Prop. 61 L (2013–2014)

Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for forslaget

I henhold til gjeldende § 14-2 er det krav til utarbeidelse og høring av melding med forslag til utredningsprogram for alle saker som omfattes av krav til konsekvensutredning. Det vil si at det er samme prosedyreregler som gjelder for de store tiltakene som alltid skal konsekvensutredes som for de mange mindre tiltakene som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes, dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Opplistingen av tiltak som alltid skal konsekvensutredes og hvilke tiltak som skal vurderes nærmere, er gitt i henholdsvis vedlegg I og vedlegg II til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av 26.06.2009. Forskriften vedlegg I og vedlegg II er gitt i samsvar med tilsvarende lister i Parlaments- og Rådsdirektiv 2011/92/EU om vurdering av visse private og offentlige prosjekters virkninger for miljøet.

I henhold til ordlyden i gjeldende § 14-2 forutsettes det også at spørsmålet om et vedlegg II-tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn må avklares tidlig og før det kan søkes om tillatelse.

I de særlovene som regulerer sektortiltakene på vedlegg II-listen er det ikke krav til en tidlig varsling av oppstart av søknadsprosessen. Dette betyr at vurderingen av om et vedlegg II-tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn forutsettes å skje som en egen prosess i forkant av den ordinære saksbehandling av tiltaket. Dette vurderes som uhensiktsmessig, og den foreslåtte endringen i § 14-2 «Melding med forslag til utredningsprogram kan unnlates for nærmere bestemte tiltak eller planer» åpner opp for at det i forskrift kan gis regler som sikrer en mer fleksibel og effektiv behandling av de mange mindre tiltakene som omfattes av forskriftens vedlegg II.

Endringen er ikke ment å innebære at det skal stilles lavere krav til kunnskapsgrunnlaget for de vedlegg II-tiltakene som blir vurdert å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Dette i tråd med ovennevnte direktiv.