Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov

Finansdepartementet sender med dette NOU 2017:13 Ny sentralbanklov, på høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2017

Vår ref.: 17/2770

Finansdepartementet sender med dette NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland på høring. Utvalget ble oppnevnt 10. april 2015 av Finansdepartementet og har vært ledet av Svein Gjedrem.

I utvalgets mandat heter det blant annet:
«Utvalget som settes ned, skal gjennomgå sentralbankloven i lys av de store endringene som har funnet sted i bankens oppgaver. Utvalget skal vurdere styringsstrukturen for Norges Bank og forholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene. Utvalget må i arbeidet se hen til internasjonal praksis på området, herunder erfaringer med ekspertkomiteer. Utvalget skal vurdere om det er hensiktsmessig med tydeligere målformuleringer i loven. Basert på utredningsarbeidet skal utvalget foreslå eventuelle endringer i sentralbankloven og styringen med Norges Bank.

I arbeidet må utvalget ta hensyn til Norges Banks spesielle ansvar for forvaltningen av SPU, jf. lov om Statens pensjonsfond. Utvalget skal legge retningslinjene for pengepolitikken til grunn for sine vurderinger.»

Stortinget vedtok den 3. juni 2016 ved behandlingen av Meld. St. 23 (2015-2016) om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen utvide mandatet for Gjedrem-utvalget, som vurderer sentralbankloven og styringen i Norges Bank, til også å omfatte en vurdering av alternative styrings- og selskapsmodeller for Statens pensjonsfond utland».

I brev 15. juni 2016 fra Finansdepartementet ble utvalgets mandat utvidet i tråd med Stortingets vedtak.

Utredningen sendes på åpen høring. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 15. oktober 2017.

Med hilsen

Espen Erlandsen  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin
fagdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Econa
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Finans Norge
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for samfunnsøkonomi
Norsk Investorforum
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Redaktørforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Riksrevisjonen
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Venturekapitalforening
Verdipapirforetakenes forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund