Meld. St. 2 (2016–2017)

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Til innholdsfortegnelse

1 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

 • Tabell 1.1 Strukturelt, oljekorrigert overskudd på statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

 • Tabell 1.2 Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettoverskuddet i perioden 1980–2017. Mill. kroner

 • Tabell 1.3 BNI. Mill. kroner

 • Tabell 1.4 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før

 • Tabell 1.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2017. Prosentvis endring fra året før

 • Tabell 1.6 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

 • Tabell 1.7 Fremskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente. Prosent

 • Tabell 1.8 Finansdepartementets anslag for 2017 på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før

 • Tabell 1.9 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

 • Tabell 1.10 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

 • Tabell 1.11 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

 • Tabell 1.12 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

 • Tabell 1.13 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

 • Tabell 1.14 Finanspolitiske indikatorer

 • Tabell 1.15 Indikatorer for kommuneøkonomien

 • Tabell 1.16 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

 • Tabell 1.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

 • Tabell 1.18 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner

 • Tabell 1.19 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2016. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

 • Tabell 1.20 Nøkkeltall Revidert nasjonalbudsjett 2017. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

Tabell 1.1 Strukturelt, oljekorrigert overskudd på statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge1

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NB02

-2,3

RNB02

-2,2

NB03

-3,1

-3,1

RNB03

-3,1

-3,1

NB04

-3,0

-3,3

-3,9

RNB04

-3,0

-3,9

-4,2

NB05

-3,0

-3,8

-4,5

-4,9

RNB05

-3,3

-4,1

-4,5

-4,8

NB06

-3,2

-4,0

-4,4

-4,6

-4,6

RNB06

-3,0

-3,7

-4,2

-4,0

-4,5

NB07

-2,8

-3,5

-3,9

-3,8

-4,3

-4,6

RNB07

-2,5

-3,1

-3,6

-3,7

-3,8

-4,3

NB08

-2,3

-2,9

-3,2

-3,3

-3,6

-4,3

-4,5

RNB08

-2,2

-2,7

-3,0

-3,3

-3,4

-3,6

-4,3

NB09

-2,4

-2,8

-3,2

-3,3

-3,4

-3,6

-4,3

-5,0

RNB09

-2,4

-2,9

-3,2

-3,4

-3,4

-3,5

-4,2

-7,2

NB10

-2,4

-2,9

-3,2

-3,4

-3,4

-3,5

-4,2

-7,2

-7,8

RNB10

-3,1

-3,5

-3,7

-3,9

-3,6

-3,4

-3,9

-6,0

-6,8

NB11

-3,1

-3,4

-3,7

-3,8

-3,5

-3,3

-3,8

-5,9

-6,4

-6,3

RNB11

-3,0

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-3,0

-3,5

-5,5

-5,7

-5,5

NB12

-3,0

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-2,9

-3,4

-5,4

-5,5

-5,3

-5,6

RNB12

-3,0

-3,3

-3,4

-3,3

-2,9

-2,8

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,2

NB13

-3,0

-3,3

-3,4

-3,3

-2,9

-2,8

-3,2

-5,1

-5,1

-4,4

-5,2

-5,3

RNB13

-3,0

-3,3

-3,5

-3,4

-3,0

-2,9

-3,2

-5,1

-5,1

-4,3

-5,2

-5,3

NB14

-3,0

-3,4

-3,5

-3,4

-3,0

-2,9

-3,2

-5,0

-5,0

-4,2

-4,7

-5,2

-5,5

RNB14

-3,0

-3,4

-3,5

-3,5

-3,0

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,4

-4,9

-5,1

-5,8

NB15

-3,0

-3,4

-3,5

-3,5

-3,0

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-4,9

-5,1

-5,8

-6,4

RNB15

-3,0

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-3,0

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

NB16

-3,0

-3,3

-3,4

-3,4

-3,0

-2,9

-3,3

-5,1

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

-7,1

RNB16

-2,6

-2,9

-3,0

-3,0

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-4,9

-4,3

-4,9

-5,1

-5,9

-6,4

-7,5

NB17

-2,6

-2,9

-3,0

-3,0

-2,6

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,5

-7,5

-7,9

RNB17

-2,6

-3,0

-3,1

-3,1

-2,7

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,5

-4,9

-5,2

-5,9

-6,5

-7,2

-7,7

1 Anslag gitt i nasjonalbudsjettet (NB) og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for det enkelte år.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.2 Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettoverskuddet i perioden 1980–2017. Mill. kroner

