Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

9 Eksporten av forsvarsmateriell i 2012

I dette kapittelet gis det oversikt over den faktiske eksporten av forsvarsmateriell i 2012 basert på verdien av utførsel ved salg av varer, teknologi og tjenester som omfattes av liste I. Oversiktene inneholder ikke opplysninger om midlertidig utførsel av varer for demonstrasjon eller reparasjon, eller om varer som vil bli returnert til Norge.

Eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og utførte reparasjoner, samt om avslag på søknader om eksportlisens knyttet til liste I er fremstilt i følgende ni tabeller1 og fire figurer:

Tabell 9.1 Totaler for eksport av forsvarsmateriell fra 2007 til 2012

Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på grupper av land

Tabell 9.3 Detaljer om eksporten fordelt på land og vareposisjoner i liste I

Tabell 9.4 Utførte tjenester knyttet til liste I

Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.6 Oversikt over utførsel av håndvåpen

Tabell 9.7 Oversikt over forsvarsmyndighetens utførsel av eget materiell

Tabell 9.8 Oversikt over flerbruksvarer til militær sluttbruk

Tabell 9.9 Utstyr for humanitær minerydding

Figurer:

Figur 9.1 Fordeling av eksporten av A-materiell på regioner

Figur 9.2 Fordeling av eksporten av B-materiell

Figur 9.3 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I

Figur 9.4 Utviklingen av eksporten av forsvarsmateriell 2002–2012

Meldingen gir også informasjon om utførsel av håndvåpen fra Norge, samt om forsvarsmyndighetens bruk av eget materiell i utlandet. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen, og utførselen som er reflektert i kapittel 9.9 gjelder i all hovedsak antikke våpen til samlere, jakt- og konkurransevåpen.

Det gis informasjon om avslag på søknader om eksportlisens (kapittel 9.11). De avslagene som inngår i oversikten er formelle avslag på lisenssøknader som har vært gjenstand for behandling på basis av det norske eksportkontrollregelverket. Det vises også til hvilke kriteria som er bakgrunn for avslagene (jf. retningslinjenes vedlegg A som reflekterer EUs normative kriterier). I 2012 ble 18 søknader om eksportlisens av forsvarsmateriell avslått. På denne måten bidrar Norge til å fremme høy internasjonal standard når det gjelder åpenhet om utførsel av forsvarsmateriell. Disse konkrete saker sier imidlertid lite om det faktiske bildet, da den nære dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for eksportlisens, til land hvor tillatelse ikke vil kunne påregnes å bli innvilget.

I tillegg gis det også informasjon om utførsel av sivile varer til militære sluttbrukere (kapittel 9.13) og om utførsel av utstyr for bruk i humanitære minneryddingsaksjoner (kapittel 9.14).

En oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport av forsvarsmateriell i 2012 finnes i kapittel 9.15. Totalt rapporterte 52 bedrifter om eksport av forsvarsmateriell i 2012.

Den samlede verdien av eksporten i 2012 var i underkant av 4,6 milliarder kroner, hvorav nær 3,9 milliarder utgjorde salg av militære varer. Av dette utgjorde eksporten av A-materiell 3,3 milliarder og B-materiell ca. 574 millioner kroner. Til sammenligning var verdien av eksporten i 2011 i underkant av 3,9 milliarder kroner, hvorav ca. 3,6 milliarder utgjorde salg. Av dette utgjorde eksporten av A-materiell 2,9 milliarder og B-materiell ca. 719 millioner kroner.

I 2012 var det en økning i eksporten av A-materiell på nesten 446 millioner (16 %), mens eksporten av B-materiell sank med ca. 144 millioner (-20 %).

Verdien av tjenester, overføring av produksjonsrettigheter, formidling og retur av varer til utenlandsk eier utgjorde i 2011 ca. 260 millioner, tilnærmet likt i forhold til i 2010. I 2012 var verdien om lag 279 millioner, en økning på ca. 20 millioner kroner (8 %).

Eksporten av flerbruksvarer (sivile varer beskrevet på UDs liste II) til militær mottaker, beløp seg i 2012 til om lag 404 millioner, en økning fra 2011 på ca. 366 millioner. Økningen i eksporten på dette området kan ha sammenheng med at sivil sektor i økende grad er teknologiutviklere, noe som medfører at flerbrukskomponenter i større grad enn tidligere benyttes i militære systemer.

I forhold til i 2011, var det i 2012 en økning i verdien av den totale eksporten på om lag 687 millioner (18 %).

I forhold til i 2011, var det i 2012 nedgang i eksporten til USA (ca 190 millioner), Tyrkia (ca. 184 millioner), Brasil (127 millioner), Sveits (80 millioner), Tsjekkia (66 millioner), Sør-Korea (om lag 48 millioner), Kroatia (nesten 38 millioner), Hellas (ca. 21 millioner) og Luxembourg (15 millioner). I samme periode var det økning i verdien av eksporten til Chile (ca. 231 millioner), Polen (ca. 160 millioner), Australia (ca. 143 millioner), Frankrike (ca. 101 millioner), Italia (nær 79 millioner), Storbritannia (ca. 78 millioner), Malaysia (ca. 57 millioner), Canada (ca. 43 millioner), Nederland (ca. 42 millioner), Danmark (ca. 40 millioner), Singapore (ca. 37 millioner), Tyskland (ca. 23 millioner) og Belgia (ca. 17 millioner).

Medlemslandene i NATO, Sverige og Finland er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2012 utgjorde eksporten av A-materiell til NATO landene 66 % og for B-materiell 79 %, og til Finland og Sverige utgjorde den hhv. 12 % og 11 %. I 2011 var eksporten av A-materiell til NATO landene 74 % og for B-materiell 64 %, og til Finland og Sverige hhv. 9 % og 29 %.

Det ble utstedt 1552 lisenser for utførsel av varer på liste I, samt for tilknyttede tjenester og retur av militære varer til utenlandske eiere i 2012. I samme periode var det 1643 gyldige lisenser.

Fordi større leveranser kan skje i ett år og ikke i et annet, er det naturlig at det oppstår variasjoner i verdien av utførselen av forsvarsmateriell fra år til år.

