Kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universiteter

Til innholdsfortegnelse

Mandat og sammensetning

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i mai 2022 en ekspertgruppe med følgende mandat:

Ekspertgruppen skal vurdere gjeldende akkrediteringskrav for universiteter. Universitetsbegrepet defineres ulikt i ulike land, og gruppen bes foreta en systematisk sammenligning med relevante land, og vurdere ulikheter i ordningene for å kunne bli universitet og hvilken betydning ulikhetene har for hvilke krav som bør stilles.

Gruppen bes vurdere hvilke krav som er nødvendige for å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet i utdanning, forskning og formidling, om noen av kravene i dag er uhensiktsmessige, og om det kan være behov for alternative krav.

Det er i all hovedsak NOKUT som har ansvaret for prosessen institusjonene som vil bli universitet må igjennom, og det er de som sjekker ut om kriteriene for universitetsstatus er oppfylt. Ekspertgruppen bes vurdere hvor myndighet for ulike bestemmelser skal plasseres (institusjon, NOKUT, departement, regjering og Storting), og om krav til universitet som i dag er regulert i forskrift, bør løftes til lovs nivå. Eventuelle konsekvenser for NOKUTs oppgaver må være en del av dette.

Det norske systemet for akkreditering og reakkreditering av universitet kan være tids- og ressurskrevende. Ekspertgruppen bes se på om det er mulig å effektivisere systemet og prosessen uten at det går ut over kvaliteten.

Ekspertgruppen bes vurdere behov for regelverksendringer, hva som kan oppnås med mulige endringer og hvilke konsekvenser de kan få. Konsekvenser for institusjonskategoriene vitenskapelig høyskole og høyskole skal inkluderes i forslag til endringer.

Medlemmer i ekspertgruppen:

  • Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning, Universitetet i Sørøst-Norge (leder)
  • Kathrine Skretting, professor, Høgskolen i Innlandet
  • Steinar Westlie Kristoffersen, rektor, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
  • Vidar L. Haanes, rektor, MF vitenskapelig høyskole
  • Gro Bjørnerud Mo, professor, Universitetet i Oslo
  • Peter Maassen, professor, Universitetet i Oslo
  • Staffan Edén, professor emeritus, Gøteborgs Universitet
  • Madeleine Sjøbrend, akkrediteringskoordinator, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Til dokumentets forside