Prop. 61 L (2013–2014)

Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Klima- og miljødepartementet fremmer forslag til endring i § 14-2 i plan- og bygningsloven.

Forslaget innebærer at de nærmere behandlingsreglene for tiltak og planer som omfattes av bestemmelsene om konsekvensutredninger, fastsettes av Kongen i forskrift. Formålet med endringen er å åpne opp for at det i forskrift kan gis bestemmelser som innebærer en mer tilpasset og effektiv saksbehandling enn hva gjeldende ordlyd i § 14-2 gir rom for.

Forslaget til endringer i kapittel 14 i plan- og bygningsloven fremmes av Klima- og miljødepartementet i medhold av kongelig resolusjon av 19. desember 2013 om endringene i ansvarsforholdet mellom departementene der ansvaret for kapittel 14 i plan- og bygningsloven ble lagt til departementet.