Prop. 61 L (2013–2014)

Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringsuttalelser

Forslaget til endringer i kapittel 14 var til bred alminnelig høring høsten 2013 med tre måneders frist for uttalelser, jf. Miljøverndepartementets brev av 09.09.2013. Høringsforslaget omfattet også flere andre forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven (femårsregelen for detaljreguleringer basert på private planforslag, bestemmelsene om planprogram, tidsfrister og forslag til rettelser og klargjøring av lovteksten).

Det kom inn 84 uttalelser til høringsforslaget, hvorav 11 instanser uttalte seg eksplisitt til den foreslåtte endring i § 14-2. Forslaget til endring av bestemmelsen ble av høringsinstansene vurdert som et forenklingstiltak og fikk bred tilslutning.

Det ble fra enkelte instanser, blant annet Justisdepartementet, påpekt at bestemmelsen slik den var formulert innebærer en skjønnsmessig adgang til å gjøre unntak fra krav til melding uten at det presiseres hvem som treffer avgjørelsen, eller i hvilken form. Disse kommentarene er søkt ivaretatt i forslaget som fremmes.