Rapporter og planer

Kommuners erfaring med bruk av samfunnsdelen i kommuneplanen

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker å legge til rette for at samfunnsdelen i kommuneplanen får den tiltenkte strategiske styringsfunksjonen den skal ha etter plan- og bygningsloven. Loven gir stor grad av frihet til kommunene, og det er derfor stor variasjon i hvordan kommunene bruker samfunnsdelen. Våren 2021 lyste vi ut et prosjekt for å få bedre oversikt over mellomstore kommuners praktiske erfaring med samfunnsdelen.

Oxford Research AS fikk oppdraget. Den første delen av rapporten inneholder en avgrenset kartlegging av status for arbeidet med samfunnsdelen i alle mellomstore kommuner. Dette dreier seg om 86 kommuner med et innbyggertall innenfor intervallet 10–40 000. Hoveddelen av prosjektet var imidlertid å få gjennomført en kvalitativ analyse av hvordan et nærmere definert utvalg av kommuner har lagt opp sine samfunnsdeler, og hvilke erfaringer de har med planprosess og bruk av samfunnsdelen. De seks kommunene Alta, Rana, Ringsaker, Øygarden, Notodden og Lyngdal har vært gjenstand for en slik analyse.

Formålet var å få fram kunnskap om erfaringene med å bruke samfunnsdelen som et styringsverktøy for kommunestyret, og som et verktøy for helhetlig samfunnsutvikling og arealforvaltning. Departementet vil bruke funnene fra rapporten inn i sitt videre arbeid med lovutvikling og veiledning.

Kommuners erfaring med bruk av samfunnsdelen i kommuneplanen (pdf)