Høring — forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høringsfrist: 17. januar 2007

Forslaget innebærer en lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2007

  • Høringsfrist: 17.01.2007

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Forslaget innebærer en lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring.

---------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 41 (2006–2007) 30. mars 2007 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Forslaget som var gjenstand for høring i denne saken er behandlet i proposisjonens kapittel 3. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.

Barneombudet

Båtsfjord kommune

Den norske Advokatforening

Departementene

Elevorganisasjonene

Faglige råd

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Frittstående videregående skoler

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

IMDi

Kristne Friskolers Forbund

KS

Landsorganisasjonen i Norge – LO

LUFS

Lærerorganisasjonene

Møre- og Romsdal fylke

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Montessori Forbund

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Private Handelsskolers Landsforbund

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens råd for funksjonshemmede

Steinerskolene i Norge

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tronheim

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Voksenopplæringsforbundet - VOFO

VOX – Voksenopplæringsinstituttet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS


Høringsuttalelser vil bli publisert etter hvert som de kommer inn til departementet.Mottatte høringsuttalelser i alfabetisk ordning:

Abelia

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudet

Bokhandlerforeningen

Buskerud fylkeskommune

Den norske Forleggerforening

Dysleksiforbundet i Norge

Elev- og lærlingeombudet i Nord-Trøndelag

Elevorganisasjonen

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finnmark fylkeskommune

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Østfold

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

IKT-Norge

International Society for Augmentative and Alternative Communication Norge

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kristelig Gymnasium

Kristne Friskolers Forbund

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Møre og Romsdal fylke

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norsk Lektorlag

Norsk Skolelederforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Samferdselsdepartementet

Statens råd for funksjonshemmede

Søraas Bok DA

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune (ny fil lagt ut 25.01.2007 da Telemark fk. har ettersendt vedlegg som ikke var inkludert i oppr. publisering)

Troms fylkeskommune

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Østfold fylkeskommune

Alle høringsuttalelser mottatt og journalført pr. 18.01.2007 er publisert.