl. (2013): Influence of Drugs of Abuse and Alcohol Upon Patients Admitted to Acute Psychiatric Wards: Physician’s Assessment Compared to Blood Drug Concentrations, Journal of Clinical Psychopharmacology 2013 33(3), s. 415–419.

NAKU (2010): Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning. Epidemiologi: Utviklingshemning og komorbide tilstander. Hentet fra: http://naku.no/node/512.

Nielssen mfl. (2007): Olav B. Nielssen mfl. Homicide during psychotic illness in New South Wales between 1993 and 2002. The Medical Journal of Australia 2007, 186 (6), s. 301–304.

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (2014). E-post datert 6. mai 2014.

Norsk legemiddelhåndbok (2013a): L1.5.1.6 Meflokin Hentet fra: http://legemiddelhandboka.no/ Legemidler/34911.

Norsk legemiddelhåndbok (2013b): L3.7.1 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon. Hentet fra: http://legemiddelhandboka.no/ Legemidler/43999?expand=1.

Npf (2014): Norsk psykiatrisk forening. Hvordan bør norsk rettspsykiatri utvikles?; Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av styret i Norsk psykiatrisk forening med støtte fra Den norske legeforening. Oslo, 2014.

NRK (2013): «NRK har funnet 23 saker de siste ti årene der strafferettslig utilregnelige lovbrytere som begår alvorlig kriminalitet ikke får noen reaksjon fra domstolene» Hentet fra: http://www.nrk.no/norge/voldsmenn- slipper-dom-1.10864943.

Nygaard (2007): Nils Nygaard. Skade og ansvar. 6. utgave. Oslo, 2007.

O’Mahony (2011): Charles O’Mahony. Disability And Human Rights. Mental Illness and Criminal Responsibility. Hentet fra: http://disabilityandhumanrights.com/2011/ 08/11/mental-illness-and-criminal- responsibility/.

Onstad mfl. (1991): Sidsel Onstad, Ingunn Skre, J Edvardsen, S Torgersen, E Kringlen. Mental disorders in first-degree relatives of schizophrenics. Acta Psychiatr Scand. 1991 Jun;83(6), s. 463–467.

Opjordsmoen (2014): Stein Opjordsmoen. Delusional Disorder as a Partial Psychosis. Schizophr Bull Vol. 40 nr. 2, mars 2014.

Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Rapport 13. desember 2010: Samlokalisering lukkede døgntilbud.

Overall og Gorham (1988): Overall JE, Gorham DR: The Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS):recent developments in ascertainment and scaling. Psychopharmacol Bull 1988; 24, s. 97–99.

PANSS: The Positive and Negative Syndrome Scale. Hentet fra: http://www.panss.org/.

Pickarda og Fazel (2013): Hanna Pickarda og Seena Fazel. Substance abuse as a risk factor for violence in mental illness: some implications for forensic psychiatric practice and clinical ethics. Curr Opin Psychiatry. 2013 26 (4), s. 349–354.

Pihlstrøm (2013): Lasse Pihlstrøm. DSM-V og diagnosenes filosofi. Dagens medisin, 2013. Hentet fra: http://www.dagensmedisin.no/ blogg/lasse-pihlstrom/dsm-v-og- diagnosenes-filosofi/.

Pilotprosjekt rettspsykiatri (2014). Prosjektplan. Hentet fra: http://sifer.no/files/Prosjektplan_ Rettspsykiatri.pdf.

Platon (1999): Platon. Samlede verker. Bind I. Oslo, 1999.

Qvam (1889): Ole Anton Qvam. Den Norske Straffeproceslov af 1ste juli 1887 med kommentar. Kristiania, 1889.

Rashid mfl. (2007): Harry Rashid, Sara Ormerod og Ed Day. Anabolic androgenic steroids: what the psychiatrist needs to know. Advances in Psychiatric Treatment 13 2007, s. 203–211.

Rasmussen (2008): Kirsten Rasmussen. Psykologens plass i rettspsykiatriske vurderinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2008, s. 1180–1184.

