Prop. 48 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)

Til innholdsfortegnelse

4 Endringer i a-opplysningsloven mv.

4.1 Innledning

I samråd med og på vegne av Finansdepartementet, foreslår Arbeids- og sosialdepartementet her endringer i a-opplysningsloven, ligningsloven, skatteloven, bokføringsloven og skattebetalingsloven. Departementet foreslår også en mindre endring i folketrygdloven § 24-2, som hører inn under Finansdepartementet. Med unntak av forslaget til endring i a-opplysningsloven omtalt i punkt 4.2.2, er endringene først og fremst av lovteknisk karakter og innebærer ikke større realitetsendringer.

4.2 Endringer i a-opplysningsloven

4.2.1 Oppretting i a-opplysningsloven § 3

A-opplysningsloven § 3 slår fast hvilke opplysninger arbeidsgiver plikter å innrapportere. Bestemmelsen er en henvisningsbestemmelse og det er henvist til ligningsloven § 6-2, skattebetalingsloven § 5-11, folketrygdloven §§ 24-3, 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4, og statistikkloven § 2-2, med tilhørende forskrifter. Etter at Skattedirektoratet sendte sitt forslag på høring er det vedtatt flere endringer i ligningsloven, jf. endringslov av 26. april 2013. Endringene trådte i kraft 1. juli 2013. Ligningsloven § 6-2 om lønnsopplysninger er nå i sin helhet inntatt i ligningsloven § 5-2.

Ved lovendring 22. juni 2012 nr. 39 ble det også vedtatt flere endringer i folketrygdloven. Folketrygdloven § 24-3 om plikter arbeidsgiver har mht. beregning, innrapportering og innbetaling av arbeidsgiveravgift følger nå av folketrygdloven § 24-2.

Departementet foreslår etter dette at a-opplysningsloven § 3 endres til en henvisning til ligningsloven § 5-2 og folketrygdloven § 24-2. Det vises til lovforslaget.

4.2.2 Unntak fra leveringsfristen i a-opplysningsloven for meldinger til arbeidstakerregisteret – a-opplysningsloven§ 4 nytt tredje ledd

Det følger av a-opplysningsloven § 3 at plikten til å gi opplysninger etter loven bl.a. omfatter opplysninger som skal gis med hjemmel i folketrygdloven § 25-1 annet ledd, dvs. meldinger om arbeidstaker til arbeidstakerregisteret. A-opplysningsloven § 4 omhandler frist for levering av opplysninger i a-ordningen, og første ledd slår fast at den opplysningspliktige skal gi opplysninger minimum en gang per kalendermåned.

I proposisjonen her foreslår departementet at gjeldende frist for arbeidsgiver til å melde om inntak av en arbeidstaker og om opphør av et arbeidsforhold til arbeidstakerregisteret opprettholdes, se folketrygdloven § 25-1 andre ledd første punktum og punkt 3.2.3 foran. Dette innebærer at opplysninger om inn- og utmeldinger til arbeidstakerregisteret skal leveres innen fredag i uken etter at arbeidsforholdet tok til eller opphørte. Da dette representerer et unntak fra hovedregelen om månedlig innleveringsfrist etter a-opplysningsloven, foreslår departementet ut i fra lovtekniske hensyn at unntaket hjemles direkte i a-opplysningsloven § 4 som nytt tredje ledd.

Etter gjeldende regler kan Arbeids- og velferdsetaten dispensere fra fristen for meldinger til arbeidstakerregisteret, jf. § 6 nr. 4 i forskrift 18. august 2008 nr. 942. Denne adgangen foreslås videreført i forskrifts form, men vil samtidig innebære et unntak fra forslag til a-opplysningsloven § 4 tredje ledd. Departementet foreslår derfor en henvisning i a-opplysningsloven § 4 tredje ledd til forskriftshjemmelen i a-opplysningsloven § 4 nytt fjerde ledd, som sier at det kan gjøres unntak fra fristen for inn- og utmeldinger til arbeidstakerregisteret. I de tilfellene det gis dispensasjon, gjelder hovedregelen om månedlig leveringsfrist etter a-opplysningsloven, se nærmere omtale i punkt 3.2.3.3 foran. Det vises til lovforslaget.