9.1 Utvikling i eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og reparasjoner

Figur 9.4 og tabell 9.1 viser utviklingen i eksporten av forsvarsmateriell i kategori A og B, samt for utførte tjenester og reparasjoner knyttet til liste I for utlandske oppdragsgivere.

Tabell 9.1 Totaler for eksport av forsvarsmateriell fra 2007 til 2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Endring

Utførsel

Verdi x 1000 kr

%

Salg

A-materiell

2 053 984

2 540 120

3 143 155

2 628 147

2 858 331

3 303 896

445 565

15,6

Salg

B-materiell

1 144 103

1 352 288

1 360 210

1 040 026

718 748

574 437

-144 312

-20,1

Salg

Totalt (A+B)

3 198 087

3 892 407

4 503 366

3 668 173

3 577 079

3 878 333

301 253

8,4

Salg

Flerbruksvarer til mill.sluttbruk

37 312

11 376

38 098

404 437

366 339

961,6

Sum

3 198 087

3 892 407

4 540 678

3 679 549

3 615 177

4 282 770

667 592

18,5

Tjenester

308 378

212 734

141 162

179 983

197 780

195 473

-2 307

-1,2

Retur utlandet

132 073

58 056

106 888

80 366

61 874

45 215

-16 659

-26,9

Produksjonsrett

6 497

1 800

0

964

0

37 852

37 852

-

Formidling

3 902

0

0

0

0

858

858

-

Sum

450 850

272 590

248 050

261 313

259 654

279 398

19 744

7,6

Totalsum

3 648 937

4 164 997

4 788 728

3 940 861

3 874 831

4 562 168

687 336

17,7

9.2 Utførsel av kategori-A materiell fordelt på grupper av land

Figur 9.1 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av kategori A-materiell (våpen og ammunisjon) fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland den desidert største mottaker av forsvarsmateriell i kategori A i 2012 med 78 % av den totale eksport av A-materiell.

Figur 9.1 Fordeling av eksporten av A-materiell på regioner

Figur 9.1 Fordeling av eksporten av A-materiell på regioner

9.3 Utførsel av kategori-B materiell fordelt på grupper av land

Figur 9.2 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av kategori B-materiell (annet militært materiell) fordeler seg på grupper av mottakere. NATO-landene, Sverige og Finland var i 2012 den største mottakeren av forsvarsmateriell i kategori B med 90 % av eksporten av kategori B materiell. I oversikten gitt i tabellene 9.2 og 9.3, er det gitt mer detaljert informasjon om mottakerland, eksporterte varer og verdier.

Figur 9.2 Fordeling av eksporten av B-materiell på regioner

Figur 9.2 Fordeling av eksporten av B-materiell på regioner

9.4 Eksport av forsvarmateriell fordelt på land

Tabell 9.2 viser hvordan verdien av eksporten av forsvarsmateriell fordeler seg på det enkelte mottakerland. Verdien av eksporten er vist i 1000 kr. Tabellen viser også endringer fra 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 for det enkelte land.

Tabell 9.2  Fordeling av eksport av A- og B-materiell på grupper av land

2009

2010

2011

2012

Land

CC

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A+B)

