Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Departementet foreslår følgende endringer:<br> - Presiseringer i kravet om at skoleeierne og styrene for de private skolene skal ha et forsvarlig system for å følge opp lovverket.<br> - Forenkle saksbehandlingsreglene for vedtak om videregående opplæring i inntil to år ekstra for minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring.<br> - Fylkeskommunens ansvar for opplæring i fengsel.<br> - Krav til politiattest ved tilsetting i folkehøyskole.<br> - Innføre lovhjemmel for behandling av personopplysninger i Utdanningsdirektoratet og i fylkeskommunenes system for inntak til videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2013

Resultat:

Departementet foreslår presiseringer i kravet om at skoleeierne og styrene for de private skolene skal ha et forsvarlig system for å følge opp lovverket. Det foreslås videre å forenkle saksbehandlingsreglene for vedtak om videregående opplæring i inntil to år ekstra for minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring. Høringen omfatter også forslag om endringer i bestemmelsen om fylkeskommunens ansvar for opplæring i fengsel, forslag om å innføre krav til politiattest ved tilsetting i folkehøyskole og forslag om å innføre lovhjemmel for behandling av personopplysninger i Utdanningsdirektoratet og i fylkeskommunenes system for inntak til videregående opplæring.
(06.09.2013)

_____________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 268 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven (PDF, 1 Mb)For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 13/4089

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) og lov  6. desember 2002 nr 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) på høring.

I vedlagte høringsnotat fremlegges følgende forslag til lovendringer:

- Presisere kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket.
- Fjerne kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om videregående opplæring i inntil to år ekstra for elever med rett til særskilt språkopplæring.
- Lovfeste fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel.
- Hjemmel for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra grunnopplæringen.
- Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser.
- Krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole (folkehøyskoleloven).

Høringsnotat er lagt ut på departementets internettside på følgende
adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976. Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til [email protected] innen 6. desember 2013.


Med hilsen

Erik Saglie (e.f.)                                 
avdelingsdirektør

Elisabeth Harlem Eide
seniorrådgiver

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Akademikerne
Aktive foreldre
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforening Spekter
Barneombudet
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleier 
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn- nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund
Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning
Norsk innvandrerforum
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Privatskoleorganisasjonene
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i Skolen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak
SEFIA, Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SRY v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen