Prop. 48 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

6.1 Til endringene i ligningsloven

Til § 5-2 Om lønnsopplysninger mv.

I nr. 1 første punktum blir henvisningen til «siste inntektsår» tatt ut av bestemmelsen og erstattet med «kalendermåned». Det blir foreslått at opplysningene skal leveres i samsvar med reglene i a-opplysningsloven.

Bokstav f i nr. 1 om rapporteringsplikten til næringsdrivende tas ut av bestemmelsen. Gjeldende bokstav g, h, i, j, k og l i ligningsloven § 5-2 nr. 1 blir dermed ny bokstav f, g, h, i, j og k.

Til § 5-9 Om annen opplysningsplikt for tredjepart

Nr. 1 endres ved at rapporteringsplikten til næringsdrivende, som nå følger av ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav f, blir tatt inn i ny bokstav i.

Til § 5-11 Identifikasjon av skattyter og kopi av oppgaver

Nr. 3 fastslår at skattyter skal ha kopi av opplysninger som nevnt i lovens kapittel 5. Bestemmelsen endres slik at det legges til et nytt punktum som presiserer at skattyter skal ha en sammenstilling av opplysninger innrapportert etter ligningsloven § 5-2 innen 1. februar i året etter inntektsåret.

Til § 5-12 Forskrifter, skjemaer mv.

I nr. 2 ny bokstav d blir det foreslått en forskriftshjemmel som vil gi departementet adgang til å gi bestemmelser om innholdet i sammenstilling som nevnt i § 5-11 nr. 3 tredje punktum, samt bestemme at sammenstillingen oversendes skattyter i en bestemt form.

6.2 Til endringene i folketrygdloven

Til § 25-1 Arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret

Andre ledd andre punktum om den nedre grensen for innrapportering til arbeidstakerregisteret oppheves.

Gjeldende andre ledd tredje punktum om at melding om arbeidstaker skal sendes dit Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer (dvs. NAV Aa-registeret) utgår og erstattes av nytt andre punktum i andre ledd hvor det bestemmes at«melding om arbeidstaker skal leveres på det stedet og på den måten som bestemt i a-opplysningsloven». Dette innebærer at opplysningene skal leveres elektronisk til den mottakssentral som Skattedirektoratet fastsetter, jf. a-opplysningsloven § 5.

Til § 25-3 Gebyr og tvangsmulkt

Bestemmelsen omhandler gebyr og tvangsmulkt ved brudd på meldeplikten til arbeidstakerregisteret. I dag hjemler paragrafen sanksjoner både for manglende opplysninger og for uriktige opplysninger, jf. formuleringen «… arbeidsgiver som ikke oppfyller forpliktelsen etter § 25-1 andre ledd».

Etter ikraftsettingen av a-opplysningsloven vil reaksjonsbestemmelsene i a-opplysningsloven § 10 og 11 med tilhørende forskrifter komme til anvendelse ved manglende eller forsinket månedlig rapportering om arbeidsforhold og inntekt etter folketrygdloven § 25-10 med forskrift. Det samme vil etter forslaget i proposisjonen her gjelde brudd på den særskilte fristen for inn- og utmeldinger til Aa-registeret, se punkt 3.2.4.3. Ansvaret for å følge opp at de opplysningene som blir levert er innholdsmessig korrekte er forutsatt å ligge til den enkelte etat som skal nytte opplysningene.

Første ledd hjemler adgang for Arbeids- og velferdsetaten til å sanksjonere innholdsmessige feil i det som pliktes levert i henhold til folketrygdloven § 25-1andre ledd med forskrifter og 25-10 med forskrifter. Bestemmelsen viderefører gjeldende rett når det gjelder feilaktige opplysninger til Aa-registeret, mens hjemmelen for sanksjonering av uriktige opplysninger om arbeidsforhold og inntekt etter folketrygdloven § 25-10, jf. § 21-4, er ny.