Reichelt mfl. (2012): Jon G. Reichelt mfl. Afghanistanundersøkelsen 2012 – En undersøkelse av psykisk helse hos norsk militært personell som har tjenestegjort i Afghanistan 2001–2011. Forsvaret, Kontor for psykiatri og stressmestring, 2012.

Reimer (2014): Stefan Reimer. I hvilken utstrekning bør psykiske lidelser hos gjerningspersonen medføre straffrihet? I: Forhandlingene ved det 40. nordiske juristmøtet i Oslo 21.–22. august 2014, Bind I, 2014, s. 339–352.

Robberstad (1999): Anne Robberstad. Mellom tvekamp og inkvisisjon. Straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling. Oslo, 1999.

Rosen (1998): Marc Rosen. Insanity Denied: Abolition of the Insanity Defense in Kansas. Kansas Journal of Law & Public Policy, Volume 8, 1998–1999, nr. 2, s. 253–264.

Rosenqvist og Rasmussen (2004): Randi Rosenqvist og Kirsten Rasmussen. Rettspsykiatri i praksis. 2. utgave. Oslo, 2004.

Ross (1973): Alf Ross, Om tilregnelighed, Tidsskrift for rettsvitenskap 1973, s. 257–307.

Rossow (2013): Ingeborg Rossow. Tredjepartsskader og samfunnskostnader ved cannabisbruk. I: Anne Line Bretteville-Jensen (red.). Hva vet vi om cannabis? Oslo, 2013, s. 98–108.

Rui (2009): Jon Petter Rui. Om retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2009, s. 47–68.

Rusmidler i Norge 2013: Statens institutt for rusmiddelforskning. Rusmidler i Norge 2013. Oslo, 2013.

Røstad (1981): Helge Røstad. Utvalgte emner innen strafferetten og straffeprosessen. Oslo, 1981.

Røstad (1974): Helge Røstad. Sikringsinstituttet i norsk rett. Vedlegg til NOU 1974: 17.

Røstad (1968): Helge Røstad. Rettspsykiatriske undersøkelser av lovbrytere. Lov og Rett 1968, s. 145–162.

Saks og Koehler (2008): Michael J. Saks og Jonathan J. Koehler. The Individualization Fallacy in Forensic Science Evidence. Vanderbilt Law Review, Vol 61, nr. 1 2008, s. 199–219.

Salize mfl. (2005): Hans Joachim Salize mfl. Placement and Treatment of Mentally Ill Offenders – Legislation and Practce in EU Member States. Final Report – February 15, 2005.

Salomonsen (1925): Olaf Salomonsen, Den norske straffeproceslov med kommentar. Bind I. 2. utgave. Oslo, 1925.

Sandøy (2013): Thomas Anton Sandøy. Anabole steroider i Norge – En oversikt fra befolkningsundersøkelser. SIRUS-rapport nr. 4 2013.

Sartorius mfl. (1993): Sartorius N, Kaelber CT, Cooper JE, et al. Progress toward achieving a common language in psychiatry. Arch Gen Psychiatry 1993;50, s. 115–124.

Schabas (2010): William A. Schabas. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. Oxford, 2010.

SCAN: Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry. Hentet fra: http://whoscan.org/.

SCID-I: Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorder. Hentet fra: http://www.scid4.org/.

SCID-II: Structured Clinical Interview for DSM Disorders. Hentet fra: http://www.scid4.org/.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg (2013). Hentet fra: http://www.stolav.no/sfto.

SIFER (2014). Sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri nasjonalt kompetansesenternettverk. Hentet fra: http://sifer.no/undervisning/detalj/ c-kurs-i-rettspsykiatri.

Sigurjónsdóttir og Østberg (2012): Maria Sigurjónsdóttir og Bjørn Østberg. Judisiell døgnobservasjon etter straffeprosessloven § 167. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012, s. 2297–2299.

Skeie (1946): Jon Skeie. Den norske strafferett. Første bind, den alminnelige del. 2. utgave. Oslo, 1946.

Skeie (1939): Jon Skeie. Den norske straffeprosess. Bind I. Oslo, 1939.

Solbakk mfl. (2008): Solbakk Anne-Krisitn mfl. Hodeskader hos voksne: diagnostikk og rehabilitering, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nr. 9, 2008, s. 1098–1107.

