Prop. 61 L (2013–2014)

Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Som påpekt av enkelte høringsinstanser, er det først ved fastsettelse av ny forskrift at den økonomiske og administrative gevinsten ved lovendringen kan konkretiseres. Som det framgikk ved høringen, er siktepunktet å åpne opp for en mer tilpasset og forenklet behandling av de mange mindre tiltakene som omfattes av dagens regelverk om konsekvensutredninger. Forenklingen innebærer at det ikke lenger vil være krav til en forutgående prosess med avklaring av om et vedlegg II-tiltak har vesentlige virkninger for miljø eller samfunn og at det ikke lenger vil være krav til utarbeidelse og høring av melding med forslag til utredningsprogram for vedlegg II-tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.