Etter gjeldende andre ledd første punktum kan gebyr ilegges når «melding ikke er gitt innen den frist som er fastsatt i forskrift». Da det etter forslaget i proposisjonen kun dreier seg om innholdsmessige feil, presiseres at gebyr kan ilegges når «korrekte opplysninger» ikke er gitt. Med «den frist som er fastsatt i forskrift» menes fristene fastsatt i forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 6, dvs fredag i uken etter at arbeidsforholdet tok til eller opphørte for henholdsvis inn- og utmeldinger av arbeidstaker til Aa-registeret og den månedlige fristen etter a-opplysningsloven § 4 med tilhørende forskrift for øvrige opplysninger. I andre ledd andre punktum presiseres at det kan ilegges gebyr for hver enkelt forsømmelse. Det er lagt til grunn at det skal regnes som en forsømmelse når det er levert én eller flere uriktige opplysninger per rapporterte arbeidsforhold. Hvis samme forhold gjelder flere arbeidstakere eller oppdragstakere, skal det forutsetningsvis regnes som like mange forsømmelser som antall arbeidstakere eller oppdragstakere feilen berører. Departementet tar sikte på å regulere dette i forskrift med hjemmel i § 25-3 nytt sjuende ledd.

Tredje ledd gjelder tvangsmulkt. I tråd med endret sanksjoneringsordning er henvisningen til «for å sende meldingen» i tredje ledd første punktum endret til «for å rette på forholdet». Tredje ledd andre punktum om varsel videreføres uendret. I tredje ledd tredje punktum er det presisert at mulkten løper fra utløpet av ny frist etter purring fram til korrekte og fullstendige opplysninger er levert (såkalt betinget tvangsmulkt). Tvangsmulktens størrelse er endret fra seks promille av grunnbeløpet til et halvt rettsgebyr. Det er presisert at den daglige mulkten gjelder for hver forsømmelse, se merknaden til andre ledd andre punktum.

Fjerde ledd om motregning i en arbeidsgivers krav på refusjon av sykepenger mv. er identisk med gjeldende fjerde ledd. Nåværende femte ledd om gebyr ved manglende oppfyllelse av plikten til å utarbeide oppfølgingsplan for sykmeldte mv er skilt ut som en ny § 25-3 a, se merknaden til denne paragrafen.

I nytt femte ledd første punktum slås det fast at ilagt gebyr og tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. For gebyrets vedkommende følger det i dag av andre ledd andre punktum. Av informasjonshensyn er det presisert at også tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Dette følger også av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. I femte ledd andre punktum er det tatt inn en bestemmelse om at Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral kan innkreve gebyret og tvangsmulkten etter reglene i bidragsinnkrevingsloven. Det innebærer at NAVI har namsmannskompetanse for så vidt som sentralen kan innkreve forfalt gebyr og tvangsmulkt ved å stifte utleggspant for kravet dersom panteretten kan gis rettsvern ved registrering i et register eller ved underretning til en tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5, og utleggsforretningen kan holdes på Innkrevingssentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-9 første ledd, jf. bidragsinnkrevingsloven § 13.

Nåværende sjette ledd tredje punktum hjemler adgang til i forskrift å gi nærmere regler om ettergivelse av ilagt tvangsmulkt og gebyr. I a-opplysningsloven fremkommer denne adgangen direkte av § 10 fjerde ledd. Departementet mener at det er hensiktsmessig å harmonisere reglene om ettergivelse etter a-opplysningsloven og folketrygdloven, og foreslår at det tas inn en tilsvarende bestemmelse i folketrygdloven § 25-3 nytt sjette ledd.