Endring 2012–2011

Albania

AL

0

328

328

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

Australia

AU

22 255

6

22 261

2 378

6 132

8 510

43 709

215

43 924

160 596

26 815

187 411

143 487

Armenia

AM

0 0 0

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

Belgia

BE

9 501

20 064

29 565

62 264

18 088

80 352

11 624

34 276

45 900

50 603

12 760

63 363

17 463

Bosnia

BA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251

0

251

251

Brasil

BR

0

0

0

26 982

0

26 982

127 645

0

127 645

561

0

561

-127 084

Bulgaria

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

344

558

558

Canada

CA

147 551

1 117

148 668

212 995

3 611

216 606

67 916

48 694

116 610

139 245

20 067

159 312

42 702

Chile

CL

0

0

0

971

971

4 044

0

4 044

235 278

20

235 298

231 254

Danmark

DK

20 700

7 257

27 957

18 626

5 526

24 152

11 766

13 601

25 367

35 373

28 062

63 435

39 902

Egypt

EG

0

13 912

13 912

0

408

408

0

0

0

0

0

0

0

Estland

EE

637

0

637

3 474

175

3 649

8 727

2 108

10 835

4 558

1 610

6 168

-4 667

Finland

FI

63 409

21 381

84 790

40 030

28 349

68 379

109 524

6 645

116 169

123 512

749

124 261

8 092

Forente Arabiske Emirater

AE

0

7 425

7 425

0

2 078

2 078

0

426

426

0

1 018

1 018

592

Frankrike

FR

134 952

13 638

148 590,2

137 517

21 058

158 575

169 516

11 441

180 957

255 099

27 321

282 420

101 463

Georgia

GE

0

0

0

0

0

0

25

0

25

25

0

0

-25

Grønland

GL

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

-2

Hellas

GR

283

17

300,3

8 848

7 019

15 867

13 900

7 253

21 153

310

5

315

-20 838

India

IN

0

0

0,0

0

74

74

0

1 580

1 580

0

0

0

-1 580

Irland

IE

163

369

532

9 460

0

9 460

0

0

0

144

843

987

987

Italia

IT

40 848

415

41 263

27 777

4 737

32 514

105 836

3 552

109 388

181 959

6 277

188 236

78 848

Indonesia

ID

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

712

712

712

Japan

JP

597

193

790,0

153

0

153

397

365

762

1 318

56

1 374

612

Jordan

JO

0

1 142

1 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kroatia

HR

0

609

609

496

0

496

53 718

0

53 718

15 924

0

15 924

-37 794

Kuwait

KW

56 914

8 992

65 906

0

58 935

58 935

0

1 251

1 251

6 137

1 203

7 340

6 089

Kypros

CY

0

612

612

0

0

0

0

600

600

0

885

885

285

Latvia

LV

0

2 514

2 514

154

32

186

140

0

140

221

1 957

2 178

2 038

Libya

LY

0

0

0

0

1 049

1 049

0

0

0

0

0

0

0

Litauen

LT

1 782

1

1 783

400

479

879

284

475

759

620

169

789

30

Luxembourg*

LU

1 314

5 117

6 431

2 483

9 897

12 380

21 024

6 429

27 453

7 673

5 762

13 399

-14 054

Macau

MO

0

0

0

0

463

463

0

243

243

0

0

0

-243

Makedonia

MK

0

0

0

0

0

0

75

0

75

0

0

0

-75

Malaysia

MY

66 370

1 594

67 964

0

1 009

1 009

8 562

0

8 562

65 681

0

65 681

57 119

Malta

MT

0

0

0

0

133

133

0

0

0

0

0

0

0

Montenegro

ME

0

0

0

0

10 029

10 029

0

0

0

0

0

0

0

Nederland

NL

105 165

36 742

141 907

41 381

8 946

50 327

18 821

43 148

61 969

74 249

29 888

104 137

42 168

New Zealand

NZ

1 857

0

1 857

0

2 590

2 590

2 573

1 833

4 406

3 319

2 073

5 392

986

Ny-Kaledonia

NC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 100

0

8 100

8 100

Oman

OM

0

191

191

0

1 565

1 565

0

30

30

0

0

-30

Polen

PL

71 287

1 029

72 316,2

63 753

5 472

69 225

104 955

7 441

112 396

257 618

15 078

272 696

160 300

Portugal

PT

1

6 816

6 817

6 903

5 774

12 677

2 427

3 090

5 517

0

5 348

5 348

-169

Qatar

QA

0

25 481

25 481

0

2 558

2 558

0

1 094

1 094

0

1 988

1 988

894

Romania

RO

2 914

24 486

27 400

814

0

814

110

1 366

1 476

430

1 381

1 811

335

Saudi-Arabia

SA

0

32 957

32 957

0

21 062

21 062

0

8 767

8 767

0

2 229

2 229

-6 538

Serbia og Montenegro**

CS

0

78

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Serbia

RS

0

0

0

0

0

0

95

0

95

0

0

0

-95

Singapore

SG

8 383

15 387

23 770

3 181

95

3 276

814

159

973

37 567

132

37 699

36 726

Slovakia

SK

304

64 908

65 212

28

3 082

3 110

0

219

219

0

26

26

-193

Slovenia

SI

3 719

1 053

4 772

28 786

2 368

31 154

793

574

1 367

0

674

674

-693

Spania

ES

4 300

430 545

434 845

6 389

6 860

13 249

19 371

2 712

22 083

18 220

2 677

20 897

-1 186

Storbritannia

GB

113 004

6 792

119 796

71 900

8 379

80 279

85 362

2 231

87 593

76 718

89 170

165 888

78 295

Sveits

CH

105 029

13 629

118 658

101 231

8 043

109 274

237 235

29 683

266 918

168 696

18 372

187 068

-79 851

Sverige

SE

104 162

180 475

284 637,2

40 086

204 112

244 197

141 737

198 755

340 492

265 253

62 226

327 479

-13 013

Sør-Afrika

ZA

18 426

26

18 452

1 508

0

1 508

1 138

212

1 350

14 287

0

14 287

12 937

Sør-Korea

KR

3 616

90

3 706

4 009

1

4 010

50 416

3 132

53 548

3 761

1 346

5 107

-48 441

Tanzania

TZ

0

0

0

0

0

0

11

0

11

0

0

0

-11

Thailand

TH

8 982

1 824

10 806

11 788

3 698

15 486

5 250

2 774

8 024

12 853

70

12 923

4 899

Tsjekkia

CZ

26 726

14 895

41 621

92 245

10 532

102 777

66 014

14 685

80 699

4 754

9 846

14 600

-66 099

Tyrkia

TR

26 988

33

27 021

16 050

6 071

22 121

176 202

14 871

191 073

6 850

6

6 856

-184 217

Tyskland

DE

102 353

10 847

113 200,1

119 600

8 591

128 191

89 835

10 147

99 982

110 836

12 226

123 062

23 081

Ungarn

HU

304

46 160

46 464

0

50 961

50 961

128

21 817

21 945

0

18 545

18 545

-3 400

USA

US

1 868 066

339 056

2 207 121,8

1 462 396

499 985

1 962 381

1 093 736

210 854

1 304 590

950 548

164 351

1 114 899

-189 691

Østerrike

AT

292

8

300

1 067

0

1 067

1 224

0

1 224

4 535

0

4 535

3 311

Totalt

3 143 155

1 360 210

4 503 366

2 628 147

1 040 026

3 668 173

2 856 681

718 748

3 575 429

3 303 896

574 436

3 878 271

304 677

* Omfatter utførsel til NATO

** Eksport før Serbia og Montenegro ble to selvstendige stater

9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I

Figur 9.3 viser hvordan eksporten av forsvarsmateriell i 2012 fordeler seg på vareposisjonene i liste I.

Figur 9.3 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I

Figur 9.3 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I

Figur 9.4 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2002–2012

Figur 9.4 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2002–2012

9.6 Eksport av forsvarmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I

Tabell 9.3 viser hvilke land som har mottatt forsvarsmateriell fra Norge i 2012 og hvilke varegrupper som er eksportert. I tillegg er materiellet karakterisert.

Tabell 9.3 Detaljer om eksporten fordelt på land og vareposisjoner i liste I

Komplette produkt

Deler

Sum produkt og deler

Total (A+B)