Strukturelt budsjettoverskudd

Oljekorrigert overskudd (A)

Overføringer fra Norges Bank ognetto renteinntekter utover beregnet trendnivå (B)

Særskilte regnskapsforhold (C)

Aktivitetskorreksjoner (D)

Mill. kroner (F=A–B–C–D)

Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Endring fra året før, prosentpoeng

1980

-15 305

-2 304

-14

563

-13 551

-5,0

0,7

1981

-16 559

-1 200

-67

3 026

-18 318

-6,1

-1,1

1982

-20 139

-510

-129

91

-19 592

-5,8

0,2

1983

-23 204

-1 127

-795

-562

-20 720

-5,6

0,3

1984

-18 488

1 297

703

-3 310

-17 178

-4,2

1,4

1985

-14 378

2 141

805

6 699

-24 024

-5,3

-1,1

1986

-3 641

3 962

-208

17 942

-25 336

-5,1

0,2

1987

44

1 876

128

20 921

-22 881

-4,2

0,9

1988

1 840

8 218

335

8 638

-15 352

-2,6

1,6

1989

-13 517

12 909

-151

-5 471

-20 805

-3,3

-0,7

1990

-31 182

13 595

-1 162

-12 726

-30 889

-4,7

-1,3

1991

-59 212

10 664

-10 778

-21 302

-37 796

-5,4

-0,7

1992

-65 372

5 039

332

-24 066

-46 677

-6,4

-0,9

1993

-71 896

2 201

2 053

-30 153

-45 996

-6,0

0,4

1994

-54 499

985

1 470

-15 540

-41 414

-5,1

0,9

1995

-34 436

-808

7 581

-13 232

-27 977

-3,3

1,8

1996

-22 730

-2 864

5 276

-904

-24 238

-2,7

0,6

1997

-20 068

-9 081

1 181

6 937

-19 104

-2,0

0,7

1998

-17 454

-11 929

-1 923

17 428

-21 030

-2,1

-0,1

1999

-12 066

-7 271

1 770

13 151

-19 716

-1,9

0,2

2000

-7 943

1 276

-6 712

12 778

-15 286

-1,4

0,5

2001

-1 640

2 496

3 436

9 923

-17 495

-1,5

-0,1

2002

-62 392

-8 375

-19 356

-1 232

-33 429

-2,6

-1,2

2003

-66 150

-9 659

5 334

-21 776

-40 048

-3,0

-0,3

2004

-79 246

-11 915

1 994

-25 060

-44 265

-3,1

-0,1

2005

-64 763

-10 698

792

-8 113

-46 744

-3,1

0,0

2006

-44 002

-16 776

1 645

14 619

-43 490

-2,7

0,4

2007

-1 342

-4 450

2 292

46 401

-45 586

-2,6

0,0

2008

-11 797

-2 463

858

45 566

-55 758

-3,0

-0,4

2009

-96 561

-7 079

-6 058

12 454

-95 879

-4,9

-1,9

2010

-104 070

-7 563

-1 099

8 444

-103 853

-5,0

-0,1

2011

-79 399

-4 172

4 508

16 863

-96 599

-4,5

0,6

2012

-100 898

-6 448

- 1 590

18 711

-111 571

-4,9

-0,4

2013

-116 454

-8 217

-191

17 173

-125 219

-5,2

-0,3

2014

-160 008

-7 866

-1 050

-2 423

-148 670

-5,9

-0,7

2015

-185 312

1 284

-1 214

- 14 269

- 171 112

-6,5

-0,6

2016

-208 388

16 823

-609

- 28 048

- 196 553

-7,2

-0,6

2017

-250 629

10 536

-5 355

-34 893

-220 918

-7,7

-0,5

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.3 BNI. Mill. kroner

2016

2017

2018

Bruttonasjonalprodukt

3 111 773

3 292 450

3 389 750

BNP Fastlands-Norge

2 715 436

2 809 118

2 927 066

Rente- og stønadsbalansen

113 648

102 484

98 902

Overskudd på driftsbalansen

152 232

191 700

153 270

Bruttonasjonalinntekt

3 280 435

3 440 976

3 535 425

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.4 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971–1980

1981–1990

1991–2015

1971–2015

2016

2017

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,8

2,1

0,3

1,4

Private fastlandsnæringer2

2,9

1,8

2,1

2,2

0,2

1,7

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,8

1,5

1,5

-0,2

0,7

Private fastlandsnæringer2

2,0

1,0

1,7

1,6

0,0

1,4

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2017. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet1

Danske Bank

Apr 2017

1,8

2,3

2,5

..

