Forslag om endring i lov om bostøtte - utvidet adgang til å gi bostøtte til personer i bokollektiv

Regjeringen foreslår å utvide muligheten for å gi bostøtte til flyktninger og andre vanskeligstilte i bokollektiv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2016

Vår ref.: 16/2107-2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om bostøtte på alminnelig høring.

Høringsnotatet gjelder forslag om endringer i lov om bostøtte som utvider adgangen til å gi bostøtte til personer i bokollektiv. Bokollektiv kan være en godt egnet bolig for flyktninger og andre vanskeligstilte. Ved å utvide bostøtteordningen til å omfatte støtte også til boutgifter i bokollektiv vil Regjeringen bidra til raskere bosetting av flyktninger og andre som trenger en bolig. Bruk av bokollektiv kan også bidra til at den enkelte får lavere boutgifter og dermed blir raskere selvhjulpen med egen inntekt. Forslaget vil gi kommunene et større handlingsrom til å utnytte boligmassen og det private boligmarkedet.

Høringsfristen er to uker. Fristen er så kort fordi lovforslaget kun handler om å utvide en rettighetsordning, og det er ønskelig at lovendringene kan tre i kraft raskt slik at kommunene kan bruke bostøtteordningen til å bosette flyktninger og andre vanskeligstilte i bokollektiv allerede kommende høst.

Høringsnotatet med forslag til lovendring følger vedlagt og er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2499527

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk, under "Send inn høringssvar" på saken på regjeringen.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn elektronisk innen 25. mai 2016.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Cecilie Ingjerd Karlson på cecilie.karlson@kmd.dep.no eller telefon 22 24 72 41.

 

Med hilsen                                                                       

 

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Cecilie I. Karlson

                                                                                          seniorrådgiver

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

Departementene

Barne, - ungdoms og familiedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Forbrukerrådet

Husbanken

Husleietvistutvalget

Innovasjon Norge

NAV

Utlendingsdirektoratet

Kommunene

Den norske advokatforening

Ensliges landsforbund

Fattighuset

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Huseiernes Landsforbund

Juss-Buss

Kirkens Bymisjon

Kommunale boligadministrasjoners Landsråd

KS

Leieboerforeningen

Norges Huseierforbund

Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Unge funksjonshemmede