Prop. 48 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)

Til innholdsfortegnelse

5 Ikraftsetting. Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet foreslår at endringene i a-opplysningsloven trer i kraft straks. De øvrige lovendringene knyttet til a-ordningen foreslås å tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer, dvs. fra den tid a-opplysningsloven trer i kraft. Siktemålet er at endringene iverksettes fra 1. januar 2015.

Forslagene i proposisjonen har ingen særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser.

Den nye rapporteringsordningen etter a-opplysningsloven vil ha konsekvenser for arbeidsgivere, de berørte etatene og for de som mottar ytelser som skal innberettes. A-ordningen ventes å gi samfunnsøkonomisk gevinst i form av redusert belastning for arbeidsgivere ved at myndighetenes informasjonskrav blir samkjørt i én felles ordning, økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene og bedre tjenester fra det offentlige. Det er anslått en årlig innsparing for arbeidsgiverne på rundt 500 mill. kroner når ordningen er etablert og utprøvd, jf. Prop. 112 L (2011–2012) punkt 9.12. En ny lønnsomhetsanalyse fra PricewaterhouseCoopers anslår en årlig innsparing på omlag 600 mill. kroner etter noe tids innkjøring. På arbeids- og velferdsområdet vil gevinstene ved a-ordningen særlig ligge i bedre kvalitet på Aa-registeret og inntektsopplysningene som danner grunnlaget for fastsetting og kontroll av ytelser.

Til forsiden