DNB

Apr 2017

1,6

2,1

2,4

4,4

Handelsbanken

Apr 2017

1,6

1,7

2,4

4,2

LO

Apr 2017

2

..

Nordea

Mar 2017

1,8

1,7

2,5

4,4

Norges Bank

Mar 2017

1,6

2,2

2,5

4,3

NHO

Apr 2017

1,9

..

..

4,4

OECD

Nov 2016

1,7

2,4

..

4,6

SEB

Mai 2017

1,7

2,0

2,5

4,3

Statistisk sentralbyrå

Mar 2017

1,8

2,0

2,3

4,4

Gjennomsnitt

1,7

2,0

2,4

4,4

Finansdepartementet

Apr 2017

1,6

1,9

2,4

4,3

1 I prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 1.6 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

USA

2,6

1,6

2,2

0,1

1,3

2,4

5,3

4,9

4,6

Japan

0,6

1,0

1,2

0,8

-0,1

1,0

3,4

3,1

2,9

Euroområdet

1,9

1,7

1,7

0,0

0,2

1,7

10,9

10,0

9,4

Tyskland

1,5

1,8

1,7

0,1

0,4

2,0

4,6

4,2

3,9

Frankrike

1,2

1,1

1,4

0,1

0,3

1,4

10,4

10,0

9,7

Italia

0,6

0,9

0,9

0,1

-0,1

1,3

11,9

11,6

11,4

Spania

3,2

3,2

2,6

-0,6

-0,2

2,4

22,1

19,6

17,6

Nederland

2,0

2,1

2,2

0,2

0,1

0,9

6,9

5,9

5,5

Storbritannia

2,2

1,8

1,8

0,1

0,6

2,5

5,4

4,9

5,0

Sverige

3,9

3,3

2,7

0,9

1,4

1,7

7,4

6,9

6,7

Danmark

1,6

1,1

1,5

0,5

0,3

0,8

6,2

6,2

5,8

Finland

0,2

1,4

1,4

-0,2

0,4

1,4

9,4

8,8

8,5

Russland

-3,7

-0,2

1,4

15,5

7,0

4,5

5,6

5,5

5,5

Kina

6,9

6,7

6,5

1,5

2,0

2,4

-

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 1.7 Fremskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2017

2018

Revidert nasjonalbudsjett 2017

1,0

1,1

Nasjonalbudsjettet 2017

1,0

1,0

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 1.8 Finansdepartementets anslag for 2017 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis endring fra året før

RNB17

NB17

Handelspartnerne

BNP

2,2

2,1

Norge

BNP Fastlands-Norge

1,6

1,7

Sysselsatte personer

0,6

0,7

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

4,3

4,6

Årslønn

2,4

2,7

Konsumprisindeksen (KPI)

1,9

2,0

KPI-JAE2

1,7

2,1

Råoljepris, kroner per fat, nivå3

444

425

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå4

132,4

86,3

Underliggende, reell utgiftsvekst

2,7

1,7

Strukturelt, oljekorrigert underskudd, nivå5

7,7

7,9

1 Revidert nasjonalbudsjett 2017 (RNB17) og Nasjonalbudsjettet 2017 (NB17).

2 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer.

3 Løpende priser.

4 Inklusive Statens pensjonsfond.

5 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.9 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2015

2016

2017

Offentlig konsum

727,3

2,3

1,9

Statlig

367,9

2,5

2,0

Kommunalt

359,4

2,2

1,8

Offentlige investeringer

152,4

6,1

5,1

Statlig

87,8

7,5

6,6

Kommunalt

64,6

4,3

3,0

Bruttoprodukt

563,6

2,0

1,7

Statlig

263,1

2,1

1,6

Kommunalt

300,5

1,8

1,8

Sysselsetting, mill. timeverk

1 065,4

1,6

1,0

Statlig

448,3

2,0

0,8

Kommunalt

617,1

1,4

1,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.10 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosenvis endring fra året før

