Kulturdepartementets strategi for åpne data

Til innholdsfortegnelse

Visjon: Kultursektoren skal ha en kultur for åpenhet og transparens der data som hovedregel aktivt gjøres åpent tilgjengelig

Mål 1: Prioriterte datasett i sektoren identifiseres, dokumenteres og gjøres tilgjengelige som åpne data

Prioriterte samlings- og forvaltningsdata skal gjøres åpent tilgjengelige og merkes for videre bruk.

Datasett må kartlegges og prioriteres av hver enkelt etat og institusjon. Kartleggings- og prioriteringsprosesser på sektor- og institusjonsnivå bør være samordnet for å forhindre dobbeltarbeid. Sentrale aktører 3 vil få et særskilt ansvar for denne samordningen.

Bruk og etterspørsel, både internt og eksternt, er viktige kriterier for prioritering. Brukspotensial og informasjonsverdi er eksempler på andre kriterier som bør tillegges vekt.

Prioriterte datasett skal være dokumentert og tilgjengeliggjort på data.norge.no og eventuelt andre felles kanaler for tilgjengeliggjøring. Virksomhetene skal gjøre egnet informasjon tilgjengelig i maskinlesbare formater.

Konkrete mål og planer for digitalisering skal formuleres der slike ikke finnes. En styrking av eksisterende produksjonsmiljøer bør også vurderes, slik at de kan tilby effektive og spesialiserte fellestjenester.

Mål 2: Standarder og autoritetsregistre er identifisert og implementert

De sentrale aktørene skal i fellesskap definere hvilke standarder som skal brukes i dialog med Difi, og hvordan disse skal kommunisere med hverandre. Det bør legges til rette for datautveksling på tvers av landegrensene ved å følge internasjonale standarder og være kompatibel med internasjonal praksis.

Identiteter knyttet til personer og steder må være unike og hentes fra felles registre. Andre felles innholdsressurser må også være unike og hentes fra felles kontrollerte ordlister.

Hvilke registre og ordlister sektoren har behov for, og hvilke som skal brukes, må kartlegges, prioriteres og defineres. Ansvaret for å etablere, tilgjengeliggjøre (tjenester/infrastruktur) og vedlikeholde disse ressursene plasseres hos de sentrale aktørene.

Anbefalinger som følger opp tverrfaglige og/eller fagspesifikke standarder og beste praksis bør formuleres i konkrete veiledninger og anbefalinger fra de sentrale aktørene.

Mål 3: Felles ansvars- og arbeidsdeling knyttet til utvikling og drift av felles dataressurser og tjenester er etablert

Det etableres et samarbeidsforum for åpne kulturdata i 2017. Forumet skal definere felles behov og foreslå løsninger. Forumet skal ha som mål å minimere dobbeltarbeid og skal jobbe for å få til en hensiktsmessig arbeidsdeling knyttet til utvikling og drift av felles dataressurser.

Forumets form avklares i dialog med Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Norsk kulturråd.

Kulturdepartementet utarbeider mandat for arbeidet og innarbeider strategien i styringsdialogen med etatene og andre aktuelle virksomheter.

Mål 4: En kultur for åpenhet, deling og samarbeid er etablert

Arbeidet med åpne data skal være basert på et prinsipp om effektiv oppgaveløsning, åpen tilgjengeliggjøring og en tydelig ansvars- og arbeidsdeling.

Behov for indikatorer og statistikk utredes nærmere i dialog mellom sentrale aktører og brukermiljøer.

Felles møteplasser, aktiviteter mv. for å utvikle kompetanse, holdninger og tjenester etableres.

Brukerundersøkelser benyttes for å ha oppdatert kunnskap om brukerne og deres behov og ønsker.

Tiltak som innebærer samhandling med brukerne, der brukerne aktivt oppmuntres til bruk, iverksettes.

Det skal søkes oppnådd gode rammeavtaler (avtalelisenser) med rettighetsforvaltere. Det forutsettes at rettighetsbelagte kulturdata i større grad enn i dag enkelt kan brukes og deles i stort omfang, og om mulig også viderebrukes, mot en effektiv klarerings- og vederlagsordning.

Fotnoter

3.

Norsk kulturråd, Arkivverket og Nasjonalbiblioteket vil i fellesskap få en sentral rolle i oppfølgingen av strategien.