Meld. St. 1 (2020–2021)

Nasjonalbudsjettet 2021

Til innholdsfortegnelse

3 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 3.1 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. Kroner

2019

2020

2021

Bruttonasjonalprodukt

3 549,4

3 393,4

3 689,9

BNP Fastlands-Norge

3 038,6

3 002,1

3 214,1

Rente- og stønadsbalansen

83,2

76,6

88,9

Overskudd på driftsbalansen

145,4

64,4

125,4

Bruttonasjonalinntekt

3 691,1

3 500,7

3 809,4

Kilde: Finansdepartementet og SSB.

Tabell 3.2 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971–1980

1981–1990

1991–2019

1971–2019

2020

2021

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,8

2,1

0,8

0,7

Private fastlandsnæringer2

3,0

1,7

2,1

2,2

0,8

0,3

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,7

1,4

1,4

-1,2

1,2

Private fastlandsnæringer2

2,0

0,7

1,6

1,5

-1,6

1,6

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.3 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2021. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet AKU1

Danske Bank

Jun 2020

3,5

2,8

2,0

..

DNB

Aug 2020

3,5

2,2

2,5

4,1

Handelsbanken

Apr 2020

3,6

3,3

1,5

..

LO

Sep 2020

2,5

2,7

..

4,8

Nordea

Aug 2020

4,0

3,0

2,5

3,3

Norges Bank

Sep 2020

3,7

3,1

2,1

..

NHO

Sep 2020

3,0

..

..

5,1

OECD

Jun 2020

1,5

0,6

..

5,6

SEB

Sep 2020

3,6

2,3

2,5

4,5

Statistisk sentralbyrå

Sep 2020

3,6

2,9

2,3

4,5

Swedbank

Aug 2020

3,0

2,5

1,9

4,0

Gjennomsnitt

5,6

2,5

2,2

4,5

Finansdepartementet

Sep 2020

4,5

3,5

2,2

4,4

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 3.4 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonal-produkt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Euroområdet

1,3

-8,3

5,3

1,2

0,4

0,8

7,6

8,5

8,7

Sverige

1,3

-4,8

3,1

1,8

0,4

1,1

6,8

8,5

9,3

Storbritannia

1,5

-10,0

6,0

1,8

0,7

0,6

3,8

5,3

7,0

USA

2,3

-4,0

4,0

1,8

1,0

1,5

3,7

8,4

7,0

Danmark

2,3

-5,0

4,2

0,7

0,4

1,2

5,0

6,0

5,7

Kina

6,1

1,5

8,2

2,9

3,0

2,6

-

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 3.5 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2020

2021

Revidert nasjonalbudsjett 2020

0,9

0,6

Nasjonalbudsjettet 2021

0,7

0,4

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 3.6 Finansdepartementets anslag for 2020 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

RNB20

NB21

Handelspartnerne

BNP

-6,0

-6,3

Norge

BNP Fastlands-Norge

-4,0

-3,1

Sysselsatte personer

-1,0

-1,6

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

5,1

4,7

Årslønn

1,7

Konsumprisindeksen (KPI)

1,0

1,1

Råoljepris, kroner per fat, nivå2

331

408

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå3

-123,8

-123,5

Underliggende, reell utgiftsvekst

12,1

10,1

Strukturelt oljekorrigert underskudd4

13,1

12,3

1 Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB20) og Nasjonalbudsjettet 2021 (NB21).

2 Løpende priser.

3 Inklusive Statens pensjonsfond.

4 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.7 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2019

2020

2021

Offentlig konsum

866,7

2,2

1,1

Statlig

423,9

2,3

2,6

Kommunalt

442,8

2,1

-0,3

Offentlige investeringer

212,7

4,5

1,1

Statlig

126,8

4,4

1,3

Kommunalt

85,9

4,5

0,8

Bruttoprodukt

675,7

2,0

1,2

Statlig

310,6

3,3

1,5

Kommunalt

365,1

0,9

0,9

Sysselsetting, mill. timeverk

1 151,6

0,8

0,4

Statlig

457,4

1,9

0,6

Kommunalt

694,2

0,0

0,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.8 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

