Prop. 112 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Et forslag om å utvide fremstillingsfristen i utlendingssaker ble fremsatt av Justis- og politidepartementet i høringsbrev av 7. juli 2010.

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Den norske dommerforening

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norges Juristforbund

 • Politiets Fellesforbund

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • African Youth in Norway (AYIN)

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere

 • Norsk Innvandrerforum

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Bispedømmene (11)

 • Den norske kirke – Kirkerådet

 • Islamsk Råd

 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Amnesty International Norge

 • Flyktninghjelpen

 • Helsingforskomitéen

 • Human Rights Service (HRS)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • NORAD

 • Norsk Folkehjelp

 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

 • Redd Barna

 • PRESS – Redd Barna Ungdom

 • Røde Kors

 • Seniorsaken

 • SOS Rasisme

 • UNHCR Stockholm

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Departementene

 • Domstoladministrasjonen

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Politidirektoratet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Arbeiderpartiet

 • Det liberale folkepartiet

 • Demokratene

 • Fremskrittspartiet

 • Høyre

 • Kristelig Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Miljøpartiet De grønne

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Pensjonistpartiet

 • Rødt

 • Senterpartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Venstre

 • Antirasistisk Senter

 • Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Rettspolitisk forening

 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Følgende instanser hadde merknader til forslaget:

 • Politidirektoratet

 • Politiets utlendingsenhet

 • Riksadvokaten

 • Advokatforeningen

 • Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Juss-Buss

Mens de øvrige forslagene i høringsbrevet ble fulgt opp i Prop. 138 L (2010–2011) og påfølgende lovendringer, ble spørsmålet om utvidet fremstillingsfrist utsatt. Departementet viste til at det var nødvendig å vurdere oppnevning av advokat på et tidligere tidspunkt i prosessen enn man hadde lagt opp til i høringsbrevet.