2013

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

A. Totale inntekter

1 683 557

1 716 081

1 711 100

1 688 248

1 799 733

1,9

-0,3

-1,3

6,6

Formuesinntekter

344 883

376 203

377 957

346 829

375 246

9,1

0,5

-8,2

8,2

Skatt- og pensjonspremier

1 226 753

1 221 394

1 198 183

1 185 548

1 273 342

-0,4

-1,9

-1,1

7,4

Oljeskatter

187 166

146 271

76 200

47 013

92 200

-21,8

-47,9

-38,3

96,1

Produksjonsskatter Fastlands-Norge

341 979

354 692

366 885

384 494

404 477

3,7

3,4

4,8

5,2

Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

697 608

720 431

755 099

754 040

776 666

3,3

4,8

-0,1

3,0

Andre overføringer, bøter mv.

9 040

10 171

21 025

37 003

28 739

12,5

106,7

76,0

-22,3

Gebyrinntekter mv.

102 881

108 312

113 935

118 869

122 406

5,3

5,2

4,3

3,0

B. Totale utgifter

1 352 221

1 440 802

1 521 061

1 589 070

1 646 254

6,6

5,6

4,5

3,6

Renteutgifter og utbytte

20 640

21 001

20 502

18 219

16 293

1,7

-2,4

-11,1

-10,6

Overføringer til utlandet

33 144

32 442

35 747

36 093

35 923

-2,1

10,2

1,0

-0,5

Subsidier mv.

59 673

61 372

64 550

67 869

68 544

2,8

5,2

5,1

1,0

Stønader til husholdninger

404 291

428 595

457 872

475 791

493 144

6,0

6,8

3,9

3,6

Overføringer til ideelle organisasjoner

36 212

44 072

47 278

49 527

50 852

21,7

7,3

4,8

2,7

Lønnskostnader

418 092

441 361

461 763

479 361

495 933

5,6

4,6

3,8

3,5

Produktinnsats

183 736

194 728

205 947

216 922

225 808

6,0

5,8

5,3

4,1

Produktkjøp til husholdninger

63 475

68 021

72 274

75 911

78 822

7,2

6,3

5,0

3,8

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

131 698

144 517

153 632

165 303

177 631

9,7

6,3

7,6

7,5

Netto kjøp av tomter og grunn

-3 139

-957

-2 972

-628

-1 266

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

4 399

5 650

4 468

4 702

4 569

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A–B)

331 336

275 279

190 039

99 178

153 478

-16,9

-31,0

-47,8

54,7

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

652 229

692 035

727 753

760 437

790 614

6,1

5,2

4,5

4,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.11 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2013

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

A. Totale inntekter

1 447 277

1 469 768

1 440 790

1 408 595

1 512 292

1,6

-2,0

-2,2

7,4

Formuesinntekter

327 182

356 298

358 130

327 709

356 155

8,9

0,5

-8,5

8,7

Skatt- og pensjonspremier

1 063 787

1 051 588

1 013 806

993 190

1 075 508

-1,1

-3,6

-2,0

8,3

Oljeskatter

187 166

146 271

76 200

47 013

92 200

-21,8

-47,9

-38,3

96,1

Produksjonsskatter Fastlands-Norge

332 533

344 528

355 299

371 738

391 437

3,6

3,1

4,6

5,3

Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

544 088

560 789

582 308

574 438

591 872

3,1

3,8

-1,4

3,0

Overføringer innen offentlig forvaltning

7 273

8 252

2 847

3 029

3 051

-

-

-

-

Andre overføringer, bøter mv.

3 515

4 914

14 831

31 230

22 814

39,8

201,8

110,6

-26,9

Gebyrinntekter mv.

45 520

48 715

51 176

53 438

54 764

7,0

5,1

4,4

2,5

B. Totale utgifter

1 092 761

1 171 291

1 238 845

1 297 064

1 350 633

7,2

5,8

4,7

4,1

Renteutgifter og utbytte

10 182

10 187

10 132

10 128

8 318

0,0

-0,5

-0,0

-17,9

Overføringer til utlandet

33 144

32 442

35 747

36 093

35 923

-2,1

10,2

1,0

-0,5

Subsidier mv.