A. Totale inntekter

1 828 261

2 012 397

2 069 227

1 770 606

1 997 708

10,1

2,8

-14,4

12,8

Formuesinntekter

370 663

429 253

443 087

357 626

381 074

15,8

3,2

-19,3

6,6

Skatt- og pensjonspremier

1 288 422

1 407 633

1 439 177

1 227 559

1 420 222

9,3

2,2

-14,7

15,7

2.1 Oljeskatter

84 321

148 583

121 000

-39 100

67 700

76,2

-18,6

-132,3

-

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

403 017

421 684

431 620

414 078

444 558

4,6

2,4

-4,1

7,4

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

801 085

837 366

886 557

852 582

907 964

4,5

5,9

-3,8

6,5

Andre overføringer, bøter mv.

28 365

26 977

29 683

31 565

31 501

-4,9

10,0

6,3

-0,2

Gebyrinntekter mv.

140 811

148 533

157 280

153 856

164 911

5,5

5,9

-2,2

7,2

B. Totale utgifter

1 663 424

1 735 759

1 837 368

1 979 115

1 972 357

4,3

5,9

7,7

4,4

Renteutgifter og utbytte

15 235

18 156

19 385

21 314

14 131

19,2

6,8

10,0

13,2

Overføringer til utlandet

34 446

33 941

38 806

40 808

41 948

-1,5

14,3

5,2

-1,2

Subsidier mv. .

66 071

68 962

72 917

87 334

75 653

4,4

5,7

19,8

5,6

Stønader til husholdninger

493 374

505 536

525 151

584 123

572 146

2,5

3,9

11,2

2,5

Overføringer til ideelle organisasjoner

55 938

58 887

62 930

64 487

66 656

5,3

6,9

2,5

4,8

Lønnskostnader

496 025

519 726

545 137

562 081

580 576

4,8

4,9

3,1

4,8

Produktinnsats

247 193

257 336

271 956

275 530

292 107

4,1

5,7

1,3

3,4

Produktkjøp til husholdninger

74 010

75 183

77 401

79 240

81 207

1,6

3,0

2,4

2,7

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

173 843

193 238

214 046

227 183

237 750

11,2

10,8

6,1

9,6

Netto kjøp av tomter og grunn

843

-3 454

622

-393

-447

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

6 446

8 248

9 017

37 410

10 632

28,0

9,3

314,9

28,1

C. Nettofinansinvestering (A-B )

164 837

276 638

231 859

-208 509

25 351

67,8

-16,2

-189,9

76,5

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

790 947

826 924

867 598

901 948

935 917

4,5

4,9

4,0

4,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.9 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

A Totale inntekter

1 526 920

1 694 076

1 734 061

1 454 185

1 646 261

10,9

2,4

-16,1

13,2

Formuesinntekter

355 770

411 953

421 530

338 646

363 776

15,8

2,3

-19,7

7,4

Skatt- og pensjonspremier

1 081 802

1 190 441

1 214 143

1 012 326

1 177 259

10,0

2,0

-16,6

16,3

2.1 Oljeskatter

84 321

148 583

121 000

-39 100

67 700

76,2

-18,6

-132,3

-

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

389 406

407 479

416 870

399 275

429 762

4,6

2,3

-4,2

7,6

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

608 076

634 380

676 273

652 152

679 797

4,3

6,6

-3,6

4,2

Overføringer innen offentlig forvaltning

2 060

2 184

2 448

2 242

2 132

-

-

-

-

Andre overføringer, bøter mv.

23 181

20 522

23 114

26 450

26 120

-11,5

12,6

14,4

-1,2

Gebyrinntekter mv.

64 107

68 975

72 826

74 520

76 974

7,6

5,6

2,3

3,3

B. Totale utgifter

1 349 976

1 398 670

1 468 963

1 632 586

1 590 541

3,6

5,0

11,1

-2,6

Renteutgifter og utbytte

5 950

8 666

8 246

12 437

7 562

45,6

-4,8

50,8

-39,2

Overføringer til utlandet

34 446

33 941

38 806

40 808

41 948

-1,5

14,3

5,2

2,8

Subsidier mv.

