Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

2 Utenriksdepartementets arbeid for økt åpenhet

Det er Regjeringens målsetting å bidra til størst mulig åpenhet om utførselen av norsk forsvarsmateriell, samt å gi mest mulig innsyn om eksportkontrollpolitikken og praktiseringen av retningslinjene.

Regjeringen tok allerede i 1995 initiativ til en egen årlig stortingsmelding om omfanget av den faktiske forsvarsmaterielleksporten fra Norge. Siden den første meldingen ble fremlagt i 1996 har graden av åpenhet økt betydelig.

Meldingen som ble fremlagt i 2006 ga for første gang innsyn i forsvarsmyndighetenes utførsel av eget materiell, samt om utførselen av håndvåpen fra Norge. I 2008 ble åpenheten ytterligere styrket, da det for første gang ble gitt informasjon om eksport av sivile varer til militære sluttbrukere, og om utførsel av beskyttelsesutstyr for bruk av humanitære organisasjoner i forbindelse med minerydding. Omfanget av eksporten er de siste årene fremvist i tretten ulike tabeller og grafiske figurer, mot seks i 1996. Siden 2007 har Regjeringen også invitert presse og organisasjoner til et møte for å presentere eksportkontrollmeldingen i forbindelse med fremleggelsen, samt deltatt i en rekke diskusjonsfora om eksportkontroll og handelen med forsvarsmateriell. Regjeringen ønsker å videreføre denne linjen.

Parallelt med målsetningen om å utvise størst mulig åpenhet om eksporten av forsvarsmateriell fra Norge, er det nødvendig å sikre at økt innsyn skjer innenfor rammen av de begrensninger som taushetsplikten i eksportkontrolloven setter. I henhold til loven plikter enhver å gi Utenriksdepartementet den bistand som kreves for å kontrollere at bestemmelsene i loven eller forskriftene blir fulgt. Det gjelder alle opplysninger som anses nødvendige for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksportlisens. En slik vid rett til innhenting av bedriftsfølsom informasjon har sitt motstykke i de strenge taushetsbestemmelsene i loven.

Informasjonen om eksporten som fremgår i meldingens kapittel 9 baserer seg på rapporter fra eksportørene. Ved innvilgelse av eksportlisenser for forsvarsmateriell pålegges eksportørene å rapportere kvartalsvis om bruken av de enkelte tillatelsene. Rapportene inneholder betydelige mengder sensitiv og taushetsbelagt informasjon om eksportaktivitetene. Utenriksdepartementet legger stor vekt på å kvalitetssikre materialet slik at informasjonen som gis i den årlige meldingen til Stortinget er så korrekt og komplett som mulig. For bl.a. å sikre ivaretakelse av bedriftenes rapporter og utarbeide oversiktene i de årlige meldingene, er departementet i gang med å etablere et sikkert, elektronisk saksbehandlingssystem.

Fra norsk side arbeides det aktivt i en rekke fora for at også andre land skal utvise åpenhet om sin forsvarsmaterielleksport.

Gjennom de årlige meldingene blir Stortinget holdt løpende informert om eksporten av forsvarsmateriell, departementets praktisering av retningslinjene og om utviklingen av eksportkontrollregelverket og arbeidet innenfor det multilaterale regimesamarbeidet.

Det er en etablert praksis med å konsultere Stortinget om eksportkontrollsaker av særlig utenrikspolitisk eller prinsipiell betydning. Dette er en linje som Regjeringen vil videreføre.

Til dokumentets forside