Land

CC

Posisjon i varelisten

Karakterestikk

A-materiell

B-materiell

A-materiell

B-materiell

Albania

AL

17.9

Deler til luftfartøyer

100

100

100

Australia

AU

6.a

Ammunisjon

103 211

103 211

7.a

Sambandsutstyr

188

188

7.e

Elektronisk utstyr

355

355

16

Opplæringsutstyr

50 868

50 868

17.1

Deler til våpen

4 081

4 081

17.4

Deler til ildledningsutstyr

2 423

2 423

17.6

Deler til ammunisjon

13

13

17.7.c

Deler til elektronisk utstyr

26 270

26 270

18.a

Programvare

2

2

187 411

Belgia

BE

1

Våpen

22

22

6.a

Ammunisjon

28 827

28 827

6.c

Sprengstoff

11 253

11 253

7.a

Sambandsutstyr

10264

10 264

17.1

Deler til våpen

2 700

2 700

17.6.a

Deler til ammunisjon

7 800

7 800

17.9

Deler til luftfartøyer

1

1

18.7.a

Programvare

2 496

2 496

63 363

Bosnia

BA

6.c

Sprengstoff

251

251

251

Bulgaria

BG

6.c

Sprengstoff

214

214

7.a

Sambandsutstyr

344

344

558

Brasil

BR

6.c

Sprengstoff

561

561

561

Canada

CA

1

Våpen

70

70

6.a

Ammunisjon

77 658

77 658

6.c

Sprengstoff

11 195

11 195

7.a

Sambandsutstyr

927

927

7.e

Elektronisk utstyr

971

971

17.1

Deler til våpen

13 624

2 700

5 472

21 796

17.2

Deler til artilleri

446

446

17.4

Deler til ildledningsutstyr

190

190

17.6 og 17.6.a

Deler til ammunisjon

46 059

46 059

159 312

Chile

CL

1

Våpen

40

40

17.4

Ildledningstutstyr, deler til ildledningssystem

235 178

20

235 198

17.6.a

Deler til ammunisjon

60

60

235 298

Danmark

DK

1

Våpen

2

2

7.a

Sambandsutstyr

16 918

16 918

7.e

Elektronisk utstyr

8 030

8 030

16

Opplæringsutstyr

5 600

5 600

17.1

Deler til våpen

29 771

29 771

17.11

Deler til beskyttelsesutstyr

824

824

18.a og 18.b

Programvare

2 290

2 290

63 435

Estland

EE

1

Våpen

2

2

6.a

Ammunisjon

4 556

4 556

7.a

Sambandsutstyr

1 610

1 610

6 168

Finland

FI

1

Våpen

13

13

6.a

Ammunisjon

24

24

6.c

Sprengstoff

1 213

1 213

7.e

Elektronisk utstyr

6

6

17.1

Deler til våpen

2 700

10

2 710

17.4

Deler til ildledningsutstyr

101 239

101 239

17.7

Deler til elektronisk utstyr

63

63

17.6.a

Deler til ammunisjon

13 572

13 572

17.7.e

Deler til elektronisk utstyr

674

674

17.16

Deler til opplæringsutstyr

4 745

4 745

124 259

Forente Arabiske Emirater

AE

7.e

Elektronisk utstyr

267

267

16

Oppleringsutstyr

750

750

17.11

Deler til beskyttelsesutstyr

1

1

1 018

Frankrike

FR

2.a

Artilleri

1 074

1 074

6.c

Sprengstoff

8 968

8 968

7.a

Sambandsutstyr

9 110

9 110

7.e

Elektronisk utstyr

4 437

4 437

17.1

Deler til våpen

346

346

17.3

Deler til missilsystemer

60 756

4 928

65 684

17.4

Deler til ildledningsutstyr

178 726

1 028

179 754

17.5.c

Deler til våpendeteksjon

715

715

17.6.c

Deler til sprengstoff

2 962

2 962

17.6.a

Deler til ammunisjon

2 613

2 613

17.7.c

Deler til navigasjonsutstyr

6 757

6 757

282 420

Georgia

GE

1

Skiskyttervåpen

25

25

25

Hellas

GR

6.c

Sprengstoff

310

310

17.11

Deler til beskyttelsesutstyr

5

5

315

Indonesia

ID

7.a

Sambandsutstyr

712

712

712

Irland

IE

7.a

Sambandsutstyr

843

843

17.4

Deler til ildledningsutstyr

144

144

987

Italia

IT

6.a

Ammunisjon

46 824

46 824

6.c

Sprengstoff

11 942

11 942

7.e

Elektronisk utstyr

100

100

17.1

Deler til våpen

121 500

121 500

17.4

Deler til ildledningstutstyr

1 684

1 684

17.11

Deler til beskyttelsesutstyr

1 267

1 267

18.7.a

Programvare

4 910

4 910

19.a

Kjemikalier

9

9

188 236

Japan

JP

6.c

Sprengstoff

18

18

7.e

Elektronisk utstyr

56

56

16

Opplæ

26

26

17.3