57 699

59 723

62 696

76 849

64 968

3,5

5,0

22,6

-15,5

Stønader til husholdninger

473 440

485 429

505 500

563 950

551 588

2,5

4,1

11,6

-2,2

Overføringer til ideelle organisasjoner

37 272

39 125

41 412

42 406

44 143

5,0

5,8

2,4

4,1

Overføringer innen offentlig forvaltning

244 800

251 637

257 547

289 140

270 467

2,8

2,3

12,3

-6,5

Lønnskostnader

213 343

223 072

232 902

246 789

257 381

4,6

4,4

6,0

4,3

Produktinnsats

124 819

129 843

137 358

139 182

150 281

4,0

5,8

1,3

8,0

Produktkjøp til husholdninger

48 428

48 482

49 555

50 665

52 074

0,1

2,2

2,2

2,8

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

104 052

115 970

127 734

135 544

142 145

11,5

10,1

6,1

4,9

Netto kjøp av tomter og grunn

881

-3 454

622

-393

-447

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

4 846

6 236

6 585

35 210

8 432

28,7

5,6

434,7

-76,1

C Nettofinansinvestering (A-B)

176 944

295 406

265 098

-178 401

55 720

66,9

-10,3

-167,3

-

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

389 363

405 062

424 593

445 858

471 736

4,0

4,8

5,0

5,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.10 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

A. Totale inntekter

548 399

570 881

595 971

615 833

618 580

4,1

4,4

3,3

0,4

Formuesinntekter

14 554

16 950

21 148

18 580

16 899

16,5

24,8

-12,1

-9,0

Skatteinntekter

206 218

213 807

223 629

222 662

236 897

3,7

4,6

-0,4

6,4

Skatt på inntekt og formue

192 607

199 602

208 879

207 859

222 101

3,6

4,6

-0,5

6,9

Produksjonsskatter

13 611

14 205

14 750

14 803

14 796

4,4

3,8

0,4

0,0

Overføringer fra statsforvaltningen

245 739

254 111

260 171

290 140

271 467

3,4

2,4

11,5

-6,4

Gebyrinntekter mv

76 704

79 558

84 454

79 335

87 937

3,7

6,2

-6,1

10,8

Andre overføringer

5 184

6 455

6 569

5 115

5 381

24,5

1,8

-22,1

5,2

B. Totale utgifter

561 163

591 480

628 927

638 511

655 014

5,4

6,3

1,5

2,6

Renteutgifter

9 285

9 490

11 139

8 877

6 568

2,2

17,4

-20,3

-26,0

Overføringer til private

46 972

49 108

51 390

52 739

53 756

4,5

4,6

2,6

1,9

Overføringer til statsforvaltningen

2 915

2 754

2 975

2 842

2 732

-5,5

8,0

-4,5

-3,9

Lønnskostnader

282 682

296 654

312 235

315 292

323 195

4,9

5,3

1,0

2,5

Produktinnsats

122 374

127 493

134 598

136 348

141 826

4,2

5,6

1,3

4,0

Produktkjøp til husholdninger

25 582

26 701

27 846

28 575

29 133

4,4

4,3

2,6

2,0

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

69 791

77 268

86 312

91 639

95 605

10,7

11,7

6,2

4,3

Netto kjøp av tomter og grunn

-38

-

-

-

-

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 600

2 012

2 432

2 200

2 200

25,8

20,9

-9,5

0,0

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-12 764

-20 599

-32 956

-22 679

-36 434

-

-

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

401 584

421 862

443 005

456 090

464 181

5,0

5,0

3,0

1,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.11 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2017