Stang (1951): Emil Stang, Rettergangsmåten i straffesaker. 2. utgave. Oslo, 1951.

Statistisk sentralbyrå, Tabell 26. Straffereaksjoner, etter type reaksjon og lovbruddskategori. 1997–2011. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere (Rettet 16. april 2013). Hentet fra: http://www.ssb.no/a/kortnavn/a_krim_tab/ tab/tab-2013-01-24-26.html.

Statistisk sentralbyrå, Tabell 31. Straffereaksjoner, etter type reaksjon, kjønn og alder. 2011 (Rettet 16. april 2013). Hentet fra: http://www.ssb.no/a/kortnavn/a_krim_tab/ tab/tab-2013-01-24-31.html.

Statistisk sentralbyrå, Ofre for anmeldte lovbrudd, 2012. Hentet fra: http://www.ssb.no/ lovbruddo/.

Statistisk sentralbyrå (1993): Standarder for norsk statistikk. Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Systematisk del. Norsk utgave av ICD-9. Revidert 1990, opptrykk 1993. Appendix I Veiledning for klassifikasjon og koding av sinnslidelser (kapittel V). Utarbeidet etter oppdrag fra helsedirektøren.

Sterzel (2005): Georg Sterzel. Studier rörande påföljdspraxis m.m. Stockholm, 2005.

Strahl (1976): Ivar Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten. Stockholm, 1976.

Strandbakken (2003): Asbjørn Strandbakken. Uskyldspresumsjonen «In dubio pro reo». Bergen, 2003.

Stridbeck og Grøndahl (2014): Ulf Stridbeck og Pål Grøndahl. When insanity has gone undiscovered by the courts: The Norwegian Criminal Cases Review Commission’s practice in cases with doubts about insanity. Upublisert manuskript.

Stridbeck og Grøndahl (2012): Ulf Stridbeck og Pål Grøndahl. Utilregnelighet «under radaren»? Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av saker med tvil om tilregnelighet – en pilotstudie. Lov og rett 2012, s. 301–312.

Svindseth mfl. (2013): Svindseth MF, Nøttestad JA, Dahl AA. Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology. BMC Psychiatry 2013;13, s. 217.

Svindseth mfl. (2010): Svindseth MF, Nøttestad JA, Dahl AA. A study of outcome in patients treated at a psychiatric emergency unit. Nord J Psychiatry. 2010;64, s. 363–371.

Swartz mfl. (1998): Swartz M.S. Violence and Severe Mental Illness: The Effects of Substance Abuse and Nonadherence to Medication. The American Journal of Psychiatry, Vol. 155, nr. 2, s. 226–231.

Syse (2006): Aslak Syse. Strafferettslig (u)tilregnelighet juridiske, moralske og faglige dilemmaer. Tidsskrift for strafferett 2006, s. 141–175.

Syse (1997): Aslak Syse. Dømt til behandling – frikjent til fengsel. Nye strafferettslige ansvarsregler og særreaksjoner. Nytt i strafferetten 1997, s. 21–62.

Søndenaa mfl. (2008): Søndenaa E, Rasmussen K, Palmstierna T & Nøttestad JA. The prevalence and nature of intellectual disability in Norwegian prisons. Journal of Intellectual Disability Research 52 (12) 2008, s. 1129–1137.

Thorsen (2007): Lotte Rustad Thorsen. Nye særreaksjoner mindre brukt. Samfunnsspeilet 1, 2007. Statistisk sentralbyrå.

Toftegaard Nielsen (2001): Gorm Toftegaard Nielsen. Strafferet I, Ansvaret. København, 2001.

Thiblin mfl. (2013): Ingemar Thiblin, Fred Nyberg og Tommy Moberg. Vad vet vi om anabola androgena steroider och våld? Antidoping Norge. Oslo, 2013.

Vogt (1906): Ragnar Vogt. Samfundssygdomme, forelæsninger for jurister, afholdt første semester 1905. Kristiania, 1906.

Waaben (2001). Knud Waaben. Strafferettens almindelige del II – Sanktionslæren, 5. utgave. København, 2001.

Waaben (1973): Knud Waaben. Det kriminelle forsæt. 2. opplag. København, 1973.