Deler til missilsystemer

900

900

17.6.a

Deler til ammunisjon

374

374

1 374

Kroatia

HR

6.c

Sprengstoff

101

101

17.4

Deler til ildledningsutstyr

15 823

15 823

15 924

Kuwait

KW

7.a

Sambandsutstyr

211

976

1 187

7.e

Elektronisk utstyr

227

227

17.4

Deler til elektronisk utstyr

5 926

5 926

7 340

Kypros

CY

17.7

Deler til elektronisk utstyr

885

885

885

Latvia

LV

6.a

Ammunisjon

221

221

7.e

Elektronisk utstyr

1 008

1 008

17.1

Deler til våpen

949

949

2 178

Litauen

LT

1

Våpen

58

58

7.a

Sambandsutstyr

169

169

17.4.a

Deler til ildledningsutstyr

562

562

789

Luxembourg*

LU

6.a

Ammunisjon

6 550

6 550

7.a

Samandsutstyr

5 762

5 762

17.4

Deler til ildledningstutstyr

1 087

1 087

13 399

Malaysia

MY

6.a

Ammunisjon

5 458

5 458

16

Opplæringsutstyr

297

297

17.6.a

Deler til ammunisjon

59 926

59 926

65 681

Nederland

NL

4.b

Sonarer

1 040

1 040

6.a

Ammunisjon

7 495

7 495

6.c

Sprengstoff

3

3

7.a

Sambandsutstyr

14 053

14 053

16

Opplæringsutstyr

28 211

28 211

17.1

Deler til våpen

4 050

437

4 487

17.4

Deler til ildledningsutstyr

33 441

5 058

38 499

17.7

Deler til elektronisk utstyr

167

167

17.16

Deler til opplæringsutstyr

9

9

18.a og 18.b

Programvare

10 117

56

10 173

104 137

New Zealand

NZ

4.a

Ildledningsutstyr

1 981

1 981

16

Opplæringsutstyr

5

5

17.1

Deler til våpen

3 312

92

3 404

17.2.a

Deler til artilleri

2

2

5 392

Ny-Kaledonia

NC

17.1

Deler til våpen

8 100

8 100

8 100

Polen

PL

3

Missilsystemer

167 179

167 179

6.c

Sprengstoff

1 131

1 131

7.a

Sambandsutstyr

12 064

12 064

17.1

Deler til våpen

2 669

2 669

17.4

Deler til ildledningsutstyr

13 067

13 067

17.6.a

Deler til ammunisjon

76 241

76 241

17.7.e

Deler til elektronisk utstyr

105

105

17.11

Deler til beskyttelsesutstyr

240

240

272 696

Portugal

PT

7.a

Sambandsutstyr

5 340

5 340

17.7.a

Deler til sambandsutstyr

8

8

5 348

Qatar

QA

7.e

Sambandsutstyr

1 796

1 796

17.7

Deler til elektronisk utstyr

192

192

1 988

Romania

RO

6.a

Ammunisjon

138

138

6.c

Sprengstoff

291

291

7.a

Sambandsutstyr

1 381

1 381

16

Opplæringsutstyr

1

1

1 811

Saudia-Arabia

SA

7.e

Elektronisk utstyr

947

947

17.1

Deler til våpen

1 282

1 282

2 229

Singapore

SG

6.a

Ammunisjon

37 561

37 561

7.e

Elektronisk utstyr

4

4

16

Opplæringsutstyr

6

6

17.7

Deler til elektronisk utstyr

99

99

17.7.a

Deler til sambandsutstyr

29

29

37 699

Slovakia

SK

17.7

Deler til elektronisk utstyr

26

26

26

Slovenia

SI

7.a

Sambandsutstyr

674

674

674

Spania

ES

1

Våpen

50

50

6.a

Ammunisjon

13 524

13 524

6.c

Sprengstoff

555

555

7.a

Sambandsutstyr

604

604

7.e

Elektronisk utstyr

1 674

1 674

16

Opplæringsutstyr

886

886

17.1

Deler til våpen

2 700

368

3 068

17.4

Deler til ildledningstutstyr

250

250

17.6.a

Deler til ammunisjon

255

255

17.7

Deler til elektronisk utstyr

31

31

20 897

Storbritannia

GB

4.a

Ildledningsutstyr

116

116

6.a

Ammunisjon

17 484

17 484

6.c

Sprengstoff

3 979

3 979

7.a

Sambandsutstyr

681

681

7.c

Navigasjonsutstyr

7 956

7 956

7.e

Elektronisk utstyr

423

423

9.a

Luftfartøyer

57 978

57 978

16

Opplæringsutstyr

23

23

17.1

Deler til våpen

47 377

10 228

57 605

17.4 og 17.4.a

Deler til ildledningsutstyr

6 068

6 068

17.7 og 17.7.e

Deler til elektronisk utstyr

10 228

63 673

17.7.c

Deler til navigasjonsutstyr

9 625

9 625

17.9

Deler til luftfartøyer

1 671

1 671

17.10

Deler til kjøretøy

114

114

19.b

Materialer m.m.

