Sikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet

LOV-1998-03-20-10 Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

(20.03.1998)

Loven trådte i kraft 1.07.2001 og ble sist endret 1.01.2006 (Lov 2005-06-17-81). Ot.prp. nr. 21 (2007-2008) om endringer i loven ble lagt frem i statsråd 21.12.2007.

Se loven på lovdata.no