Waaben (1968): Knud Waaben. Utilregnelighet og særbehandling: problemer i den strafferetlige lære om ansvar og sanktioner. København, 1968.

Waaben (1967): Knud Waaben. Den danske kriminalret: Almindelig del. Hft. 2. 4. utgave. København, 1967.

Waaben (1965): Knud Waaben. Criminal Responsibility and Quantum of Proof. Scanadinavian Studies in Law 1965, s. 245–279.

Whitman (2008): James Q. Whitman. The Origins of Reasonable Doubt. New Haven og London, 2008.

Witt mfl. (2013): Katrina Witt, Richard van Dorn og Seena Fazel. Risk Factors for Violence in Psychosis: Systematic Reviewand Meta-Regression Analysis of 110 Studies. PLOS ONE, februar 2013, Vol. 8 nr. 2.

Winge (1915): Paul Winge. Den norske sindsygeret. Historisk fremstillet. Bind 2. Kristiania, 1915.

Winge (1898): Paul Winge. Samfundet og den sindssyge lovovertræder. Kristiania, 1898.

Ørbeck (1997): Anne Lill Ørbeck. Intelligensvurderinger i forbindelse med spørsmål om strafferettslig tilregnelighet. Lov og Rett 1997, s. 124–128.

Øyen (2010). Ørnulf Øyen. Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen. Bergen, 2010.

Norske lovforarbeider, utredninger, arbeidsgrupper høringsdokumenter m.m.

Forarbeider

Dokument 16 (2011–2012): Dokument 16 (2011–2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011.

Forhandlinger i Odelstinget (nr. 3) 28. januar 1929.

Innst. 1969: Innstilling om rettergangsmåten i straffesaker fra Straffeprosesslovkomiteen (Komiteen til revisjon av straffeprosessloven), avgitt i juni 1969.

Innst. 371 L (2011–2012): Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.).

Innst. O. nr. 72 (2004–2005): Innstilling fra justiskomiteen om lov om straff (straffeloven).

Innst. O. nr. 113 (2000–2001): Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven og i enkelte andre lover (endring og ikraftsetting av strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner samt endringer i straffeloven §§ 238 og 239).

Innst. O. nr. 34 (1996–97): Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven m.v. (strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner).

Innst. O. nr. 33 (1996–97): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede lovbrytere som ikke straffedømmes (tvangsomsorgsloven).

Innst. O. nr. II (1929): Innstilling fra justiskomiteen om forandringer i den almindelige borgerlige straffelov.

Innst. S. nr. 175 (1979–80).

Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester.

Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk – alkohol – narkotika – doping.

NOU 2014: 1 Ny arvelov.

NOU 2011: 13 Juryutvalget. Når sant skal skrives.

NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet.

NOU 2010: 3 Drap i Norge i perioden 2004–2009.

NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll.

NOU 2007: 7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie.

NOU 2006: 9 Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker.

NOU 2004: 16 Vergemål.

NOU 2002: 4 Ny straffelov. Straffelovkommisjonens delutredning VII.

NOU 2001: 32 Rett på sak. Lov om tvisteløsning.

NOU 2001: 12 Rettmedisinsk sakkyndighet i straffesaker.

NOU 2000: 23 Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger.

NOU 1996: 15 Lilandsaken.

NOU 1990: 5 Strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner: Straffelovkommisjonens delutredning IV.

NOU 1983: 57 Straffelovgivningen under omforming. Straffelovkommisjonens delutredning I.

NOU 1976: 1 Legers og tannlegers rettigheter og plikter.

NOU 1974: 17 Strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner.

Ot.prp. nr. 110 (2008–2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven).

Ot.prp. nr. 25 (2007–2008) Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven.

Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet).

Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Ot.prp. nr. 65 (2005–2006) Om lov om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v.

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) Om lov om straff (straffeloven).

Ot.prp. nr. 95 (2002–2003) Om lov om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen).

Ot.prp. nr. 95 (2000–2001). Om lov om gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene).

Ot.prp. nr. 46 (2000–2001) Om lov om endringer i straffeloven og i enkelte andre lover (endring og ikraftsetting av strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner samt endringer i straffeloven §§ 238 og 239).

Ot.prp. nr. 13 (1998–99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven).

Ot.prp. nr. 11 (1998–99) Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven).

Ot.prp. nr. 87 (1993–94) Om lov om endringer i straffeloven m.v. (strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner).

Ot.prp. nr. 45 (1993–94) Om lov om enkelte endringer i rettergangslovgivningen.

Ot.prp. nr. 1 (1979–80) Om lov om leger og om lov om tannleger.

Ot.prp. nr. 35 (1978–79) Om lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffesaksloven).

Ot.prp. nr. 11 (1928) Om forandringer i straffeloven.

Ot.prp. nr. 8 (1927) Om forandringer i straffeloven.

Prop. 91 L (2012–2013) Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing m.m.).

Prop. 108 L (2011–2012) Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.).

Prop. 141 L (2009–2010) Endringer i straffeprosessloven mv.

Prop. 1 S (2013–2014), Programkategori 10.30. Spesialisthelsetjenester, Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak, Post 21 Spesielle driftsutgifter. Særskilte oppfølgingstiltak av utilregnelige lovbrytere.

Prop. 1 S (2013–2014), Programkategori 10.30. Spesialisthelsetjenester, Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak, Post 71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede.

Prop. 1 S (2013–2014) Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenester. Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak, Post 72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus.

Prop. 1 S (2013–2014), Programområde 06 Justissektoren.

S.K.I. 1925: Innstilling fra den av Justisdepartementet 11. mai 1922 oppnevnte komité til revisjon av Strafeloven Første del. Avgitt i juni 1925. Inntatt i Ot.prp. nr. 8 (1927).

St.meld. nr. 104 (1977–78) Om kriminalpolitikken.

Stortingsforhandlinger 1996–97, Bind 8, Tidende O. & L.

Utkast til lov om arv (1962). Utkast til lov om arv. Innstilling fra komitéen til å utrede spørsmålet om revisjon av arve- og uskiftelovgivningen. Oslo, 1962.

Høringsdokumenter

Justis- og beredskapsdepartementet (2014b): Høringsnotat juni 2014: Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger.

Justis- og politidepartementet (2010): Høringsnotat oktober 2010: Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet.

ICJ-Norge (2012): Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (ICJ-Norge). Høringsuttalelse – Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Brev av 22. mars 2012.

Oslo universitetssykehus HF (2010): Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst sin høringsuttalelse til NOU 2010: 3 Drap i Norge i perioden 2004–2009, se henholdsvis lenkene http://www.regjeringen.no/upload/HOD/ Hoeringer_SHA/Drap/Vedlegg2.pdf og http://www.regjeringen.no/upload/HOD/ Hoeringer_SHA/Drap/Vedlegg3.pdf

Andre rapporter

Graver (2006): Varsom, nøyaktig og objektiv – krav til attester og erklæringer fra helsepersonell. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse- og omsorgsministeren for å vurdere bruk av sakkyndig helsepersonell innen justissektoren.

Mæland (2013): Rapport fra arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet, med deltakelse fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet, 2013.

Mæland mfl. (2008): Rapport fra utredningsgruppe oppnevnt av Justis- og politidepartementet 18.mai 2006. Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring, 2008.

Administrative retningslinjer, veiledninger, avgjørelser, m.m.

Den rettsmedisinske kommisjon, nyhetsbrev nr. 1–21

Den rettsmedisinske kommisjon, Overprøving av løpende særreaksjonsdommer, En veiledning fra Den rettsmedisinske kommisjons psykiatrisk gruppe (2006).

Den rettsmedisinske kommisjon, psykiatrisk gruppe, årsberetninger.

Den rettsmedisinske kommisjon, Retningslinjer for rettspsykiatriske undersøkelser av siktede, tiltalte og domfelte i straffesaker (2002).

Den rettsmedisinske kommisjon, årsrapporter.

Folkehelseinstituttet (2014). Smittevernveilederen. Malaria – veileder for helsepersonell. Medikamentell profylakse Hentet fra: http://www.fhi.no/artikler/?id=82817.

Folkehelseinstituttet (2009): Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Rapport 2009:8.

