Kulturdepartementets strategi for åpne data

Til innholdsfortegnelse

Planer for nye tilgjengeliggjørings- og formidlingsløsninger for åpne data

Arkivverket

I 2017 vil Arkivverket utbedre, dokumentere og åpne sitt eksisterende søke-API mot de transkriberte person- og eiendomsdataene (innholdsdata) og kildedataene (metadata) fra alle kildekategoriene i hele Digitalarkivet. Noe senere vil indeksdata og andre metadata til de skannede bildene (arkivdokumentene) i Digitalarkivet få et åpent API. Stiftelsen Asta vil antakelig også åpne sitt søkeAPI mot de landsomfattende arkivkatalogdataene (metadata) i Arkivportalen.

Kulturrådet /museene

Norsk kulturråd vil tilby museumsstatistikken som åpne data via et API. Både intern og ekstern tilgang til dataene skal kanaliseres gjennom API-et og leveres som JSON 19 (alternativ til XML). Videre behandling, f.eks. som lenkede data, er ikke planlagt, men vurderes videre når API-et er på plass. For øvrige forvaltningsdata er det ikke konkrete planer, utover en generell målsetning om å tilby søknadsdata som åpne data i den grad det er mulig innen 2018.

Museenes digitale infrastruktur er i kontinuerlig utvikling. I 2017 er følgende aktiviteter sentrale:

KulturITs økosystem «eKultur» videreutvikles, bl.a. for å forbedre tilgangen til data fra Primus og DigitaltMuseum via felles API-er

MUSIT (universitetsmuseene) kjører et omfattende prosjekt med restrukturering av grunnleggende IT-arkitektur, som bl.a. skal ivareta behovene for effektiv tilgjengeliggjøring av samlingene som åpne data

KulturNav.org, som er KulturIT sitt verktøy for å skape, forvalte og dele felles åpen terminologi og autoritsregistre) skal videreutvikles for å bedre tilgangen til autoritetsregistre fra eksterne brukere og datasett, bl.a. gjennom et API

Nasjonalbiblioteket

Det følger av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 at Nasjonalbiblioteket skal sørge for at folkebibliotekene får tilgang til frie metadata fra en sentral kilde. Nasjonalbiblioteket har derfor inngått en avtale med Bokbasen om å produsere metadata for norske utgivelser fortløpende. Disse vil bli gjort åpent tilgjengelig i flere formater.

Nasjonalbiblioteket lanserer i løpet av 2017 nye nettsider for tilgjengeliggjøring av samlingene. Det utvikles også nye API som brukes som utgangspunkt for formidlingstjenesten som skal finnes på nye nb.no.

Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med Biblioteksystemer lage en ny løsning som erstatter dagens Biblioteksøk ( http://www.nb.no/bibsok/start.jsf ). Tjenesten er en nasjonal søketjeneste som viser oversikt over hvilket bibliotek som har tilgang til den aktuelle publikasjonen.

Fotnoter

19.

JSON (JavaScriptObjectNotation) er en enkel tekstbasedrt standard for datautveksling.