Høring - forskrifter til ny sikkerhetslov

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov. Forskriftene omhandler myndighetenes roller og ansvar for nasjonal sikkerhet, virksomhetens arbeid med forebyggende sikkerhet og klarering av leverandører og personell.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2018

Vår ref.: 2015/3139-254/FD V 3/ENWA

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov.

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) ble vedtatt av Stortinget 6. mars 2018, og i det vesentlige slik den ble fremmet av regjeringen i Prop. 153 L (2016–2017) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Proposisjonen baserte seg på anbefalingen fra det regjeringsoppnevnte sikkerhetsutvalgets utredning som forelå høsten 2016 i rapporten NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet.

Det foreslås tre forskrifter til den nye sikkerhetsloven:

 • Forskrift om myndighetenes roller og ansvar for nasjonal sikkerhet
 • Forskrift om virksomhetens arbeid med forebyggende sikkerhet
 • Forskrift om klarering av leverandører og personell

Arbeidet med forskriftene har foregått med en bred involvering av berørte departementer og underliggende etater. Disse har også blitt oppfordret til å involvere private virksomheter og interesseorganisasjoner i sin sektor i arbeidet. Det ble 22. mars 2018 avholdt et informasjonsmøte hvor alle høringsadressatene til NOU 2016:19 var invitert. Dette har gitt verdifulle innspill til arbeidet.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. oktober 2018.

Spørsmål om høringen kan rettes til assisterende prosjektleder Ole Ødegård Lindal (tlf.: 23 09 61 56, epost: Ole-Odegard.Lindal@fd.dep.no).

Les hele høringsbrevet i pdf (utskriftsvennlig): Høringsbrev - forskrifter til ny sikkerhetslov_.pdf

Her er høringsnotatet vedlagt i PDF: Høringsnotat - forskrifter til sikkerhetsloven.pdf

 

Departementene
Abelia
Aerospace industrial maintenance norway (AIM Norway AS)
Agder lagmannsrett
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Avinor
Bane NOR SF
Bedriftsforbundet
Befalets fellesorganisasjon
Bergen kommune
Borgarting lagmannsrett
Buskerud fylkeskommune
CargoNet as
Christian Michelsens insititutt
Datatilsynet
Den Katolske Kirke i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Atlanterhavskomite
Den Norske Bank
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomite
Den norske kirke
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Det kongelige Hoff
Det norske Menneskerettighetshuset
Det norske Nobelinstitutt
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Eidsivating lagmannsrett
Energi Norge AS
EOS-utvalget
Equinor
Etterretningstjenesten
EVRY Norge AS
Fafo
Fagforbundet
Fagpressen
Fellesforbundet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Finnmark fylkeskommune
Flytoget
Folk og Forsvar
Forskerforbundet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarets sikkerhetsavdeling
Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening
Forsvarsbygg
Forsvarsmateriell
Forsvarsstaben
Frostating lagmannsrett
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Gulating lagmannsrett
Hafslund AS
Hedmark fylkeskommune
Helsedirektoratet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonene Virke
Human-Etisk Forbund
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/ Haugesund
Høyesterett
Hålogaland lagmannsrett
IKT-Norge
Industri energi
Innovasjon Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for journalistikk
Islamsk råd Norge
Jernbanedirektoratet
Kirkerådet
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Kommunenes Sentralforbund
Kongsberg Gruppen ASA
Konkurransetilsynet
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
KraftCERT AS
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Kriminalpolititjenesten (kripos)
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Leger uten Grenser
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Luftfartstilsynet
Lyse AS
Mattilsynet
Mediebedriftenes Landsforening
Mnemonic AS
Motorola Solutions Norway
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nammo Raufoss AS
Nasjonal folkehelseinstitutt
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene
NITO
Nordea
Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges bank
Norges Fredsråd
Norges Juristforbund
Norges Offisersforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges statsbaner (NSB)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Folkehjelp
Norsk Hydro AS
Norsk Journalistlag
Norsk Militærjuridisk Forening c/o Generaladvokaten
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rikskringkasting
Norsk romsenter
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk tjenestemannslag
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
Oljedirektoratet
Ombudsmannen for Forsvaret
Oppland fylkeskommune
Organisasjon mot Offentlig Diskriminering
Organisasjon mot politisk overvåking
Oslo kommune
Peace Resarch Institute Oslo
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
Politihøgskolen
Posten
Regjeringsadvokaten
Rheinmetall Norway AS
Riksadvokaten
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Samfunnsviterne
Senter for informasjonssikring (NorSIS)
Senter for rettsinformatikk
SINTEF IKT
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Space Norway AS
Sparebankforeningen i Norge
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statnett
Statsadvokatenes forening
Statsbygg
Statstjenestemannsforbundet
Stavanger kommune
Sysselmannen på Svalbard
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Telenor
Telia Norge AS
Thales Norge AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
TV 2
TVNorge
Ullensaker kommune
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Watchcom Security Group
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Økokrim
Østfold fylkeskommune

Følg saken

 • 02.07.2018

  Høring - forskrifter til ny sikkerhetslov

  Høring | Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov. Forskriftene omhandler myndighetenes roller og ansvar for nasjonal sikkerhet, virksomhetens arbeid med forebyggende sikkerhet og klarering av leverandører og personell.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.10.2018

 • 16.06.2017

  Prop. 153 L (2016–2017) - Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

  Proposisjon | Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet foreslår en ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Forslaget er en modernisering av lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). En ny lov om nasjonal sikkerhet er et av regjeringens prioriterte tiltak for å styrke sikkerhetsarbeidet i Norge. Forsvarsdepartementet foreslår en dynamisk og fleksibel rammelov som skal bidra til å trygge våre overordnede nasjonale sikkerhetsinteresser. Den vil sette myndigheter og virksomheter bedre i stand til å sikre disse sentrale nasjonale interessene, mot et trussel- og risikobilde i stadig og rask endring. Forslaget vil styrke samhandlingen mellom myndigheter og virksomheter slik at det forebyggende sikkerhetsarbeidet mot terror, sabotasje og spionasje kan gjennomføres på en mer effektiv og forsvarlig måte, på tvers av alle samfunnssektorene. Samtidig skal loven sikre at sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper og verdier i et demokratisk samfunn, blant annet slik at nødvendige personverninteresser blir ivaretatt. Forsvarsdepartementets arbeid med å utforme en ny og moderne sikkerhetslov er basert på Sikkerhetsutvalgets rapport NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 14.10.2016

  Høring – NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet

  Høring | Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner på høring. Høringsfristen er 20. januar 2017.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 20.01.2017

 • 12.10.2016

  Sikkerhetsutvalget: Overrekkelse av NOU 2016: 19 «Samhandling for sikkerhet»

  Nyhet | Forsvarsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i mars 2015 et uavhengig utvalg for å utrede og foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Sikkerhetsutvalgets leder Kim Traavik overleverte i dag utvalgets utredning «Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner» til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 • 12.10.2016

  NOU 2016: 19 - Samhandling for sikkerhet

  NOU | Forsvarsdepartementet

  Utvalget har fremmet forslag til en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner mot tilsiktede uønskede hendelser, som terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen alvorlig kriminalitet. Loven gir en helhetlig tilnærming til forebyggende sikkerhet på tvers av samfunnssektorer. Loven vil gjelde for alle virksomheter som er av kritisk betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.

 • 20.03.1998

  Sikkerhetsloven

  Lov | Forsvarsdepartementet

  (20.03.1998)

  Se loven på lovdata.no