Folkehelseinstituttet (2008): Rusmidlenes virkning på hjernen – faktaark. Hentet fra: http://www.fhi.no/artikler/?id=67532.

Folkehelseinstituttet (2007): Depresjon i forbindelse med fødsel (fødselsdepresjon) – faktaark. Hentet fra: http://www.fhi.no/tema/ svangerskap-fodsel-og-spedbarns-helse/ fodselsdepresjon.

Folkehelseinstituttet (2006): Autisme – faktaark. Hentet fra: http://www.fhi.no/artikler/ ?id=56692.

Helsedirektoratet (2014): Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 2013. Norsk pasientregister. (Rapport IS-2171) s. 7. Hentet fra: http://helsedirektoratet.no/ publikasjoner/aktivitetsdata-for-psykisk- helsevern-for-voksne-og-tverrfaglig- spesialisert-behandling-av-rusmiddelmisbruk-2013/Publikasjoner/is-2171-phv-tsb-rapport-2013.pdf.

Helsedirektoratet (2013a): Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Nasjonale faglige retningslinjer (IS-1957).

Helsedirektoratet (2013b): Fremtidens legespesialister. En gjennomgang av legers spesialiststruktur og innhold (Rapport IS-2079).

Helsedirektoratet (2012a): Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus – og psykisk lidelse – ROP lidelser.(IS-1948).

Helsedirektoratet (2012b): Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten. En status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030. (IS-1966).

Helsedirektoratet (2012c): Helsepersonelloven med kommentarer. Rundskriv (IS 8-2012).

Helsedirektoratet (2012d): Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer. Rundskriv (IS 9-2012).

Helsedirektoratet (2012e): Helsedirektoratet 01.02.12. Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Hentet fra: http://www.helsedirektoratet.no/ helsepersonell/spesialistomradet/ delprosjekter/Documents/delutredning-1- vurdering-av-offentlig-spesialistgodkjenning- forside.pdf.

Helsedirektoratet (2011): Helsedirektoratets brev av 15.04.2011 til Kontrollkommisjon II ved Oslo universitetssykehus HF. Hentet fra: http://www.helsedirektoratet.no/ lover-regler/psykisk-helsevernloven/ Documents/psykisk-helsevernlovens- anvendelse-overfor-pasienter-i-psykisk- institusjon-etter-strpl-167.pdf.

Helsedirektoratet (2009): Nasjonale faglige retningslinjer. Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling (IS-1674).

Helsedirektoratet (2007). Kontrollkommisjonen og tvang, Psykisk helsevern. Rundskriv. Helsedirektoratet. (IS-10/2007).

Helse- og omsorgsdepartementet (2014). Oppdragsdokument 2014. Helse Midt-Norge RHF. Hentet fra: http://www.regjeringen.no/nb/ dep/hod/tema/sykehus/ styringsdokumenter/ oppdragsdokument.html?id=535564.

Helse- og omsorgsdepartementet (2013): Endringer i psykisk helsevernloven – varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m. Rundskriv I-2013-14.

Justis- og beredskapsdepartementet (2014a): Rekruttering og oppnevning av medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon. Rundskriv nr. G-04/2014.

Justis- og politidepartementet: Standardisert skriv. Informasjon til siktede – Rettspsykiatriske undersøkelser i straffesaker. Hentet fra: www.sivilrett.no/.../Infoark+ rettspsykiatriske+undersøkelser+-norsk.pdf.

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern (2013): Retningslinje for samhandling ved iverksettelse og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern (revisjon 18. september 2013).

Riksadvokatens publikasjon nr. 1/2005. Etterforskning og rettsmedisinsk utredning i straffesaker der siktede kan ha vært bevisstløs på handlingstiden.

Riksadvokatens publikasjon nr. 2/2003. Særreaksjonar.

Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2013. Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2013 – politiet og statsadvokatene.

Riksadvokatens rundskriv nr. 4/2001 Utilregnelighetsregler og særreaksjoner.

Statens helsetilsyn (2012): Artikkel av 9. juni 2012. Hentet fra http://www.helsetilsynet.no/no/ Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/ Saksbehandlingen-av-tilsynssaker- Fylkesmannen-og-Statens-helsetilsyn- forvaltningsloven-saksbehandlingstid/ Utredning-vurdering-faglig-forsvarlighet- klinisk-praksis-17-desember-2009/.

Statens helsetilsyn (2008): Tilsynsmelding 2008.

Statens sivilrettsforvaltning (2014). Informasjon om B-kurs. Hentet fra: http://www.sivilrett.no/informasjon-om-b- kurs.307105.no.html.

Statens sivilrettsforvaltning (2013): Register over sakkyndige. Hentet fra: http://www.sivilrett.no/register-over- sakkyndige.306828.no.html.

Utenlandske og internasjonale kilder

Internasjonale konvensjoner og uttalelser, resolusjoner, direktiver m.v. fra internasjonale organer eller organisasjoner

A/HRC/10/48: Thematic Study by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on enhancing awareness and understanding of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A/HRC/10/48. Human Rights Council, tenth session, 26 January 2009.

A/RES/48/141: High Commissioner for the promotion and protection of all human rights. Adopted by the United Nations General Assembly, A/RES/48/141, 85th plenary meeting 20 December 1993.

A/RES/46/119: The protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care. Adopted by the United Nations General Assembly, A/RES/46/119, 75th plenary meeting of 17 December 1991.

CPRD: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Adopted by the United Nations General Assembly. A/RES/61/106. 24 January 2007.

CPRD Draft General Comment on Article 12 (Equal Recognition before the Law) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) – tenth session (2 – 13 September 2013).

Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975). Proclaimed by the United Nations General Assembly resolution 3447 (XXX) of 9 December 1975.

Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons (1971). Proclaimed by the United Nations General Assembly resolution 2856 (XXVI) of 20 December 1971.

EMK: Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettighetskonvensjon) av 4. november 1950.

European Prison Rules: Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Adopted by the United Nations General Assembly. A/RES/61/106. 24 January 2007.

Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care (1991), appendix 1, prinsipp 1 punkt 6. Adopted by the United Nations General Assembly resolution 46/119 of 17 December 1991.

Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Rules of Procedure and Evidence (ICTY).

SP: Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP). International Covenant on Civil and Political Rights. Ratification and accession by the United Nations General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Approved by the Economic and Social Council, 31 July 1957 (resolution 663 C I (XXIV)), on the recommendation of the First Congress.

Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (1993). Adopted by the United Nations General Assembly, forty-eighth session, resolution 48/96, annex, of 20 December 1993.

Tallinn Guidelines for Action on Human Resources Development in the Field of Disability (August 1989). The International Meeting on Human Resources in the Field of Dissability. Annexed to the United Nations General Assembly Res. 44/70.

World Programme of Action concerning Disabled Persons (1982). Adopted by the United Nations General Assembly on 3 December 1982, by its resolution 37/52.

Danmark

Arbejdsgruppen om mentalundersøgelser (2012). Hentet fra: http://www.justitsministeriet.dk/ nyt-og-presse/pressemeddelelser/2012/ nye-tiltag-skal-skabe-hurtigere- mentalunders%C3%B8gelser-i.

BEK nr 665 af 14/09/1998: Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Betænkning nr. 1372/1999. Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens §§ 68 og 69).

Betænkning nr. 1196/1990. Betænkning om Retslægerådet, Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg.

Betænkning nr. 667/1972. Betænkning om de strafferettslige særforanstaltninger. Afgivet av Straffelovsrådet.

Betænkning angaaende de af den under 11. August 1905 nedsatte Straffelovkommission udarbejdede forslag indeholdende udkast til love vedrørende den borgelige straffelovgivning med motiver (1917).

Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9. November 1917 (distribuert 1923).

Betænkning afgiven af kommissionen nedsat til at foretage et gennemsyn af den almindelige borgerlige straffelovgivning (1912).

Forslag til Lov om patienters retsstilling. Fremsat af sundhedsministeren den 26. marts 1998.

Forslag til Sundhedsloven. Fremsat den 24. februar 2005 af indenrigs- og sundhedsministeren. Retslægerådets årsberetning 2012.