546

546

227 942

Sveits

CH

4.a

Ilddelingsutstyr

1

1

6.a

Ammunisjon

37

37

6.c

Sprengstoff

2 110

2 110

7.c

Navigasjonstutstyr

1 813

11 657

13 470

16

Opplæringstutstyr

16 853

16 853

17.1

Deler til våpen

1

1

17.4

Deler til ildelingsutstyr

147 079

147 079

17.4.a

Deler til sambandsutstyr

221

221

17.7

Deler til elektronisk utstyr

240

240

17.11

Deler til beskyttelsesutstyr

6 474

6 474

18.a

Programvare

546

546

19.a

Kjemikalier

36

36

187 068

Sverige

SE

1

Våpen

4 769

4 769

4.a

Ildledningsutstyr

8 083

23

8 106

6.a

Ammunisjon

31 817

31 817

6.b

Magasiner

2 083

2 083

6.c

Sprengstoff

11 924

11 924

6.d

Sprengladninger

800

800

7.a

Sambandsutstyr

9 519

9 519

7.e

Elektronisk utstyr

2 389

2 389

17.1

Deler til våpen

160 381

701

161 082

17.3

Deler til missilsystemer

852

852

17.4 og 17.4.a

Deler til ildledningsutstyr

44 161

28

44 189

17.6 og 17.6.a

Deler til ammunisjon

555

4 394

4 949

17.7 og 17.7.e

Deler til elektronisk utstyr

1 933

1 933

17.9

Deler til luftfartøyer

602

807

1 409

17.11

Deler til beskyttelsesutstyr

9

9

17.16

Deler til opplæringsutstyr

78

33 618

33 696

18.a

Programvare

2 381

2 381

19.b

Maskiner

5 572

5 572

327 479

Sør-Afrika

ZA

6.c

Sprengstoff

532

532

17.1

Deler til våpen

13 755

13 755

14 287

Sør-Korea

KR

6.c

Sprengstoff

3 761

3 761

16

Opplæringsutstyr

242

242

17.8.a

Deler til fartøyer

1 104

1 104

5 107

Thailand

TH

6.a

Ammunisjon

9 744

9 744

7.e

Elektronisk utstyr

70

70

16

Opplæringsutstyr

3 109

3 109

12 923

Tsjekkia

CZ

6.b

Ammunisjonsutstyr

6

6

6.c

Sprengstoff

702

702

7.a

Sambandsutstyr

9 713

9 713

7.e

Elektronisk utstyr

133

133

17.4

Deler til ildledningstutstyr

4 046

4 046

14 600

Tyrkia

TR

6.a

Ammunisjon

1 619

1 619

6.c

Sprengstoff

274

274

17.3

Deler til missilsystemer

4 656

4 656

17.7

Deler til elektronisk utstyr

6

6

17.4.a

Deler til ildledningsutstyr

301

301

6 856

Tyskland

DE

1

Våpen

100

100

4.a

Ildledningsutstyr

12

12

6.a

Ammunisjon

16 111

16 111

6.b

Sprengstoff

6

6

6.c

Sprengstoff

21 016

21 016

7.a

Sambandsutstyr

13 273

8 641

21 914

7.e

Elektronisk utstyr

28

28

16

Opplæringsutstyr

163

163

17.1

Deler til våpen

4 123

3 523

7 646

17.3

Deler til missilsystemer

45 244

45 244

17.7

Deler til elektronisk utstyr

34

34

17.11

Deler til beskyttelsesutstyr

16

16

17.2.a

Deler til artillerienheter

739

739

17.6.a

Deler til ammunisjon

10 006

10 006

18.a

Programvare

1

1

19.a

Kjemikalier

26

26

123 062

Ungarn

HU

7.a

Sambandsutstyr

8 163

8 163

20

Teknologi

10 382

10 382

18 545

USA

US

4.a

Ildledningsutstyr

3 239

3 239

6.c

Sprengstoff

62 736

62 736

6.d

Sprengladninger

32 463

32 463

7.c

Navigasjonsutstyr

55

55

7.e

Elektronisk utstyr

5 391

5 391

14.4

Fotomateriell

4

4

16

Opplæringsutstyr

22 354

22 354

17.1

Deler til våpen

39 318

51 330

90 648

17.3

Deler til missilsystemer

94 048

94 048

17.4 og 17.4.a

Deler til ildledningsutstyr

249 819

10

249 829

17.6 og 17.6.a

Deler til ammunisjon

45 147

7 585

52 732

17.7, 17.7.c og 17.7.e

Deler til elektronisk utstyr

16 103

3 668

19 771

17.9 og 17.9.a

Deler til luftfartøyer

326 472

72 483

398 955

17.10

Deler til kjøretøyer

464

118

582

17.15

Deler til intendanturmateriell

7 526

7 526

18.c

Programvare

49 053

23 520

72 573

19.a

Kjemikalier

1 747

1 747

19.b

Maskiner

246

246

1 114 899

Østerrike

AT

1

Våpen

5

5

6.c

Sprengstoff

462

462

17.1

Deler til våpen

9 063

9 063

9 530

* Omfatter leveranser til NATO

9.7 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.4 viser tjenester knyttet til liste I som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2012. Den samlede verdien av disse tjenestene var i 2012 ca. 195 millioner kroner. I 2011 var verdien på omlag 198 millioner kroner.

Tabell 9.4 Utførte tjenester knyttet til liste I

Land

Tjenester relatert til

Sum

Algerie

Design av kanonfundament

180

Belgia

Tjenester ifm. kommunikasjonsutstyr

1 813

Canada

Tjenester ifm. våpen og ammunisjon

6 440

Danmark

Tjenester ifm. kommunikasjonsutstyr

1 755

Finland

Opplæringsvirksomhet ifm. missilsystemer

20 602

Frankrike

Tjenester ifm. kommunikasjonsutstyr og ildledningsutstyr

3 901

Kuwait

Tjenester ifm. ildledningsutstyr

859

Luxembourg

Tjenester ifm. kommunikasjonsutstyr, ammunisjon og luftfartøyer

2 160

NATO

Opplæringsvirksomhet ifm. kommunikasjonsutstyr og radarsystemer

3 728

Nederland

Tjenester og opplæringsvirksomhet ifm. kommunikasjonsutstyr

510

Polen

Tjenester ifm. ammunisjon

70

Spania

Tjenester ifm. missilsystemer og kommunikasjonsutstyr

4 633

Storbritannia

Tjenester ifm. luftfartøyer og missilsystemer

4 796

Sveits

Tjenester ifm. ildledningsutstyr

1 937

Sverige

Tjenester ifm. kommunikasjonsutstyr, missilsystemer og ildledningsutstyr

65 718

Tsjekkia

Opplæringsvirksomhet ifm. kommunikasjonsutstyr

400

Tyskland

Tjenester ifm. programvare, missilsystemer, ammunisjon og programvare

4 293

Kroatia

Tjenester ifm. ildledningsutstyr

1 446

USA

Tjenester ifm. missilsystemer, teknologi, ammunisjon, sprengstoff

70 232

Sum

195 473

9.8 Reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.5 viser reparasjoner knyttet til liste I som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2012. Den samlede verdien av reparasjoner i 2012 var ca. 45 millioner kroner. I 2011 var verdien ca. 62 millioner kroner.

Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

Land

Retur etter reparasjon 2012

Sum

Belgia

Kommunikasjonsutstyr

31

Canada

Ildledningsutstyr, våpendeler, ammunisjonsdeler og elektronisk utstyr

3 271

Finland

Elektronisk utstyr

756

Frankrike

Elektronisk utstyr, missilsystemer og ildledningsutstyr

997

Hellas

Ildledningsutstyr

100

Irland

Ildledningsutstyr

128

Italia

Missilsystemer

15 760

Malaysia

Navigasjonsutstyr

69

NATO (LU)

Kommunikasjonsutstyr og ildledningsutstyr

157

Nederland

Kommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr og ildledningsutstyr

2 153

Polen

Beskyttelsesutstyr

12

Storbritannia

Elektronisk utstyr, navigasjonsutstyr, maskiner og luftfartøyer

7 689

Sør-Korea

Elektronisk utstyr

4 000

Sverige

Elektronisk utstyr, navigasjonsutstyr, våpendeler, ildledningsutstyr

836

Tsjekkia

Våpendeler, kommunikasjonsutstyr, elektronisk utstyr

236

Tyrkia

Garantireparasjoner

0

Tyskland

Kommunikasjonsutstyr, elektronisk utstyr, våpen, våpendeler og fotomateriell

2 268

USA

Elektronisk utstyr, kommunikasjonsutstyr, ildledningsutstyr, våpen og luftfartøyer

6 746

Østerrike

Våpen

6

Sum

45 215

9.9 Utførsel av håndvåpen

Det ble utført 186 stk. håndvåpen i 2012. Tabell 9.6 viser hvem som var mottakere av håndvåpen som ble utført. Det produseres ikke militære håndvåpen i Norge. Utførslene består i hovedsak av konkurransevåpen, jaktvåpen og antikke våpen til samlere.

