Prop. 112 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer med dette forslag om endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Endringene gjelder fristen for fremstilling for tingretten når pågripelse skjer på utlendingsrettslig grunnlag etter bestemmelsene i utlendingsloven § 106.

Etter dagens § 106 tredje ledd skal den som er pågrepet, fremstilles for tingretten med begjæring om fengsling «snarest mulig, og så vidt mulig dagen etter pågripelsen». Det store flertallet av personer innsatt på utlendingsinternatet på Trandum, er pågrepet i forbindelse med gjennomføring av utsendelse. I de aller fleste av disse sakene blir utlendingen uttransportert kort tid etter pågripelse, uten at det er nødvendig å fremstille vedkommende for fengsling.

Departementet foreslår nå å utvide fremstillingsfristen slik at enda flere saker hvor utlendingen blir uttransportert eller løslatt på annen måte i løpet av de tre første dagene etter pågripelse, kan håndteres uten at det er nødvendig å be om fengslingskjennelse. Dette vil legge til rette for enda mer effektive prosesser i returarbeidet. Konkret er departementets forslag at fremstillingsfristen etter utlendingsloven utvides til «snarest mulig, og senest den tredje dagen etter pågripelsen». Dette er den samme fristen som gjelder for fremstilling etter straffeprosessloven § 183.

Departementet mener det bør gjelde en kortere fremstillingsfrist for mindreårige, slik det gjør i straffeprosessloven. Departementet foreslår følgelig samme frist som i straffeprosessloven i saker som gjelder mindreårige: «snarest mulig og senest dagen etter pågripelsen». Ender fristen på en helgedag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helgedag, forlenges fristen med én dag. Departementet bemerker at pågripelser av mindreårige som regel er så kortvarige at fremstilling for fengsling uansett ikke er aktuelt.

Utlendingsloven § 92 fjerde ledd første punktum slår i dag fast at «[r]etten skal oppnevne en prosessfullmektig når den prøver spørsmålet om fengsling etter § 106.» Når fremstillingsfristen foreslås utvidet til tre dager, mener departementet at det er nødvendig å gi rett til prosessfullmektig på et tidligere tidspunkt enn ved fremstilling for retten. Departementet foreslår derfor å lovfeste at prosessfullmektig skal oppnevnes «straks det er klart at en pågrepet utlending ikke vil bli løslatt, uttransportert eller fremstilt for fengsling etter § 106 innen utløpet av den andre dagen etter pågripelse».