Nåværende sjette ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrifter om gebyr og tvangsmulkt. I nåværende sjette ledd andre punktum er departementet bl.a. gitt fullmakt til å gi særskilte regler om fastsetting av gebyr og tvangsmulkt i forbindelse med årskontrollen. Da løpende innrapportering av opplysninger etter a-opplysningsloven i sin form vil representere en såkalt «årskontroll» for samtlige arbeidsgivere tolv ganger årlig, vil behovet for å gjøre årskontrollen i sin nåværende form falle bort. Referansen til årskontrollen er derfor tatt ut i forskriftshjemmelen, som etter forslaget blir nytt sjuende ledd.

I sjuende ledd bokstav a gis hjemmel til å regulere nærmere hva som skal regnes som en forsømmelse, jf. merknaden til andre ledd andre punktum. Bokstav b om forholdet mellom bruken av gebyr og tvangsmulkt i det enkelte tilfellet er en videreføring av gjeldende sjette ledd andre punktum.

Isjuende ledd bokstav c er det tatt innen hjemmel for departementet til å gi nærmere regler om forholdet mellom gebyr og tvangsmulkt etter paragrafen her og a-opplysningsloven §§ 10 og 11. Departementet antar at det kan være særlig aktuelt å regulere forholdet i situasjoner der melding etter a-opplysningsloven er levert, men det «mangler» pliktige opplysninger (ufullstendige opplysninger), noe som er forutsatt å falle inn under sanksjonsregime etter a-opplysningsloven. Det vil da kunne være behov for å trekke den nærmere grensegangen mellom sanksjonering etter a-opplysningsloven §§ 10 og 11 og sanksjonering av innholdsmessige feil etter folketrygdloven i forskrift.

Forskriftshjemmelen i nåværende sjette ledd tredje punktum om ettergivelse foreslås videreført i sjuende ledd bokstav d, dette for å kunne videreføre visse særskilte saksbehandlingsregler som gjelder for ettergivelse (Aa-registerforskriften § 7). I tillegg vil det kunne oppstå behov for ytterligere detaljering av de materielle reglene for ettergivelse utover lovreguleringen i nytt sjette ledd.

I sjuende ledd bokstav e er det tilføyd en bestemmelse om atdet kan gis regler om økt gebyr og tvangsmulkt i gjentakelsestilfelle.

Til ny § 25-3 a Gebyr ved manglende oppfyllelse av arbeidsgivers plikter etter § 25-2

Paragrafen gjelder gebyr ved manglende oppfyllelse av arbeidsgivers plikt etter § 25-2 til å utarbeide oppfølgingsplan mv. for sykmeldte.

Første ledd er identisk med nåværende § 25-3 femte ledd. Departementet finner det hensiktsmessig å skille bestemmelsene om dette ut som en egen paragraf, slik at § 25-3 reserveres hjemler for å sanksjonere brudd på meldeplikten til Aa-registeret og brudd på plikten til løpende rapportering om arbeidsforhold og inntekt etter § 25-10, som begge må ses i sammenheng med den nye a-opplysningsloven. § 25-3 ville dessuten bli særdeles uoversiktlig uten et slikt lovteknisk grep.

Forskrift 29. juni 2000 nr. 699 om gebyr og tvangsmulkt etter folketrygdloven § 25-3 for arbeidsgiver som ikke oppfyller plikten til å gi meldinger til arbeidstakerregisteret mv., fastsatt i medhold av § 25-3 sjette ledd, inneholder visse bestemmelser som regulerer gebyr etter nåværende § 25-3 femte ledd, bl.a. regler om ettergivelse av slikt gebyr. Forskriftshjemmelen foreslås derfor videreført som andre ledd i den nye paragrafen.

6.3 Til endringene i skatteloven

Til § 5-15 Skattefri arbeidsinntekt

Førsteledd endres ved at «lønnsinnberetningsplikt» blir erstattet med «opplysningsplikt».

6.4 Til endringene i bokføringsloven

Til § 5 Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering

Begrepet «lønnsoppgavepliktige ytelser» i andre leddnr. 2 er erstattet med «lønnsopplysningspliktige ytelser».

