NOU 2016: 19

Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

Utvalget har fremmet forslag til en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner mot tilsiktede uønskede hendelser, som terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen alvorlig kriminalitet. Loven gir en helhetlig tilnærming til forebyggende sikkerhet på tvers av samfunnssektorer. Loven vil gjelde for alle virksomheter som er av kritisk betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Følg saken

 • 02.07.2018

  Høring - forskrifter til ny sikkerhetslov

  Høring | Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter til ny sikkerhetslov. Forskriftene omhandler myndighetenes roller og ansvar for nasjonal sikkerhet, virksomhetens arbeid med forebyggende sikkerhet og klarering av leverandører og personell.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.10.2018

 • 16.06.2017

  Prop. 153 L (2016–2017) - Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

  Proposisjon | Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet foreslår en ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Forslaget er en modernisering av lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). En ny lov om nasjonal sikkerhet er et av regjeringens prioriterte tiltak for å styrke sikkerhetsarbeidet i Norge. Forsvarsdepartementet foreslår en dynamisk og fleksibel rammelov som skal bidra til å trygge våre overordnede nasjonale sikkerhetsinteresser. Den vil sette myndigheter og virksomheter bedre i stand til å sikre disse sentrale nasjonale interessene, mot et trussel- og risikobilde i stadig og rask endring. Forslaget vil styrke samhandlingen mellom myndigheter og virksomheter slik at det forebyggende sikkerhetsarbeidet mot terror, sabotasje og spionasje kan gjennomføres på en mer effektiv og forsvarlig måte, på tvers av alle samfunnssektorene. Samtidig skal loven sikre at sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper og verdier i et demokratisk samfunn, blant annet slik at nødvendige personverninteresser blir ivaretatt. Forsvarsdepartementets arbeid med å utforme en ny og moderne sikkerhetslov er basert på Sikkerhetsutvalgets rapport NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 14.10.2016

  Høring – NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet

  Høring | Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner på høring. Høringsfristen er 20. januar 2017.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 20.01.2017

 • 12.10.2016

  Sikkerhetsutvalget: Overrekkelse av NOU 2016: 19 «Samhandling for sikkerhet»

  Nyhet | Forsvarsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i mars 2015 et uavhengig utvalg for å utrede og foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Sikkerhetsutvalgets leder Kim Traavik overleverte i dag utvalgets utredning «Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner» til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 • 12.10.2016

  NOU 2016: 19 - Samhandling for sikkerhet

  NOU | Forsvarsdepartementet

  Utvalget har fremmet forslag til en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner mot tilsiktede uønskede hendelser, som terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen alvorlig kriminalitet. Loven gir en helhetlig tilnærming til forebyggende sikkerhet på tvers av samfunnssektorer. Loven vil gjelde for alle virksomheter som er av kritisk betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.

 • 20.03.1998

  Sikkerhetsloven

  Lov | Forsvarsdepartementet

  (20.03.1998)

  Se loven på lovdata.no