Justitsministeriets forskningskontor (2013): Nye foranstaltningsdomme i 2012. Samt forløbet af domme afsagt i 2007. Hentet fra: http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2013/ Foranstaltningsdomme%202012.pdf

Kriminalforsorgen, Statistik 2012. Hentet fra: http://www.kriminalforsorgen.dk/Files/ Filer/Statistik/Kriminalforsorgens% 20Statistik%202012.pdf

Retslægerådet, årsberetninger.

Retslægerådet, årsrapporter.

Retslægerådet (2014): Sager. Hentet fra: http://www.retslaegeraadet.dk/Sager

Rigsadvokaten Meddelelse (RM) nr. 5/2007.

Sundhedsstyrelsen (2014). Hentet fra: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege (Opdatert 12. mars 2014).

Sundhedsstyrelsen (2011). Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Psykiatri (2011). Hentet fra: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/ uddannelse-autorisation/special-og- videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/~/media/FB70A102020D43629C1BECFACF34EA1B.ashx.

Sundhedsstyrelsen (2010). Papirløs autorisation. Hentet fra: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/ uddannelse-autorisation/autorisation/ soeg-autorisation-dansk-uddannet/ papirloes-autorisation.aspx (Oppdatert 15. februar 2010).

VEJ nr. 9614 (2010). VEJ nr 9614 af 08/11/2010 Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling. Sundhedsstyrelsen.

Sverige

SFS 2010:1369: Patientsäkerhetsförordning (2010:1369).

SFS 2009:1243: Förordning (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen.

SFS 2009:400: Offentlighets- och sekretesslag.

SFS 1992:289: Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

SFS 1991:1413: Förordning (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning.

SFS 1991:1137: Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.

SFS 1962:700: Brottsbalk (1962:700).

SOSFS 2009:12 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

SOSFS 2008:17 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

SOSFS 2005: 29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

SOSFS 1999:19 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter vid läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar.

SOSFS 1996:14 Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om rättspsykiatrisk undersökning. Forarbeider, utredninger og lignende.

Prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare.

Prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m.

Prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge.

Proposition 1980/81:28 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäkringen.

Prop. 1962: 10 del C.

SOU 2012:17 Psykiatrien och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd.

SOU 2006:103 Översyn av den rättsmedicinska verksamheten – Tillsyn, Rättsliga rådet och rättsläkarens roll.

SOU 2000:70 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.

SOU 1977:23. Psykiskt avvikande lagöverträdare.

SOU 1956:55 Skyddslag – Strafflagberedningens slutbetänkande.

Socialstyrelsen (2012). Översyn av läkarnas specialitetsindelning. 2012. Hentet fra: http://www.socialstyrelsen.se/ publikationer2012/2012-7-9.

Socialstyrelsens råd (2014). Rättsliga rådet. Hentet fra: http://www.socialstyrelsen.se/ omsocialstyrelsen/organisation/Sidor/ rattsligaradet.aspx#

Svenska Rättspsykiatriska Föreningen (2012). Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version 2012-08-20. Hentet fra: http://www.sls.se/PageFiles/203/ m%c3%a5lrekommendationer% 20RP-%20120820.pdf

Finland

Mentalvårdslagen 14.12.1990/1116.

RP 44/2002 rd: Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om straffrättens allmänna läror.

Storbritannia og Irland

Criminal Procedure (Insanity and Unfitness to Plead) Act 1991.

Law Commission (2013): The Law Commission – Reforming the law. Criminal Liability: Insanity and Automatism, A Discussion Paper. Storbritannia 23. juli 2013.

Law Reform Commission (1995): The Law Reform Commission. Irland, 1995.

Royal Commission (1953): Royal Commission on Capital Punishment 1949­1953 Report. London, 1953.

Andre

Bureau of Justice Statistics (2006): State Court Organization 2004. U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics. Hentet fra: http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ sco04.pdf.

EU-kommisjonens rapport (2005): Placement and Treatment of Mentally Ill Offenders – Legislation and Practice in EU Member States (2005). Hentet fra: http://ec.europa.eu/health/ ph_projects/2002/promotion/ fp_promotion_2002_frep_15_en.pdf.

Fotnoter

1.

Internettreferanser er sist kontrollert den 22.09.14.
Til forsiden