Tabell 9.6 Oversikt over utførsel av håndvåpen

Land

Antall

Canada

4

Tyskland

4

Danmark

1

Litauen

4

Spania

6

Sverige

167

Sum

186

9.10 Forsvarets utførsler

Oversikten viser forsvarets utførsler av eget materiell i 2012. Det gis informasjon om hvilket land forsvaret har utført materiell til, henvisning til hvilken posisjon i varelisten materiellet referer seg til, samt en beskrivelse av målsetningen med utførselen.

Tabell 9.7 Oversikt over forsvarsmyndighetens utførsel av eget materiell

Materiell som har betydning for personellsikkerhet, eller rikets sikkerhet er i henhold til § 6.1 i Offentleglova ikke inkludert i rapporten. Personlig bekledning og utrustning er således heller ikke tatt inn i denne rapporten.

Land

Punkt i vareliste I

Bruk

Afghanistan

1,7A,7E,9A,12,14A,14B,15,17-1,17-4A,17-7A,17-7E,17-9A,17-10,17-14A,17-14B,19A,19B

Egne

Afghanistan

17-9A

Retur

Antillene

1,6A,7A,7C,7E,11,12,15,17-7A,17-7C,17-7E,19B

Egne

Bosnia-Hercegovina

7E,17-7E

Egne

Belgia

6E,17-9A,19B

Retur

Belgia

7C,17-7C,17-9A

Rep

Belgia

15,19B

Egne

Canada

11,15,17-7A,17-9A,19B

Egne

Canada

17-9A

Rep

Canada

15

Retur

Danmark

7A,11,17-7A

Egne

Danmark

12,17-7A,17-7E,17-9A,17-10,19A

Rep

Danmark

11,12,15,17-9A

Retur

Egypt

1,6A

Egne

Etiopia

15

Egne

Finland

15

Egne

Finland

17-10

Rep

Finland

15,17-7E,17-10

Retur

Forente Arabiske Emirater

17-9A

Egne

Frankrike

4B,14A,17-4B,17-7A,17-7C,17-7E,17-8B,17-9A,19B

Rep

Frankrike

11,17-9A

Retur

Israel

1,6A

Egne

Island

4A,7A,10,15,17-4A,17-7A

Egne

Italia

4B,9A,11,14A,15,17-7A,17-9A,19B

Egne

Italia

7E,17-7A,17-7E,17-9A

Rep

Italia

19A

Utlån

Italia

17-9A

Retur

Jordan

17-9A

Retur

Kroatia

1,6A,6D,6F,8A,8D,11,12,15

Egne

Kypros

17-9A

Egne

Latvia

17-8A,19B

Egne

Luxemburg

7A,7B,17-7A,17-7B,17-7E,17-9A

Rep

Luxemburg

17-7E

Retur

Makedonia

15

Egne

Montenegro

7E

Donasjon

Nederland

1,2A,4A,6A,7A,7C,7E,10,11,13,15,17-2A,17-7A,17-7C,17-7E,17-9A,19B

Egne

Nederland

17-7E,17-9A,19A

Rep

Nederland

15,17-8A,17-9A,17-10

Retur

Romania

15

Egne

Slovenia

17-7A

Rep

Spania

11,17-7A,17-8A,19B

Egne

Spania

17-8A

Retur

Storbritania

1,7A,7C,7E,10,11,13,15,17-7A,17-7C,17-7E,17-7A,19B

Egne

Storbritania

17-9A,19B

Retur

Storbritania

17-7A,17-7C,17-7E,17-8A,17-9A,19A,19B

Rep

Sudan

15

Egne

Svalbard og Jan Mayen

17-7A,17-7E,17-12,19B

Egne

Sveits

19B

Retur

Sveits

17-7E,17-10,17-16

Rep

Sverige

1,7A,7C,7E,10,11,13,15,17-7A,17-7E,17-9A,19B

Egne

Sverige

11,15,17-9A,19B

Retur

Sverige

7C,11,17-4B,17-7A,17-7E,17-9A,17-10,17-11,17-14A,19A,19B

Rep

Sverige

3,6C,17-3,17-7A,17-7E

Utlån

Sør-Sudan

15

Egne

Tyskland

15,17-7A,17-7E,19B

Egne

Tyskland

1,7B,8D,10,17-7A,17-7B,17-7E,17-10,19B

Retur

Tyskland

3,4B,6E,7C,14A,17-1,17-3,17-4A,17-4B,17-7A,17-7E,17-8A,17-8B,17-9A,17-10,17-14A

Rep

Ungarn

15

Egne

USA

7A,7E,15,17-7A,17-7E,17-9A,19B

Egne

USA

7B,7E,17-3,17-7A,17-7B,17-7C,17-7E,17-9A,17-11

Rep

USA

17-7B,17-9A

Retur

Østerrike

8C,17-10

Utlån

Østerrike

6A

Egne

Østerrike

17-7A,17-7E

Rep

Materiell som har betydning for personellsikkerhet, eller rikets sikkerhet er i henhold til § 6.1 i Offentleglova ikke inkludert i rapporten. Personlig bekledning og utrustning er således heller ikke tatt inn i denne rapporten.

9.11 Avslag på søknader om eksport av forsvarsmateriell i 2012

I 2012 ble det gitt 18 avslag på søknader og henvendelser om eksportlisens for forsvarsmateriell og tjenester. Avslagene gjaldt Pakistan, Bangladesh, Libya, Den sentralafrikanske republikk, Yemen, Taiwan, Mongolia, Colombia, Turkmenistan, Uganda, Eritrea, Irak og Hviterussland. Avslagene ble begrunnet i kriteria 2,3,4 og 7 i Utenriksdepartementets kriterier jf. vedlegg A til retningslinjer for Utenriksdepartementets behandling av søknader om eksport av våpen, ammunisjon og militært materiell (EUs felles handling for våpeneksport). Avslagene gjaldt særlig lyddempere, kommunikasjonssystem, flyfartøy, våpenstasjon og nattutstyr.