4.2.3 Endring av a-opplysningsloven § 4 annet ledd

4.2.3.1 Forslag i høringsnotatet

Det følger av a-opplysningsloven § 4 at det skal leveres opplysninger minst en gang per måned dersom det foreligger opplysningsplikt etter § 3. Dette åpner for at opplysningspliktige som ønsker å rapportere i sammenheng med lønnskjøring, såkalt «hendelsesbasert innrapportering», kan gjøre det. Etter lovens § 4 annet ledd skal imidlertid opplysninger om føderåd leveres en gang per år, og senest samtidig med fristen for å levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret. Skattedirektoratet foreslår i høringsnotatet at ordlyden i § 4 annet ledd justeres, slik at opplysninger om føderåd kan leveres en gang per år.

4.2.3.2 Høringsuttalelser

Ingen høringsinstanser har merknader til dette forslaget.

4.2.3.3 Departementets vurdering og forslag

Bakgrunnen for unntaket i § 4 annet ledd om årlig levering av opplysninger om føderåd, er at departementet ikke fant det formålstjenlig at denne typen leieverdi ble oppdelt og rapportert utover året, jf. Prop. 112 L (2011–2012) pkt. 9.9.3.3. For føderåd som ytes som naturalytelse kan det, som vist til i forarbeidene, være mest hensiktsmessig å innrapportere ytelsen årlig. Særlig vil dette gjelde der ytelsen er fri bolig hvor verdien fremgår av takseringsreglene som fastsettes av Skattedirektoratet i midten av desember for inneværende inntektsår. For føderåd som ytes i form av kontanter, kan det imidlertid være mer hensiktsmessig for den opplysningspliktige å innrapportere opplysningene løpende. Departementet er enig med Skattedirektoratet at ordlyden bør justeres, slik at det klart fremgår at det også er anledning til innrapportere opplysninger om føderåd løpende. Opplysningene må likevel fortsatt leveres senest samtidig med fristen for å levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret. For at sistnevnte skal komme klart frem, foreslår departementet en språklig justering av Skattedirektoratets forslag.

Etter at Skattedirektoratet sendte sitt forslag på høring er det vedtatt flere endringer i ligningsloven, jf. endringslov av 26. april 2013. Endringene trådte i kraft 1. juli 2013. Bestemmelsen om føderåd som tidligere var inntatt i ligningsloven § 6-2 nr. 1 bokstav b, vil etter lovendringen følge av ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav b.

Departementet foreslår derfor at a-opplysningsloven § 4 annet ledd endres i tråd med ovennevnte, samt at henvisningen til ligningsloven § 6-2 nr. 1 bokstav 2 korrigeres.

Det vises til lovforslaget.

4.3 Endring av ligningsloven § 5-1

4.3.1 Forslag i høringsnotatet

For å tilpasse begrepsbruken til den terminologien som er benyttet i a-opplysningsloven, foreslo Skattedirektoratet i høringsnotatet at ligningsloven § 5-1 (tidligere ligningsloven § 6-1 nr. 1) ble endret slik at begrepene «oppgaver» og «oppgaveplikt» ble erstattet av «opplysninger» og «opplysningsplikt».

4.3.2 Høringsuttalelser

Ingen av høringsinstansene har hatt merknader til den foreslåtte endringen. Bergen kommune ved Kemneren peker på at ligningsloven § 5-1 skal sikre at den opplysningspliktige har et regnskap som kan dokumentere og legitimere grunnlaget for godtgjørelsene. Denne dokumentasjonen blir også et viktig dokument for vedtak. De foreslår derfor at bestemmelsen bør endres slik at den viser til bokføringsforskriften § 5-6 «Dokumentasjon av lønn mv.»

