Prop. 112 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte lovbestemmelsene i forslaget

Til utlendingsloven § 92 fjerde ledd

Endringene i § 92 fjerde ledd første punktum innebærer at det lovfestes en rett til prosessfullmektig også forut for en eventuell fremstilling dersom det er klart at fremstilling ikke vil skje innen utløpet av den andre dagen etter pågripelse.

Regelen om at prosessfullmektig så vidt mulig skal oppnevnes straks det er klart at utlendingen ikke vil bli løslatt, uttransportert eller fremstilt for fengsling innenutløpet av den andre dagen etter pågripelsen, innebærer en mer fleksibel ramme enn straffeprosesslovens 24-timersregel. Praksis etter straffeprosessloven § 98 vil kunne gi veiledning om i hvilke situasjoner oppnevning ikke vil være «mulig» innen den fastsatte tidsfristen. Det vises for øvrig til de alminnelige motivene avsnitt 7.2.

Til utlendingsloven § 106 tredje til sjette ledd

Bestemmelsen innebærer en utvidelse av fremstillingsfristen til «snarest mulig, og senest den tredje dagen etter pågripelsen». Dette er samme fremstillingsfrist som etter straffeprosessloven § 183 første ledd første punktum.

Det vil bare i en mindre andel av pågripelsestilfellene være behov for frihetsberøvelse ut over tre dager, og man vil kunne unngå mange fengslingssaker ved at det på samme måte som etter straffeprosessloven er adgang til å holde utlendingen pågrepet i inntil tre dager før det er nødvendig med fengslingskjennelse.

Formuleringen «snarest mulig» vil særlig være viktig i de tilfeller hvor det er sannsynlig at utlendingen vil bli holdt lenger enn tre dager. Dersom det ligger til rette for uttransportering innen tre dager, vil det som utgangspunkt ikke være nødvendig med fremstilling før uttransportering. Det vises for øvrig til de alminnelige motivene avsnitt 7.1.

I § 106 nytt fjerde ledd inntas en kortere frist for fremstilling av mindreårige. Fristen er identisk med straffeprosessloven § 183 annet ledd. Som følge av at det foreslås et nytt fjerde ledd, foreslås gjeldende fjerde og femte ledd endret til femte og sjette ledd.

Til utlendingsloven § 130 annet ledd annet punktum

Ettersom § 106 fjerde ledd foreslås flyttet til femte ledd, jf. ovenfor, foreslås henvisningen i § 130 endret i tråd med dette.