Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

5 Kontroll med kunnskapsoverføring

I Meld. St. nr. 25 (2010–2011) og Meld. St. 8 (2012–2013) ble det redegjort for arbeidet med å etablere en målrettet kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske studenter.

Norge gjennomfører bl.a. FNs Sikkerhetsråds resolusjoner og EUs utvidede tiltak om sanksjoner mot Iran og Nord-Korea. Sanksjonsregimene og tiltakene er betydelig styrket de siste par årene, og gjennomføres i norsk forskrift. I tillegg til sanksjonsforskriftene, inneholder eksportkontrollregelverket hjemmel om kontroll med teknologioverføring, herunder immateriell teknologi som f.ek.s overføring av kunnskap knyttet til varene som omfattes av Utenriksdepartementets liste I og II.

Betydningen av uønsket teknologi- og kunnskapsoverføring drøftes i økende grad også innenfor det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet. Stadig flere land har etablert kontrollsystemer for å hindre at kunnskap fra nasjonale universiteter og høyskoler overføres i strid med internasjonale forpliktelser eller når risikoen for uønsket bruk anses uakseptabel i forhold til å hindre spredning av MØV-teknologi.

Forskriften om sanksjoner mot Iran setter et absolutt forbud mot å overføre varer og teknologi, herunder programvare, som er flerbruksvare, militære varer og teknologi (Liste I), visse andre varer og teknologi som kan brukes i kjernefysiske aktiviteter, samt visse nøkkelutstyr- og teknologi for olje- og gassektoren til «iranske personer» eller «til bruk i Iran».

Flerbruksvarer er beskrevet på Utenriksdepartementets Liste II. Det er redegjort grundig for Iran-sanksjonene i kapittel 6.

Som ansvarlig myndighet for den strategiske eksportkontrollen og forskrifter for gjennomføring av sanksjoner, vil Utenriksdepartementet i samarbeid med PST, Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet bidra med relevant informasjon til aktuelle læresteder og virksomheter med sikte på bevissthet om teknologiområder som er relevante i forhold til ovenfor nevnte forbud eller kontrollmekanismer.

Utenriksdepartementet og PST vil videreføre en målrettet og forebyggende kontroll med kunnskapsoverføring når det vurderes å foreligge en uakseptabel risiko for at kunnskapen senere kan benyttes til å utvikle, fremstille eller bruke masseødeleggelsesvåpen eller leveringssystemer for slike våpen.

Til dokumentets forside