Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

2 Delegering av myndighet etter lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi

DATO:

FOR–1987–12–18–967

DEPARTEMENT:

UD (Utenriksdepartementet)

AVD/DIR:

Utenriksøk. avd. III

PUBLISERT:

I 1987 966

IKRAFTTREDELSE:

1988–02–13

SIST-ENDRET:

ENDRER:

GJELDER FOR:

Norge

HJEMMEL:

LOV–1987–12–18–93–§1 og LOV–1987–12–18–93–§7

NÆRINGSKODE:

35 38

KORTTITTEL:

Delegering av myndighet

Delegering av myndighet etter lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi.

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1987. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utøve den fullmakt som i henhold til lov av 18. desember 1987 nr. 93 er tillagt Kongen.

Til dokumentets forside