Prop. 112 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Den foreslåtte utvidelsen av fremstillingsfristen vil føre til at det ikke lenger vil være nødvendig med fremstilling for tingretten i like mange saker som i dag. Dette vil innebære en ressursbesparelse både for politiet og for domstolene, og legge til rette for enda mer effektive prosesser i returarbeidet. I den grad effektiviseringen resulterer i flere gjennomførte returer, vil forslaget på sikt kunne medføre reduserte utgifter til blant annet mottaksdrift. Forslaget antas ikke å ha vesentlige økonomiske konsekvenser.

Det foreligger ikke noen samlet statistikk om bruken av prosessfullmektig, og det er derfor vanskelig å anslå om færre enn i dag vil få oppnevnt prosessfullmektig dersom fristen settes til «innen utløpet av den andre dagen etter pågripelsen», som foreslått. Oslo politidistrikt har anslått at det i dag oppnevnes prosessfullmektig i 80 % av pågripelsestilfellene etter utlendingsloven, og at de øvrige 20 % av sakene ender med løslatelse innen 24 timer. PU opplyser at det rutinemessig oppnevnes prosessfullmektig når det foreligger tilstrekkelige opplysninger som tilsier at utlendingen ikke vil bli løslatt eller uttransportert dagen etter pågripelsen. Det kan således være grunn til å forvente en viss reduksjon i antall oppnevnelser, uten at det kan legges til grunn at det vil ha noen vesentlig budsjettmessig betydning.