Høringer

Høring – NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet

Forsvarsdepartementet sender NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner på høring. Høringsfristen er 20. januar 2017.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2017

Vår ref.: 2015/3139-7/FD V 3/MAY

Forsvarsdepartementet sender NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner på høring. Høringsfristen er 20. januar 2017.

Regjeringen oppnevnte i mars 2015 et uavhengig utvalg for å utrede og foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Sikkerhetsutvalget fremla sin anbefaling til et helhetlig system for forebyggende sikkerhet mot tilsiktede uønskede hendelser 12. oktober 2016.

Utredningen og andre høringsdokumenter ligger på www.regjeringen.no/id2515998. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Spørsmål om høringen kan rettes til underdirektør Per A. Fewang (tlf.: 23 09 61 58, e-post: per-a.fewang@fd.dep.no) eller seniorrådgiver Maryam Iqbal Tahir (tlf.: 23 09 61 87, e-post: maryam-iqbal.tahir@fd.dep.no).

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Justis- og beredskapsdepartementet

Brevet med dato (pdf)

Departementene 

Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Finanstilsynet
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarsbygg (FB)
Forsvarsmateriell (FMA)
Forsvarsstaben (FST)
Fylkesmannsembetene
Helsedirektoratet
Jernbaneverket
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Konkurransetilsynet
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalpolitisentralen (Kripos)
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Luftfartstilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Norsk romsenter
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsbygg

Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Økokrim 

Etterretningstjenesten
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) 

Høyesterett
Agder lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett
Domstolsadministrasjonen
Eidsivating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Hålogaland lagmannsrett 

Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Narvik
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Ålesund
Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk senter for menneskerettigheter (UiO)
Politihøgskolen
Senter for rettsinformatikk (UiO)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø 

Det Kongelige Hoff
Ombudsmannen for Forsvaret
Riksrevisjonen
Sametinget
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

Bergen kommune
Fylkeskommunene
Longyearbyen lokalstyre
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Ullensaker kommune 

Abelia
Avinor
Den norske kirke
Flytoget
Innovasjon Norge
Kirkerådet
KraftCERT AS
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norges Bank
Norges statsbaner (NSB)
Posten AS
Statkraft
Statnett
Statoil
Telenor 

Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM Norway AS)
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Befalets fellesorganisasjon
Cargo Net AS
Christian Michelsens Institutt
Den katolske kirke i Norge
Den Norske Advokatforening
Den Norske Atlanterhavskomité
Den Norske Bank (DNB)
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Det norske Menneskerettighetshuset
Det norske Nobelinstitutt
Det norske Veritas
EDB Fellesdata
Energi Norge AS
Fafo
Fagforbundet
Fagpressen
Fellesforbundet
Finans Norge
Finansnæringens hovedorganisasjon
Finansieringsselskapenes forening
Folk og Forsvar
Forskerforbundet
Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi)
Hafslund AS
Hovedorganisasjonen Virke
Human-Etisk Forbund
IKT-Norge
Industri Energi
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for journalistikk
Islamsk Råd Norge
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kongsberg Gruppen ASA
Krigsskoleutdannede offiserers forening (KOL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leger uten grenser
Lyse AS
Mediebedriftenes Landsforening
Mnemonic AS
NAMMO AS
Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene
Nordea
Norges Fredsråd
Norges Juristforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges Offiserforbund (NOF)
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Militærjuridisk Forening
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
Organisasjon mot Offentlig Diskriminering
Organisasjon mot politisk overvåking
Politiets Fellesforbund
Samfunnsviterne
Senter for informasjonssikring (NorSIS)
SINTEF IKT
Space Norway AS
Sparebankforeningen i Norge
Statsadvokatenes forening
Statstjenestemannsforbundet
Telia Sonera Norge
Thales Norge AS
TV 2
TVNorge
Unio
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Vinghøg AS
Watchcom Security Group
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følg saken

 • Høring - forskrifter til ny sikkerhetslov

  Høring | Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov. Forskriftene omhandler myndighetenes roller og ansvar for nasjonal sikkerhet, virksomhetens arbeid med forebyggende sikkerhet og klarering av leverandører og personell.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.10.2018

 • Prop. 153 L (2016–2017) - Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

  Proposisjon | Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet foreslår en ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Forslaget er en modernisering av lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). En ny lov om nasjonal sikkerhet er et av regjeringens prioriterte tiltak for å styrke sikkerhetsarbeidet i Norge. Forsvarsdepartementet foreslår en dynamisk og fleksibel rammelov som skal bidra til å trygge våre overordnede nasjonale sikkerhetsinteresser. Den vil sette myndigheter og virksomheter bedre i stand til å sikre disse sentrale nasjonale interessene, mot et trussel- og risikobilde i stadig og rask endring. Forslaget vil styrke samhandlingen mellom myndigheter og virksomheter slik at det forebyggende sikkerhetsarbeidet mot terror, sabotasje og spionasje kan gjennomføres på en mer effektiv og forsvarlig måte, på tvers av alle samfunnssektorene. Samtidig skal loven sikre at sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper og verdier i et demokratisk samfunn, blant annet slik at nødvendige personverninteresser blir ivaretatt. Forsvarsdepartementets arbeid med å utforme en ny og moderne sikkerhetslov er basert på Sikkerhetsutvalgets rapport NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring – NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet

  Høring | Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner på høring. Høringsfristen er 20. januar 2017.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 20.01.2017

 • Sikkerhetsutvalget: Overrekkelse av NOU 2016: 19 «Samhandling for sikkerhet»

  Nyhet | Forsvarsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i mars 2015 et uavhengig utvalg for å utrede og foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Sikkerhetsutvalgets leder Kim Traavik overleverte i dag utvalgets utredning «Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner» til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 • NOU 2016: 19 - Samhandling for sikkerhet

  NOU | Forsvarsdepartementet

  Utvalget har fremmet forslag til en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner mot tilsiktede uønskede hendelser, som terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen alvorlig kriminalitet. Loven gir en helhetlig tilnærming til forebyggende sikkerhet på tvers av samfunnssektorer. Loven vil gjelde for alle virksomheter som er av kritisk betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.

 • Sikkerhetsloven

  Lov | Forsvarsdepartementet

  (20.03.1998)

  Se loven på lovdata.no