4.3.3 Departementets vurdering og forslag

Ved lovendringen nevnt ovenfor er bestemmelsen i ligningsloven § 6-1 nr. 1 nå inntatt i ligningsloven § 5-1 og har følgende ordlyd: «Den som har opplysningsplikt etter dette kapittel skal innrette sin bokføring slik at opplysningene kan gis og kontrolleres. Departementet kan gi forskrifter om hvordan bokføringen skal innrettes.»

Det følger av dette at begrepene «oppgaver» og «oppgaveplikt» er erstattet med «opplysninger» og «opplysningsplikt». Departementet kan for øvrig ikke se at det vil være behov for en henvisning til bokføringsforskriften § 5-6 og foreslår på bakgrunn av dette ingen endringer i ligningsloven § 5-1.

4.4 Endring av ligningsloven § 5-2 og § 5-9

4.4.1 Forslag i høringsnotatet

Rapporteringsplikten etter a-opplysningsloven § 3 omfatter også ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav f (tidligere § 6-2 nr. 1 bokstav f), som gjelder opplysningsplikt for vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art til selvstendig næringsdrivende. Slike opplysninger faller etter sin art utenfor det som er formålet til a-opplysningsloven. Skattedirektoratet foreslo derfor i høringsnotatet en lovteknisk endring i ligningsloven, der bestemmelsen tas ut av § 5-2 nr. 1 bokstav f og inntas i § 5-9 (tidligere ligningsloven § 6-6). Det ble samtidig foreslått endringer i begrensningsforskriften og foreslått at bestemmelsene tas inn i ny forskrift. Ved en inkurie ble selve forslagene ikke utformet.

Det ble videre foreslått en korrigering i ligningsloven § 6-16 bokstav c, slik at det fremgår av bestemmelsen at opplysninger om utbetalinger til næringsdrivende skal leveres i maskinlesbar form på tilsvarende måte som for andre grunnlagsdata.

4.4.2 Høringsuttalelser

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Økonomiforbundet Fagtjenester har kommentert den foreslåtte endringen. Økonomiforbundet Fagtjenester finner det positivt å trekke denne innberetningen ut av a-meldingen, men savner en vurdering av om denne innberetningsplikten i det hele tatt bør opprettholdes. NARF foreslår at bestemmelsen om innrapportering utgår inntil behovet for slik hjemmel, hvem den eventuelt skal omfatte og hvordan innberetningen eventuelt skal skje, er nærmere gjennomgått. De viser til et brev 5. oktober 2005 til Finansdepartementet, hvor de tok opp behovet for å endre ordningen med innberetning av honorar til tjenesteytende næringsdrivende. NKK viser til at endringene som er omtalt i høringsnotatet ikke gjenspeiles i forslag til endringer i og til nye bestemmelser. De er imidlertid positive til at slike innrapporteringer blir en selvstendig ordning utenfor a-ordningen, og ønsker å delta i arbeidet med utformingen.

4.4.3 Departementets vurdering og forslag

Ved endringslov 26. april 2013 nr. 16 ble bestemmelsen i ligningsloven § 6-2 inntatt i ligningsloven § 5-2. Da § 6-2 har fått helt ny ordlyd, foreslår departementet å oppheve endringene som ble foreslått i ligningsloven § 6-2 nr. 1 første punktum ved lov 22. juni 2012 nr. 43. Endringene som ble foreslått ved lov 22. juni 2012 nr. 43 blir isteden foreslått tatt inn i ligningsloven § 5-2. Det foreslås at «siste inntektsår» tas ut av bestemmelsen og erstattet med «kalendermåned», og at opplysningene skal leveres i samsvar med reglene i a-opplysningsloven.

Departementet mener det ikke vil være aktuelt å endre ligningsloven, slik at hjemmelen for innrapportering av honorar til selvstendig næringsdrivende tas ut i sin helhet som foreslått av høringsinstansene. Bakgrunnen for det er at dette vil være en materiell endring av ligningsloven som ikke formelt har vært på høring, eller som er en nødvendig følge av ikrafttredelse av a-opplysningsloven. Departementet opprettholder derfor Skattedirektoratets forslag om endring av måten det innrapporteres på.

Forslaget innebærer at rapporteringsplikten til næringsdrivende tas ut av denne bestemmelsen og gjeldende bokstav g, h, i, j, k og l i ligningsloven § 5-2 nr. 1 blir ny bokstav f, g, h, i, j og k.

Tredjeparts opplysningsplikt er nå tatt inn i kapittel 5 i ligningsloven. Departementet foreslår derfor at bestemmelse om plikt til å levere opplysninger om utbetalinger til næringsdrivende inntas som § 5-9 ny bokstav i.

I høringsnotatet foreslo Skattedirektoratet at § 6-16 bokstav c ble endret slik at departementet i forskrift kunne bestemme at slike oppgaver skulle leveres i maskinlesbar form. Ved endringslov 26. april 2013 nr. 16 er det inntatt en forskriftshjemmel i ligningsloven § 5-12. Bestemmelsen er mer generelt utformet enn tidligere § 6-16, og etter departementets vurdering vil den hjemle en forskrift om at opplysninger om utbetalinger til næringsdrivende skal leveres i maskinlesbar form. Departementet foreslår derfor ingen endring av ligningsloven § 5-12 når det gjelder dette.

4.5 Endring av ligningsloven § 5-11 nr. 3

4.5.1 Forslaget i høringsnotatet

I Prop. 112 L (2011–2012) punkt 9.8.4.2 ble det uttalt at årsoppgaven over blant annet lønnsopplysninger etter ligningsloven § 5-11 nr. 3 (tidligere § 6-17 nr. 3) bør videreføres for opplysninger som rapporteres etter a-opplysningsloven. Nærmere regler for hva sammenstillingen skal inneholde og hvordan den skal gis, ble foreslått gitt i forskrift. Etter Skattedirektoratets vurdering er det også behov for noen mindre endringer i ligningsloven § 5-11 nr. 3.

4.5.2 Høringsuttalelser

NARF har kommentert forslaget om at inntektsmottaker skal motta en årlig sammenstilling av inntekt, fradrag og trekk. De anfører at behovet for en slik sammenstilling vil ivaretas mer rasjonelt dersom lønnskvitteringer inneholder akkumulerte tall for året som kan avstemmes opp mot en årsoppgave tilsendt via Altinn fra Skatteetaten. De viser til at arbeidsgiver dermed vil bli fritatt fra å produsere særskilte årsrapporter til hver ansatt.

4.5.3 Departementets vurdering og forslag

Departementet er enig med Skattedirektoratet i at det skal sendes en sammenstilling til skattyter fra den opplysningspliktige, jf. Prop. 112 L (2011–2012) pkt. 9.8.4.2, og departementet kan ikke se at det er kommet inn merknader i høringsrunden som bør føre til en endring av denne vurderingen.

Det er hensynet til inntektsmottaker, og ikke de deltagende etater, som begrunner en slik ordning. Blant annet ut i fra skattehensyn, skal inntektsmottaker gis mulighet til å foreta en kontroll av hva som i løpet av året er innrapportert om ham. I høringsnotatet er det foreslått at sammenstillingen ikke skal sendes i kopi til skatteetaten. Departementet fastholder at dette bør være et forhold mellom den som yter inntekten og inntektsmottakeren, og at sammenstillingen bør sendes fra den opplysningspliktige.

Etter ovennevnte endring av ligningsloven følger det som nevnt nå av § 5-11 nr. 3 at skattyter skal ha kopi av opplysninger som nevnt i lovens kapittel 5, dvs. herunder lønnsopplysninger. Etter departementets vurdering bør bestemmelsen endres slik at det legges til et nytt punktum som omhandler krav til sammenstilling.