2018

2019

2020

2021

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 081 802

1 190 441

1 214 143

1 012 326

1 177 259

Skatt på inntekt, formue og kapital

346 126

419 845

413 960

229 530

347 609

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

57 120

73 771

83 393

75 092

79 142

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

79 132

143 389

115 600

-45 000

61 700

Fellesskatt

187 346

180 749

189 242

180 918

184 564

Finansskatt

2 547

3 196

4 475

4 609

4 794

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

19 981

18 740

21 250

13 911

17 409

Produksjonsskatter

394 594

412 673

422 270

405 175

435 762

Merverdiavgift

283 518

296 801

309 000

294 168

323 657

Avgifter på oljeutvinning

5 189

5 194

5 400

5 900

6 000

Andre produksjonsskatter

105 888

110 678

107 870

105 107

106 105

Trygde- og pensjonspremier

341 082

357 923

377 913

377 621

393 888

Fra arbeidstakere

139 488

145 282

151 357

152 380

157 124

Fra arbeidsgivere

201 593

212 641

226 556

225 241

236 764

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

206 620

217 192

225 034

215 233

242 962

Skatt på inntekt og formue

189 334

199 372

206 669

196 671

224 265

Produksjonsskatter

13 611

14 205

14 750

14 803

14 796

Trygde- og pensjonspremier

3 675

3 615

3 615

3 759

3 901

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 288 422

1 407 633

1 439 177

1 227 559

1 420 222

Skatter som andel av BNP

39,1

39,9

40,5

36,2

38,5

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,1

43,3

43,4

42,2

42,1

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.12 Finanspolitiske indikatorer

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Statsbudsjettet

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

311,7

225,0

113,0

148,6

257,4

276,7

-123,5

-37,6

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-160,0

-185,3

-208,4

-222,8

-218,5

-227,6

-433,2

-371,2

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-158,3

-184,1

-211,7

-226,6

-221,5

-242,6

-395,0

-313,4

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-6,3

-7,0

-7,7

-8,0

-7,5

-7,9

-12,3

-9,4

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

3,1

2,8

2,6

1,9

0,7

1,7

10,1

-4,6

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

3,0

2,3

2,5

2,1

2,9

3,0

1,5

2,3

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

270,8

187,4

125,8

164,8

276,6

231,9

-208,5

25,4

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

8,6

6,0

4,1

5,0

7,8

6,5

-6,1

0,7

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-6,9

-7,1

-7,2

-8,0

-7,7

-8,2

-14,9

-11,0

Påløpte skatter. Prosent av BNP

39,0

38,7

39,2

39,1

39,9

40,5

36,2

38,5

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

42,7

43,2

43,4

43,1

43,3

43,4

42,2

42,1

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

46,3

49,3

51,5

50,5

49,2

51,8

58,3

53,5

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

57,3

58,7

59,3

59,6

59,7

60,5

65,9

61,4

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP 1

242,8

279,5

285,2

302,8

274,9

326,4

348,1

326,7

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

210,7

246,2

249,3

264,7

240,2

291,4

311,5

293,1

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

27,2

31,8

35,5

36,1

39,4

39,5

40,3

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

25,5

25,5

27,4

27,2

28,2

28,3

28,6

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.13 Indikatorer for kommuneøkonomien

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

13,8

14,0

14,2

14,4

14,5

14,6

15,2

14,4

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

17,7

18,1

18,7

19,0

18,8

18,7

19,7

18,5

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

17,0

17,1

17,5

17,7

17,8

17,7

18,0

17,9

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

19,1

19,3

19,5

19,6

19,6

19,5

19,7

19,6

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

1,4

3,9

3,0

2,0

0,7

1,2

0,8

0,2

Kommunal deflator. Prosent endring

3,1

2,4

2,6

2,4

3,1

3,2

1,6

2,7

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

73,4

72,7

72,6

72,2

71,6

71,3

71,7

70,9

Frie inntekter, reell endring fra året før1

0,7

3,5

2,8

1,4

0,2

1,1

-0,6

0,4

Aktivitetsendring i pst. fra året før

1,2

2,6

2,7

1,6

2,3

2,5

0,7

-

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

13,2

13,3

14,0

13,2

14,1

15,2

15,5

16,0

Netto driftsresultat i prosent. Kommunekasser

1,3

3,0

4,0

3,6

2,5

1,6

-

-

Netto driftsresultat i prosent. Kommunekonsern

1,5

3,2

4,2

3,9

2,8

2,0

-

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-5,5

-3,1

-2,6

-2,4

-3,7

-5,8

-4,2

-6,1

Netto gjeld. Prosent av inntekter2

31,8

29,3

26,8

24,0

26,9

23,1

-

-

Netto gjeld uten pensjonsreserver. Pst av inntekter

46,1

44,9

44,1

43,6

44,4

46,1

-

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.14 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2019

2020

2021

Inntekter

495 781

303 701

327 501

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

256 915

86 701

98 501

– Renteinntekter og utbytte mv.

