Prop. 61 L (2013–2014)

Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)

Til innholdsfortegnelse

4 Departementets forslag

Som nytt første ledd i § 14-2 foreslås: «Kongen kan ved forskrift fastsette hvilke tiltak og planer som omfattes av krav til melding med forslag til utredningsprogram».

For å sikre samsvar mellom den nye bestemmelsen og gjeldende første ledd foreslås det tatt inn følgende presisering: «For tiltak og planer som omfattes av krav til melding, skal det tidligst mulig under forberedelsen av tiltaket eller planen utarbeides melding med forslag til program for utredningsarbeidet.»

For å klargjøre hvilke krav som gjelder for tiltak som ikke vil være omfattet av krav til melding, foreslås det ett nytt tredje ledd: «For tiltak og planer med vesentlige virkninger for miljø eller samfunn som ikke omfattes av krav til melding, skal virkning av tiltaket utredes som en del av søknadsbehandlingen».

Det gjøres også en tilpasning i siste ledd ettersom det ikke lengre vil bli fastsatt et utredningsprogram for alle tiltak som skal konsekvensutredes.