Høring — forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høringsfrist: 17. januar 2007

Forslaget innebærer en lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2007

  • Høringsfrist: 17.01.2007

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

Forslaget innebærer en lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring.

---------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 41 (2006–2007) 30. mars 2007 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Forslaget som var gjenstand for høring i denne saken er behandlet i proposisjonens kapittel 3. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.