Høringsnotat -

forslag til gjennomføring av forordning EF nr. 2006/2004 om samarbeid mellom myndigheter med ansvar for håndheving av regelverk om forbrukerbeskyttelse (samarbeidsforordningen)

1. Hovedinnholdet i lovforslaget

2. Bakgrunnen for forslaget

3. Departementets merknader...

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

5. Særskilte merknader

6. Lovforslaget