6.5 Til endringene i skattebetalingsloven

Til § 10-10. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Nytt tredje ledd viderefører tidligere skattebetalingsloven § 5-11 femte ledd og gir departementet hjemmel til å gi regler om skjerpet betaling for arbeidsgiver som har vist vesentlig forsømmelse av sine plikter etter denne loven.

6.6 Til endringene i a-opplysningsloven

Til § 3 Opplysningspliktens omfang

Første ledd endres ved at henvisningen til ligningsloven § 6-2 og folketrygdloven § 24-3 endres til henholdsvis ligningsloven § 5-2 og folketrygdloven § 24-2.

Til § 4 Frist for levering av opplysninger

I annet ledd blir ordlyden presisert ved at delsetningen «opplysninger om føderåd etter ligningsloven 2 § 6-2 bokstav b skal leveres en gang per år» endres til «opplysninger om føderåd etter ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav b kan leveres en gang per år».

I punkt 3.2.3 foran foreslår departementet at gjeldende frist for arbeidsgiver til å melde om inntak av en arbeidstaker og om opphør av et arbeidsforhold til arbeidstakerregisteret opprettholdes, se folketrygdloven § 25-1 andre ledd første punktum i lovforslaget. Dette innebærer at inn- og utmeldinger til arbeidstakerregisteret skal leveres innen fredag i uken etter at arbeidsforholdet tok til eller opphørte. Dette unntaket fra hovedregelen i a-opplysningsloven reguleres i nytt tredje ledd. Etter gjeldende regler kan det dispenseres fra fristen for meldinger til arbeidstakerregisteret, jf. § 6 nr. 4 i forskrift 18. august 2008 nr. 942. Denne adgangen foreslås videreført i forskrifts form og tredje ledd er derfor tilføyd en henvisning til forskriftshjemmelen i fjerde ledd.

Forskriftshjemmelen i fjerde ledd er supplert med en bestemmelse om at det i forskrift kan bestemmes at det kan gjøres unntak fra fristen for inn- og utmeldinger til arbeidstakeregisteret.

Til § 13 nr. 1

§ 13 nr. 1 om endringer i ligningsloven oppheves. Dette på bakgrunn av at ligningsloven § 6-2 har fått helt ny ordlyd og ligningsloven §§ 6-16 og 6-17 er blitt opphevet ved endringslov 26. april 2013 nr. 16. Endringene som ble foreslått i ligningsloven § 6-2 første ledd første punktum ved lov 22. juni 2012 nr. 43 blir tatt inn i ligningsloven § 5-2 som viderefører ligningsloven § 6-2.

Til § 13 nr. 3

I endringen av folketrygdloven § 24-3 første ledd presiseres at arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgiften for «hver kalendermåned».

Endringen i folketrygdloven § 25-10 andre ledd er av rent språklig karakter.

Til 13. nr. 4

I endringen av skattebetalingsloven § 5-11 første ledd første punktum presiseres at opplysninger om forskuddstrekket skal leveres for hver «kalendermåned» etter reglene i a-opplysningsloven. I første ledd annet punktum er det foreslått en bestemmelse som sier at forsikringsselskap som er trekkpliktig etter skattebetalingsloven § 5-4 tredje ledd, skal levere opplysninger om foretatt forskuddstrekk etter reglene i a-opplysningsloven. Nærmere frist for levering av opplysninger vil bli fastsatt i forskrift. I første ledd tredje punktum blir det fastsatt at selskaper som er trekkpliktig etter skattebetalingsloven § 5-4 annet ledd skal levere opplysninger på den måte som departementet bestemmer. Det følger av dette at disse selskapene ikke skal levere a-melding og nærmere regler om levering av opplysninger vil bli fastsatt i forskrift.

I endringen av skattebetalingsloven § 5-11 oppheves femte ledd annet punktum og bestemmelsen blir foreslått videreført i skattebetalingsloven § 10-10 nytt tredje ledd.

Til forsiden