Prop. 48 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet la i Prop. 112 L (2011–2012) fram forslag til lov om en ny felles ordning for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten og Statistisk sentralbyrå (a-ordningen). Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget og lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) ble sanksjonert 22. juni 2012. Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer, men tidligst fra 1. januar 2015.

Formålet med ordningen er i første rekke å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger ved at man unngår dobbeltrapportering til flere etater. Ordningen medvirker også til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene, samt bedre tjenester fra det offentlige. For en nærmere beskrivelse av ordningen vises det til Prop. 112 L (2011–2012) kapittel 9.

I proposisjonen her foreslår Arbeids- og sosialdepartementet enkelte endringer i folketrygdloven § 25-1 om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret som følge av iverksettingen av a-opplysningsloven. Forslagene bygger på et høringsnotat 4. mars 2013 og høringsinnspillene til dette. Endringene gjelder

  • opphevelse av regelen om at meldeplikten til arbeidstakerregisteret kun gjelder arbeidsforhold som skal vare minst sju dager og det trolig vil innebære minst 4 timers arbeid per uke (den såkalte firetimersregelen).

  • tilpasning til a-opplysningsloven når det gjelder sted og måte for innrapportering til arbeidstakerregisteret. Melding om arbeidstaker til arbeidstakerregisteret skal ikke lenger sendes til NAV Aa-registeret, men til den mottakssentralen som Skattedirektoratet bestemmer, jf. a-opplysningsloven § 5.

  • visse justeringer og presiseringer i folketrygdloven § 25-3 om gebyr og tvangsmulkt ved brudd på meldeplikten til arbeidstakerregisteret mv. Etter innføringen av a-opplysningsloven skal manglende eller mangelfull rapportering av opplysninger som kreves etter loven, sanksjoneres av Skattedirektoratet etter a-opplysningsloven §§ 10 og 11. Ansvaret for å følge opp at de opplysningene som blir levert er innholdsmessig korrekte skal fortsatt ligge til den enkelte etat som skal nytte opplysningene, og sanksjoner for innholdsmessige feil i de opplysningene som leveres er forutsatt å følge sanksjonsreglene i særlovgivningen. Departementet foreslår at folketrygdloven tilpasses dette.

Det foreslås i proposisjonen å videreføre dagens frist for inn- og utmeldinger til arbeidstakerregisteret (fredag i uken etter hendelsen inntraff), jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd. Da dette representerer et unntak fra hovedregelen om månedlig leveringsfrist etter a-opplysningsloven, foreslår departementet at unntaket hjemles i a-opplysningsloven § 4, som omhandler leveringsfrister i a-ordningen.

I samråd med og på vegne av Finansdepartementet foreslås det også tilpasninger til a-ordningen i a-opplysningsloven, ligningsloven, skatteloven, bokføringsloven, skattebetalingsloven, samt folketrygdloven § 24-2. Endringsforslagene er i all hovedsak av lovteknisk karakter og omtales derfor i et eget punkt 4 nedenfor.

Til forsiden