Det ble i høringsnotatet foreslått en forskriftshjemmel i ligningsloven § 6-17 nr. 3 slik at departementet fikk hjemmel til å fastsette forskrift om det nærmere innholdet i en slik sammenstilling, og bestemme at sammenstillingen sendes skattyter i en bestemt form. Etter endringene i ligningsloven fremgår forskriftshjemmelen i kapittel 5 nå av ligningsloven § 5-12. Siden bestemmelsen regulerer opplysningsplikt til skatteetaten foreslår departementet at det tas inn en ny bokstav d i § 5-12 nr. 2 som særlig regulerer sammenstillingen.

4.6 Endring av folketrygdloven § 24-2 første ledd

4.6.1 Forslag i høringsnotatet

Måten arbeidsgiveravgift skal beregnes på skal i utgangspunktet ikke endres etter ikrafttredelsen av a-opplysningsloven. Ved vedtagelsen av a-opplysningsloven, ble det derfor samtidig vedtatt en lovendring i folketrygdloven § 24-3 første ledd (nå § 24-2 første ledd), slik at opplysningsplikten for arbeidsgiveravgift gjelder for «foregående måned». Skattedirektoratet anfører i høringsnotatet at det er behov for å klargjøre at plikten til å beregne arbeidsgiveravgift gjelder for ytelser som er utbetalt eller ytet i løpet av en kalendermåned. Skattedirektoratet foreslår derfor at det presiseres i lovteksten at arbeidsgiver av eget tiltak skal beregne arbeidsgiveravgiften for hver kalendermåned.

4.6.2 Høringsuttalelser

NARF har merknader til forslaget. NARF kan ikke se at det kan være behov for å innrapportere samlet arbeidsgiveravgift for en måned særskilt per arbeidstaker. De mener det må være mulig å finne en løsning hvor Skattedirektoratet selv beregner terminens arbeidsgiveravgift, og returnerer informasjon med betalingskrav tilbake til arbeidsgiver. NARF viser til at arbeidsgiver dermed kan avstemme SKDs beregning mot egen beregning.

4.6.3 Departementets vurdering og forslag

Etter ikrafttredelsen av a-opplysningsloven vil det følge av folketrygdloven §§ 23-2 og 24-2 at arbeidsgiver av eget tiltak skal beregne arbeidsgiveravgiften, og levere slike opplysninger etter reglene i a-opplysningsloven. Måten beregningen skal skje på endres ikke etter ikrafttredelsen av a-opplysningsloven. Departementet finner derfor ikke å kunne imøtekomme NARFs forslag.

Departementet er imidlertid enig med Skattedirektoratets forslag om en presisering av ordlyden i bestemmelsen. I likhet med det som gjelder for innrapportering av utbetalinger etter ligningsloven § 5-2, er det kontantprinsippet i skatteloven § 14-3 første ledd som skal legges til grunn ved beregningen av arbeidsgiveravgift, jf. forskrift 02.12.1997 nr. 1385 § 3. Departementet ser at folketrygdloven § 24-2 første ledd kan være noe uheldig formulert, ved at det kan oppstå tvil om hvilken måned avgiftsplikten gjelder. Departementet foreslår derfor at det presiseres at opplysninger om arbeidsgiveravgiften skal gis etter reglene i a-opplysningsloven for hver kalendermåned.

Som nevnt ovenfor ble det også ved lov 22. juni 2012 nr. 43 foreslått endringer i folketrygdloven § 24-3 (nå § 24-2). For å unngå at det skapes tvil og komplikasjoner når endringene trer i kraft, gjøres ovennevnte endringer derfor i a-opplysningsloven § 13 nr. 3 om endringer i folketrygdloven.

4.7 Endring av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i

4.7.1 Forslag i høringsnotatet

Skattedirektoratet foreslo i høringsnotatet, i tråd med den ordlyden som er valgt i a-opplysningsloven, å endre ordlyden i skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i, slik at begrepet «lønnsinnberetningsplikt» erstattes med «opplysningsplikt».

4.7.2 Høringsuttalelser

Ingen av høringsinstansene har merknader til forslaget.

4.7.3 Departementets vurdering og forslag

Som følge av nevnte endringer i ligningsloven, er det også vedtatt korrigeringer i skatteloven § 5-15 slik at det nå vises til nye bestemmelser i ligningsloven, jf. endringslov 26. april 2013. Departementet opprettholder Skattedirektoratets forslag om endring av ordlyden i bestemmelsen.