238 866

217 000

229 000

Utgifter

228 564

433 190

371 194

– Overføring til statskassen

228 564

433 190

371 194

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

267 216

-129 489

-43 693

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi1

10 086 229

10 300 000

10 542 219

1 Medregnet netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten på 9,1 mrd. kroner, som overføres til Statens pensjonsfond utland.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.15 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2019

2020

2021

A

Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 407 407

1 236 878

1 242 130

A.1

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

283 245

114 701

122 301

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

140 379

30 201

15 901

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

142 866

84 500

106 400

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

97 376

41 500

71 700

– Renteinntekter

2 759

2 600

2300

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

22 674

24 700

24 900

– Andre petroleumsinntekter

20 057

15 700

7 500

A.2

Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 124 162

1 122 177

1 119 829

Skatter fra Fastlands-Norge

1 030 890

1 024 676

1 040 902

– Skatt på inntekt, formue og kapital

616 753

627 015

614 785

– Produksjonsavgifter

414 138

397 661

426 117

Overført fra Norges Bank

14 798

19 706

18 600

Renteinntekter

14 000

13 332

8 345

Andre inntekter

64 473

64 463

51 981

B

Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 378 115

1 583 368

1 514 823

B.1

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

26 331

28 000

23 800

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

26 331

28 000

23 800

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 351 785

1 555 368

1 491 023

Kjøp av varer og tjenester

226 495

236 563

248 132

– Sivile formål

167 158

176 159

184 227

– Forsvarsformål

59 337

60 403

63 905

Overføringer

1 125 290

1 318 805

1 242 891

– Til kommuneforvaltningen

243 777

272 733

253 539

– Renteutgifter

9 888

10 704

10 500

– Til private og utlandet

871 625

1 035 369

978 852

C.1

Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

29 292

-346 489

-272 693

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

256 915

86 701

98 501

C.2

Oljekorrigert overskudd

-227 623

-433 190

-371 194

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

228 564

433 190

371 194

C.3

= Overskudd før lånetransaksjoner

941

0

0

D

Lånetransaksjoner, netto

72 137

74 090

9 793

1 Utlån

8 036

74 090

9 793

2 Gjeldsavdrag

64 101

0

0

E.1

Finansieringsbehov (D­C.3)

71 195

74 090

9 793

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.16 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sum eiendeler

396

469

937

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

60. Kontantbeholdning

98

93

85

160

148

147

138

137

82

131

89

116

101

147

162

188

188

61. Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

2

8

421

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

8 743

8 504

10 374

hvorav: Statens pensjonsfond utland

0

2

387

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

8 484

8 243

10 086

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

107

117

88

117

135

129

145

168

186

198

212

240

239

269

62. Verdipapir

9

11

53

93

97

159

365

364

301

277

226

150

151

157

176

179

179

hvorav: Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

81

0

0

0

0

0

0

63. Utlån og utestående fordringer

145

182

191

227

238

255

274

305

332

387

445

489

481

487

479

481

507

hvorav: Utlån til Statsbankene

140

153

170

196

203

213

225

238

250

265

285

300

314

325

339

353

367

64. Ordinære fond

0

0

8

67

88

97

122

132

133

55

77

106

151

197

196

129

130

65. Forskudd

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

1

68. Fast kapital i forvaltningsbedrifter

128

168

176

155

160

165

180

185

190

197

213

227

233

233

238

239

244

hvorav: SDØE

55

113

151

134

139

143

151

154

158

163

176

193

193

192

195

193

195

69. Egenbeholdning statspapirer

0

0

0

15

14

41

36

48

41

45

60

64

68

82

78

59

42

70–72. Mellomværender

8

6

0

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

-3

-5

-4

77. Overkurs/underkurs statspapirer

0

-3

0

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

-9

-7

-5

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

-4

0

0

0

0

0

0

Tabell 3.17 forts.

1990

1995

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sum gjeld og egenkapital

396

469

937

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

80. Statsgjelden

165

291

286

269

265

350

628

653

557

617

604

485

483

516

522

524

511

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

73

95

103

129

140

142

64

86

116

162

208

208

141

141

82. Virksomheter med særskilte fullmakter

0

0

1

9

9

10

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

20

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

18

18

41

31

9

1

13

-1

6

-8

6

3

-6

4

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

10

9

7

12

11

44

13

14

12

11

14

15

17

16

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

9 294

9 072

10 964

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

330

342

347

390

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

Korrigert for kontolån2

211

178

285

345

356

379

413

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.

2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.18 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2020. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1 Saldert budsjett

2 Endring

3 Revidert nasjonal-budsjett

4 Endring

5 Nasjonal-budsjettet 2021

6=5–1 Memo: Endring fra saldert budsjett

A.

Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 173 527

-64 843

1 108 684

13 494

1 122 177

-51 350

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 084 779

-73 640

1 011 140

13 536

1 024 676

-60 103

Renteinntekter

13 982

-649

13 332

0

13 332

-649

Overføringer fra Norges Bank

13 900

5 806

19 706

0

19 706

5 806

Andre inntekter

60 866

3 639

64 505

-42

64 463

3 597

B.

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 414 611

183 098

1 597 710

-42 342

1 555 368

140 756

Renteutgifter

10 202

502

10 704

0

10 704

502

Dagpenger

9 045

44 614

53 659

-7 430

46 229

37 184

Andre utgifter

1 395 365

137 982

1 533 347

-34 912

1 498 435

103 070

C.

Oljekorrigert overskudd (A-B)

-241 084

-247 942

-489 026

55 836

-433 190

-192 106

D.

Kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

244 951

-155 650

89 301

-2 600

86 701

-158 250

E.

Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

3 867

-403 592

-399 725

53 236

-346 489

-350 356

F.

Rente og utbytteinntekter Statens pensjonsfond

251 300

6 700

258 000

-35 000

223 000

-28 300

G.

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F)

255 167

-396 892

-141 725

18 236

-123 489

-378 656

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.19 Nøkkeltall Nasjonalbudsjettet 2021. Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

2019

2020

2021

Realøkonomien

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge

2,3

-3.1

4,4

BNP

1,2

-1,5

4,5

Etterspørsel

Privat konsum

1,5

-6,0

7,8

Offentlig konsum

1,7

2,2

1,1

Bedriftsinvesteringer, fastlandsforetakene

5,6

-10,6

5,4

Boliginvesteringer

-0,9

-6,9

4,9

Petroleumsinvesteringer

12,8

-2,2

-11,5

Offentlige investeringer

7,5

4,5

1,1

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, personer

1,6

-1,6

0,6

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,7

4,7

4,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

2,2

4,9

3,1

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

3,5

1,7

2,2

KPI

2,2

1,1

3,5

KPI-JAE

2,2

2,7

2,2

Rente, valuta og oljepris, Prosentvis endring fra året før

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.1

1,6

0,7

0,4

Importveid kronekurs (I-44), årlig endring i pst.2

2,9

5,7

-2,4

Råoljepris, kroner pr. fat (løpende priser)

564

408

424

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

227,6

433,2

371,2

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

242,6

395,0

313,4

Prosent av fondskapitalen

2,9

3,9

3,0

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,9

12,3

9,4

Budsjettindikator, prosentenheter3

0,4

4,5

-2,9

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

1,7

10,1

-4,6

1 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i september.

2 Positivt tall angir svakere krone.

3 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, ICE, Macrobond, Nav, Reuters og Finansdepartementet.

Til forsiden