Meld. St. 22 (2011–2012)

Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7.1 Økonomiske konsekvenser

Tiltak i stortingsmeldingen som har økonomiske konsekvenser dekkes innenfor de til en hver tid gjeldede rammer. En del av tiltakene er allerede omtalt i de ulike departementenes budsjettproposisjoner for 2012.

Målsettingen for regjeringens næringspolitikk er å bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. I denne stortingsmeldingen presenteres regjeringens politikk for den videre utviklingen av Innovasjon Norge og SIVA.

Tiltakene som gjennomgås under er kun tiltak som kan ha økonomiske og administrative konsekvenser av et visst omfang. Det er ikke her gjort vurderinger av tiltak som i første omgang innebærer at et saksområde skal utredes eller vurderes. For slike saker vil en vurdering av økonomiske eller administrative konsekvenser være en del av selve utredningen eller vurderingen. Det er heller ikke gjort noen vurdering av saker med mindre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Den nye målstrukturen for Innovasjon Norge bidrar til å klargjøre hva regjeringen ønsker at selskapet skal oppnå, og hva som er midler for å nå dette målet. Regjeringen legger videre opp til at alle Innovasjon Norges virkemidler skal ha en tydelig kobling til målstrukturen. Dette vil kunne bidra en mer effektiv ressursutnyttelse. Nytt mål- og resultatstyringssystem vil styrke styringen av selskapet, og dermed bidra til en mer effektiv bruk av offentlige midler til innovasjon og nyskaping.

Et relatert tiltak er knyttet til en forenkling av Innovasjon Norges tjenesteportefølje. Porteføljen er i dag, som følge av mange ulike oppdrag, stor og lite koordinert, noe som bidrar økte kompleksitetskostnadene hos Innovasjon Norge, samtidig som det gjør det vanskeligere for kundene å finne fram til riktig program eller tjeneste. En forenklet tjenesteportefølje vil kunne redusere administrasjonsbyrden, og gjøre det enklere for kundene å orientere seg i det offentlige virkemiddelapparatet. Eventuelle endringer i gjeldende portefølje vil gjøres innenfor departementets til enhver tid gjeldende budsjettramme.

For å gjøre det lettere for gründere og bedrifter å orientere seg blant virkemiddelapparatets ulike tjenester og programmer, skal aktørene gi bedre informasjon om sine ordninger. Regjeringen ønsker derfor at virkemiddelaktørene skal ha tydelige koblinger mellom sine informasjonsportaler og at virkemiddelaktørene har en ensartet og tilgjengelig fremstilling av egne virkemidler og tjenester.

Departementene vil arbeide med ytterligere samordning av felles styringssignaler til selskapene i Nærings- og handelsdepartementets oppdragsbrev til Innovasjon Norge og SIVA. Også formen på de ulike departementenes oppdragsbrev vil samordnes. Arbeidet ventes å kreve økt ressursinnsats i de berørte departementene. En sammenstilling av oppdragene fra de ulike departementene ventes å være ressursbesparende for Innovasjon Norge.

Regjeringen vil gi Innovasjon Norge et tydelig mandat til å være en innovasjonspolitisk rådgiver for eiere og oppdragsgiver av selskapet. Innovasjon Norge skal vurdere hvilke av selskapets programmer og tjenester som gir særlig god måloppnåelse, hvilke som virker mindre godt, og i hvilken grad måloppnåelsen kan styrkes ved å gjøre endringer i den eksisterende virkemiddelporteføljen.

Opprettelsen av en Invest in Norway-funksjon medfører isolert sett økte kostnader. Samtidig vil en etablert Invest in Norway-funksjon kunne håndtere henvendelser fra utlandet mer effektivt enn den enkelte offentlige virksomhet kan på ad hoc-basis. Samlet sett vil opprettelsen kunne bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse i offentlig sektor.

Opprettelsen av nasjonale nettverk for forretningsengler vil kreve at noe av Innovasjon Norges ressurser kanaliseres til arbeid med feltet. Tiltaket ventes å ha positive effekter, i form av økte og mer profesjonaliserte private investeringer i tidlig fase.

I stortingsmeldingen presenterer regjeringen en rekke tiltak for å styrke Innovasjon Norges arbeid med internasjonalisering, innenfor de til en hver tid gjeldende rammer. Økt samarbeid i internasjonaliseringsarbeidet mellom Innovasjon Norge og utenrikstjenesten kan bidra til en mer effektiv ressursbruk og et bedre tilbud for Innovasjon Norges kunder. Regjeringen vil videre styrke samarbeidet mellom Innovasjon Norge og Norges forskningsråd og legger opp til et mer formalisert samarbeid mellom Innovasjon Norge og SIVA om internasjonalisering. Dette skal sikre effektiv ressursbruk og koordinering for å utnytte selskapenes kompetanse best mulig. SIVAs virkemidler, som inkubasjon, kan brukes utenlands, men innenfor rammen av Innovasjon Norges helhetlige internasjonaliseringsarbeid. Et forsterket samarbeid mellom SIVA og Innovasjon Norge i internasjonaliseringsarbeidet vil bidra til å unngå dobbeltarbeid gjennom en mer helhetlig arbeidsdeling.

Regjeringen vil styrke styringen av SIVA gjennom ny målstruktur for selskapet. Den nye målstrukturen fremhever hva selskapet skal oppnå, og er dekkende for selskapets virksomhet. Målstrukturen legger til rette for økt grad av målstyring og bedre oppfølging av selskapets resultater. Dette ventes å gi en mer effektiv bruk av statens ressurser. Den nye målstrukturen innebærer ingen endring i selskapets virksomhet.

Den økte pågangen SIVA Eiendom Holding opplever fra større bedrifter endrer bildet for selskapet. SIVA skal vurdere disse prosjektene på like vilkår som andre prosjekter. SIVAs aktivitet skal skje innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer.

Forslaget om å opprette nye såkornfond vil medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. Regjeringen vil komme tilbake med et konkret forslag til innretning av den statlige deltakelsen i nye landsdekkende såkornfond i revidert nasjonalbudsjett for 2012.

I meldingen varsles det at eierskapet til Investinor overføres fra Innovasjon Norge til Nærings- og handelsdepartementet. Regjeringen foreslår at Investinors satsingsområder endres til føringer om komparative fortrinn, naturressurser, teknologi- og kompetanseområder og reduserte miljø- og klimabelastninger. Selskapet foreslås framover styrt på investeringsfaser og avkastningskrav. De foreslåtte endringene kan bidra til høyere avkastning fra Investinor. Nærings- og handelsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget i Prop. 1 S (2012-2013).

Det ventes ikke at meldingen vil ha konsekvenser når det gjelder likestilling eller miljøpåvirkning.

7.2 Administrative konsekvenser

Innovasjon Norges og SIVAs kostnader knyttet til forvaltning av de ulike oppdrag de er pålagt, skal dekkes av oppdragsgiver innenfor bevilgningen til oppdraget eller gjennom en særskilt bevilgning. Dette innebærer at selskapene ikke får oppdrag de ikke har ressurser til å gjennomføre, og at det ikke er behov for å tilføre selskapene særskilte ressurser til administrasjon og gjennomføring av oppdragene.

Til dokumentets forside