4.8 Endring av skattebetalingsloven §§ 5-11 og 10-10

4.8.1 Forslag i høringsnotatet

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning som utbetaler skattepliktig utbytte til utenlandsk aksjonær plikter å foreta forskuddstrekk, og følgelig rapportere slikt trekk. Disse selskapene leverer oppgjørsliste for kildeskatt på eget skjema, og det er ikke aktuelt med levering via a-melding. Skattedirektoratet foreslo på denne bakgrunn en justering av skattebetalingsloven § 5-11 første ledd slik at de unntas fra rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven. Direktoratet foreslo at det ble gitt nytt tredje punktum i skattebetalingsloven § 5-11 første ledd som sier at opplysninger skal leveres på den måten departementet bestemmer.

Direktoratet foreslo samtidig at det ble innarbeidet en bestemmelse i skattebetalingsloven § 5-11 første ledd nytt annet punktum hvor det presiseres at forsikringsselskap som er trekkpliktige etter skattebetalingsloven § 5-4 tredje ledd, skal levere trekkopplysninger etter reglene i a-opplysningsloven 15. juli hvert år.

Videre foreslo direktoratet at hjemmelen til å gi nærmere regler om skjerpet oppgjør for arbeidsgivere som har vist vesentlig forsømmelse av sine plikter etter skattebetalingsloven § 5-11 femte ledd, ble tatt ut av skattebetalingsloven § 5-11 og innarbeidet som nytt tredje ledd i skattebetalingsloven § 10-10.

4.8.2 Høringsuttalelser

Ingen av høringsinstansene har kommentert forslagene til endring av loven.

4.8.3 Departementets vurdering og forslag

Departementet slutter seg til Skattedirektoratet forslag om endring av skattebetalingsloven § 5-11 første ledd nytt annet punktum. Departementet har likevel valgt å ikke lovfeste datoen og foreslår at nærmere frist for å levere inn opplysninger blir fastsatt i forskrift til a-opplysningsloven.

Departementet slutter seg også til Skattedirektoratets forslag til endring av skattebetalingsloven § 5-11 første ledd nytt tredje punktum.

Departementet foreslår videre at bestemmelsen i § 5-11 femte ledd annet punktum videreføres i nytt tredje ledd i § 10-10 som foreslått. Flere av de plikter som i dag følger av skattebetalingsloven vil etter ikrafttredelsen av a-opplysningsloven rapporteres i henhold til a-ordningen. Etter a-opplysningsloven trer i kraft vil det derfor kun være behov for å gi «skjerpet oppgjør» for misligholdt betalingsfrist. Det foreslås derfor samtidig å endre ordlyden fra «skjerpet oppgjør» til «skjerpet betaling».

Departementet gjør oppmerksom på at det også ved lov 22. juni 2012 nr. 43 ble foreslått endringer i skattebetalingsloven § 5-11. For å unngå at det skapes tvil og komplikasjoner når endringene trer i kraft, gjøres ovennevnte endringer derfor i a-opplysningsloven § 13 nr. 4 om endringer i skattebetalingsloven.

4.9 Endring av bokføringsloven § 5 annet ledd nr. 2

4.9.1 Forslag i høringsnotatet

Etter ikrafttredelsen av a-opplysningsloven er innrapporteringsplikten endret fra å være «oppgaveplikt» til å bli «opplysningsplikt». Skattedirektoratet foreslo derfor å endre terminologien i bokføringsloven § 5 annet ledd nr. 2 slik at begrepet «lønnsoppgavepliktig» erstattes av «lønnsopplysningspliktig».

4.9.2 Høringsuttalelser

Ingen av høringsinstansene har merknader til dette forslaget.

4.9.3 Departementets vurdering og forslag

Departementet foreslår at § 5 annet ledd nr. 2 endres i tråd med Skattedirektoratets forslag.

Til forsiden