I 2012 ble det gitt fire avslag på søknad om eksport av flerbruksvarer (liste II) for militær bruk i India, Libanon, Yemen og Colombia. I tillegg ble det gitt tre avslag på utførsel av ikke-listede varer for militær bruk i Irak, Colombia og Eritrea.

Avslag på en søknad om eksportlisens, eller orientering om at lisens ikke kan påregnes innvilget, innebærer ikke et generelt forbud mot eksport av forsvarsmateriell til vedkommende land. Med unntak av gjennomføring av bindende embargovedtak fattet av FNs sikkerhetsråd eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til, opererer ikke det norske eksportkontrollsystemet med lister over land som enten kan eller ikke kan motta forsvarsmateriell fra Norge. Alle søknader om utførselslisens er gjenstand for individuell vurdering fra sak til sak.

9.12 Overføring av produksjonsrettigheter og formidling

Tillatelsene til overføring av produksjonsrettigheter blir gitt i forbindelse med norske bedrifters deltakelse i internasjonalt samarbeid om utvikling av forsvarsmateriell. Verdien av slik utførsel i 2012 var 858 000 kroner. Denne eksporten skjedde på grunnlag av eksporttillatelser innvilget i 2010. Det ble ikke gitt tillatelser til overføring av produksjonsrettigheter eller til formidling av forsvarsmateriell mellom to tredjeland i 2012.

9.13 Oversikt over utførsel av sivile varer til militær bruk i mottakerlandet

Tabell 9.8 viser utførsel av flerbruksvarer, sivile varer, omfattet av departementets vareliste II til militær sluttbruk. Dette dreier seg i h ovedsak om undervannsutstyr og kommunikasjonsutstyr.

Tabell 9.8 Oversikt over flerbruksvarer til militær sluttbruk

Land

Produkt

Verdi

Bangladesh

Undervannsutstyr

Brasil

Undervannsutstyr

Egypt

Kommunikasjonsutstyr

EU

Deler til kommunikasjonsutstyr

Frankrike

Undervannsutstyr

Japan

Undervannsutstyr

Oman

Kommunikasjonsutstyr

Peru

Undervannsutstyr

Polen

Kommunikasjonsutstyr

Saudi Arabia

Kommunikasjonsutstyr

Storbritannia

Undervannsutstyr

Sveits

Kommunikasjonsutstyr

Sverige

Kommunikasjonsutstyr

Tyskland

Undervannsutstyr

USA

Undervannsutstyr

Sum

404 437

9.14 Oversikt over utførsel av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding

Tabell 9.9 Utstyr for humanitær minerydding

Mottaker

Bruk

4CI Ltd.

Vester for mineryddere i Israel

Action on Armed Violence

Vester for mineryddere i Vest-Sahara

Ambassade de la Republique Federal d’Allemagne

Vester for mineryddere i Vietnam

APOPO

Vester for mineryddere i Mozambique

Arabian Gulf Mine Action

Vester for mineryddere i Irak

ATC Afghanistan

Vester for mineryddere i Afghanistan

Cleared Ground Demnining

Vester for mineryddere i Palau

Danchurchaid

Vester for mineryddere i Angola

Danish Demining Group

Vester for mineryddere i Afghanistan

Danish Demining Group

Vester for mineryddere i Somalia

Danish Demining Group Iraq

Vester for mineryddere i Irak

Danish Refugee Council

Vester for mineryddere i Kenya

Foundation Suisse de Deminage

Vester for mineryddere i Libya

Libya Mine Action Centre

Vester for mineryddere i Libya

Mine Detection Centre

Vester for mineryddere i Afghanistan

Ministry of Economic Development

Vester for mineryddere i Sri Lanka

MMG LXML Sepon UXO Department

Vester for mineryddere i Laos

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Angola

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Congo

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Mauritania

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Senegal

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Tadjikistan

Relyant

Vester for mineryddere i Afghanistan

Stiftung Menschen gegen Minen e.V.

Vester for mineryddere i Angola

UNAMID Ordnance Disposal Office

Vester for mineryddere i Sudan

UNDP Yemen

Vester for mineryddere i Yemen

United Nations Mine Action Coordination

Vester for mineryddere i Sør-Sudan

United States Army Corps of Engineers

Vester for mineryddere i Afghanistan

UNOPS NAO Mine Action Cluster

Vester for mineryddere i USA

World Vision International

Vester for mineryddere i Somaliland

9.15 Oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport i 2012

 • A-TEC AS

 • Berget AS

 • Børselars AS

 • Cato Composites AS

 • Chemring Nobel AS

 • Comrod AS

 • Dahls Historiske Våpen

 • Eidsvoll Electronics AS

 • Equipnor AS

 • Ericsson AS

 • FREC Technology AS

 • Galleon Embedded Computing AS

 • GKN Aerospace Norway

 • Grodås Mønsterteknologi AS

 • (Helly Hansen Pro AS) Hansen Protection AS

 • Honeywell Safety Products (Nacre AS)

 • HTS Maskinteknikk AS

 • IKM Haaland AS

 • Ing. Ragnar Hansen AS

 • Ingeniør Harald Benestad AS

 • Jakt & Friluft AS

 • Jotron AS

 • K.G. Larsen Biathlon

 • Keytouch Technology AS

 • Kitron AS

 • Kongsberg Defence & Aerospace AS

 • Konsgberg Maritime AS

 • Magne Landrø AS

 • Mecmar AS

 • Metronor AS

 • Nammo Bakelittfabrikken AS

 • Nammo Raufoss AS

 • Natech NSV AS

 • Norma AS

 • OSI Optoelectronics AS

 • Østlandske Lettmetall AS

 • Otto Olsen AS

 • Pedersens Vaabenlager AS

 • Prox Dynamics AS

 • Rohde & Schwarz Norge AS

 • Saab Technologies Norway AS

 • Schou AS

 • STX OSV AS

 • T&G Elektro AS

 • Thales Norway AS

 • Tinex AS

 • Umoe Mandal AS

 • Våpensmia AS

 • Vinghøg AS

 • Vinghøg/Simrad Optronics Group

 • Volvo Aero Norge AS

 • XXL Grossist Norge AS

Fotnoter

1.

Tallene er fremstilt i tusen kroner.
Til dokumentets forside