44 970

46 465

48 357

50 887

50 775

3,3

4,1

5,2

-0,2

Stønader til husholdninger

392 199

415 759

444 236

461 060

477 708

6,0

6,8

3,8

3,6

Overføringer til ideelle organisasjoner

22 642

29 138

31 523

32 984

33 539

28,7

8,2

4,6

1,7

Overføringer innen offentlig forvaltning

194 253

208 173

217 180

230 084

246 869

7,2

4,3

5,9

7,3

Lønnskostnader

180 494

192 610

203 696

210 967

217 800

6,7

5,8

3,6

3,2

Produktinnsats

97 328

103 948

110 210

116 142

121 626

6,8

6,0

5,4

4,7

Produktkjøp til husholdninger

40 048

42 748

46 137

48 409

50 040

6,7

7,9

4,9

3,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

75 743

85 364

88 728

96 634

105 381

12,7

3,9

8,9

9,1

Netto kjøp av tomter og grunn

-1 220

221

166

795

-66

Kapitaloverføringer

2 978

4 236

2 733

2 881

2 719

C. Nettofinansinvestering (A–B)

354 516

298 477

201 945

111 531

161 658

-15,8

-32,3

-44,8

44,9

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

324 689

346 535

368 233

384 993

400 773

6,7

6,3

4,6

4,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.12 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2013

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

A. Inntekter i alt

440 849

461 907

485 008

516 191

535 197

4,8

5,0

6,4

3,7

Formuesinntekter

17 244

19 443

19 343

18 636

18 601

12,8

-0,5

-3,7

-0,2

Skatteinntekter

162 821

166 796

177 471

193 955

196 180

2,4

6,4

9,3

1,1

Skatt på inntekt og formue

153 375

156 632

165 885

181 199

183 140

2,1

5,9

9,2

1,1

Produksjonsskatter

9 446

10 164

11 586

12 756

13 040

7,6

14,0

10,1

2,2

Overføringer fra statsforvaltningen

197 898

210 814

219 241

232 396

246 849

6,5

4,0

6,0

6,2

Gebyrinntekter mv.

57 361

59 597

62 759

65 431

67 642

3,9

5,3

4,3

3,4

Andre overføringer

5 525

5 257

6 194

5 773

5 925

-4,9

-17,8

-6,8

2,6

B. Totale utgifter

462 464

486 725

502 256

524 947

545 541

5,2

3,2

4,5

3,9

Renteutgifter

10 458

10 814

10 370

8 091

7 975

3,4

-4,1

-22,0

-1,4

Overføringer til private

40 365

42 677

45 584

48 256

50 518

5,7

6,8

5,9

4,7

Overføringer til statsforvaltningen

8 751

9 041

2 860

2 857

3 051

3,3

-68,4

-0,1

6,8

Lønnskostnader

237 598

248 751

258 067

268 394

278 133

4,7

3,7

4,0

3,6

Produktinnsats

86 408

90 780

95 737

100 780

104 182

5,1

5,5

5,3

3,4

Produktkjøp til husholdninger

23 427

25 273

26 137

27 502

28 782

7,9

3,4

5,2

4,7

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

55 955

59 153

64 904

68 669

72 250

5,7

9,7

5,8

5,2

Netto kjøp av tomter og grunn

- 1 919

-1 178

-3 138

-1 423

-1 200

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 421

1 414

1 735

1 821

1 850

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A–B)

-21 615

-24 818

-17 248

-8 756

-10 344

-

-

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

327 540

345 500

359 520

375 444

389 841

5,5

4,1

4,4

3,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.13 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2013

2014

2015

2016

2017

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 063 787

1 051 588

1013 806

993 190

1075 508

Skatt på inntekt, formue og kapital

433 801

387 754

326 187

283 617

334 817

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

33 154

32 430

29 486

46 554

54 871

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

182 234

140 157

69 715

40 500

85 100

Fellesskatt

203 821

199 642

215 440

183 264

180 042

Finansskatt

-

-

-

-

2 250

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

14 592

15 525

11 541

13 299

12 554

Produksjonsskatter

337 465

350 642

361 783

378 251

398 537

Merverdiavgift

234 941

243 800

255 181

269 000

284 035

Avgifter på oljeutvinning

4 932

6 114

6 485

6 513

7 100

Andre produksjonsskatter

97 592

100 728

100 118

102 738

107 402

Trygde- og pensjonspremier

292 521

313 192

325 836

331 321

342 154

Fra arbeidstakere

115 556

127 062

134 778

138 225

140 814

Fra arbeidsgivere

176 965

186 130

191 058

193 096

201 340

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

162 966

169 806

184 377

192 358

197 834

Skatt på inntekt og formue

153 520

159 642

172 791

179 602

184 794

Produksjonsskatter

9 446

10 164

11 586

12 756

13 040

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 226 753

1 221 394

1 198 183

1 185 548

1 273 342

Skatter som andel av BNP

39,9

38,9

38,4

38,1

38,7

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,0

42,4

42,8

41,9

42,0

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1.14 Finanspolitiske indikatorer

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Statsbudsjettet

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

262,4

374,4

409,9

359,8

311,7

225,0

113,0

132,4

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-104,1

-79,4

-100,9

-116,5

-160,0

-185,3

-208,4

-250,6

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-103,9

-96,6

-111,6

-125,2

-148,7

-171,1

-196,6

-220,9

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-5,0

-4,5

-4,9

-5,2

-5,9

-6,5

-7,2

-7,7

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

0,9

1,7

1,6

2,5

3,1

2,8

2,6

2,7

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

3,7

3,6

3,2

3,3

3,0

2,3

2,5

2,0

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

285,1

375,5

410,6

331,3

275,3

190,0

99,2

153,5

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

11,0

13,4

13,8

10,8

8,8

6,1

3,2

4,7

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-4,8

-4,5

-4,5

-5,5

-6,8

-7,0

-8,0

-8,3

Påløpte skatter. Prosent av BNP

42,0

42,1

41,5

39,9

38,9

38,4

38,1

38,7

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,8

43,8

43,4

43,0

42,4

42,8

41,9

42,0

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

45,0

43,8

42,9

44,0

45,9

48,8

51,1

50,0

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

56,2

56,6

55,5

55,9

56,9

58,1

58,5

58,6

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP 1

156,4

152,5

161,7

201,4

244,3

280,0

285,1

278,9

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

124,2

123,1

133,9

169,3

210,7

245,7

248,2

244,3

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

41,7

27,5

29,1

29,7

27,4

32,0

35,7

-

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

28,3

25,0

27,0

25,5

25,7

25,7

27,7

-

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.15 Indikatorer for kommuneøkonomien

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

13,2

13,5

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

17,1

17,3

17,4

17,5

17,5

17,8

18,3

18,4

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

15,8

15,9

15,8

15,8

15,7

15,8

15,9

16,1

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

18,8

18,9

18,8

18,9

18,8

18,9

19,1

19,2

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

2,7

1,9

2,3

1,3

1,4

3,8

2,7

0,5

Kommunal deflator. Prosent endring

3,4

3,9

3,4

3,9

3,1

2,4

2,6

2,3

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

66,9

74,8

75,3

74,7

74,0

73,4

73,1

72,2

Frie inntekter, reell endring fra året før1

2,3

1,1

2,1

0,6

0,7

3,5

2,8

-0,4

Aktivitetsendring i pst. fra året før2

0,7

1,2

0,3

2,5

1,1

2,2

2,0

-

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

14,1

13,4

12,7

13,2

13,4

13,9

13,8

14,0

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekasser

3,2

2,5

3,1

2,9

1,3

3,0

4,0

-

Netto driftsreultat i prosent. Kommunekonsern

3,5

3,0

3,5

3,3

1,5

3,2

4,2

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-5,8

-4,4

-3,9

-5,1

-5,6

-3,7

-1,8

-2,0

Netto gjeld. Prosent av inntekter3

31,5

33,3

32,0

31,0

32,0

32,5

28,4

-

Netto gjeld utan pensjonsreserver. Pst av inntekter3

37,3

41,7

41,3

43,4

47,1

49,4

46,7

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer.

2 Beregnet aktivitetsvekst i 2010 er medregnet et ekstraordinært vedlikeholdstilskudd.

3 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.16 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2015

2016

2017

Inntekter

403 285

313 732

375 171

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

218 256

124 779

179 171

– Renteinntekter og utbytte

185 029

188 953

196 000

Utgifter

186 063

212 516

250 629

– Overføring til statskassen

186 063

212 516

250 629

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

217 222

101 216

124 542

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi

7460 767

7509 873

7819 853

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2015

2016

2017

A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 227 409

1162 481

1223 510

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

247 212

152 594

206 171

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

110 157

47 606

85 603

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

137 055

104 988

120 568

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

93 855

67 188

84 300

– Renteinntekter

4 092

3 806

3 700

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

23 726

23 277

23 500

– Andre petroleumsinntekter

15 382

10 717

9 068

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

980 197

1009 888

1017 339

Skatter fra Fastlands-Norge

892 576

916 762

931 835

– Skatt på inntekt, formue og kapital

537 727

545 218

552 370

– Produksjonsavgifter

354 850

371 544

379 465

Overført fra Norges Bank

10 419

26 589

17 726

Renteinntekter

14 197

12 345

12 004

Andre inntekter

63 005

54 192

55 773

B.1 Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 194 464

1 246 091

1 294 968

B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

28 955

27 815

27 000

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

28 955

27 815

27 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1165 509

1218 276

1 267 968

Kjøp av varer og tjenester

213 941

233 552

213 470

– Sivile formål

169 237

184 975

161 851

– Forsvarsformål

44 705

48 578

51 619

Overføringer

951 568

984 724

1 054 498

– Til kommuneforvaltningen

207 450

217 247

233 079

– Renteutgifter

11 322

10 848

9 092

– Til private og utlandet

732 796

756 629

812 326

C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

32 945

-83 610

-71 458

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

218 256

124 779

179 171

C.2 Oljekorrigert overskudd

-185 312

-208 388

-250 629

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

186 063

212 516

250 629

C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner

751

4 127

0

D Lånetransaksjoner, netto

96 072

52 367

48 220

1 Utlån

36 153

37 589

-2 739

2 Gjeldsavdrag

59 919

14 778

50 959

E.1 Finansieringsbehov (DC.3)

95 321

48 240

48 220

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.18 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eiendeler

396

469

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

60. Kontantbeholdning

98

93

85

75

52

109

89

110

160

148

147

138

137

82

131

89

116

101

147

61. Spesielle fond og forsikringer

2

8

421

653

639

885

1 039

1 418

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

hvorav: Statens pensjonsfond utland

0

2

387

619

605

847

1 012

1 390

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

12

12

12

12

107

117

88

117

135

129

145

168

186

198

212

62. Verdipapir

9

11

53

69

72

85

94

93

93

97

159

365

364

301

277

226

150

151

157

hvorav: Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

81

0

0

0

63. Utlån og utestående krav

145

182

191

203

216

217

216

222

227

238

255

274

305

332

387

445

489

481

487

hvorav: Statsbankene

140

153

170

179

189

191

189

192

196

203

213

225

238

250

265

285

300

314

325

64. Ordinære fond

0

0

8

15

34

41

46

51

67

88

97

122

132

133

55

77

106

151

197

65. Forskudd

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

3

3

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

68. Fast kapital i statsvirksomhetene

128

168

176

153

145

136

139

148

155

160

165

180

185

190

197

213

227

233

233

hvorav: SDØE

55

113

151

125

117

119

121

129

134

139

143

151

154

158

163

176

189

193

192

69. Egenbeholdning av statspapirer

0

0

0

0

0

0

14

14

15

14

41

36

48

41

45

60

64

68

82

70–73. Mellomværender

8

6

0

-3

-3

-6

-7

-10

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

77. Overkurs/underkurs statspapir

0

-3

0

2

4

2

0

-4

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

-1

0

0

0

0

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

-4

0

0

0

Gjeld og egenkapital

396

469

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

80. Statsgjelden

165

291

286

279

291

340

321

334

269

265

350

628

653

557

617

604

485

483

516

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

17

39

45

51

56

73

95

103

129

140

142

64

86

116

162

208

82. Virksomhetermed spesielle fullmakter

0

0

1

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

12

13

14

16

17

18

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

21

9

16

11

7

18

18

41

31

9

1

13

-1

6

-8

6

85. Utstedtegjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

9

7

7

7

7

10

9

7

12

11

44

13

14

12

11

14

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

840

813

1 056

1 235

1 631

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

198

185

184

198

215

330

342

347

390

439

416

462

485

517

521

544

Korrigert for kontolån2

211

178

285

284

279

286

303

326

345

356

379

413

439

416

462

485

517

521

544

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.20 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2016. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1

2

3

4

5

6=5–1

Saldert budsjett

Endring

Nysaldert budsjett

Endring

Regnskap

Memo: Endring fra saldert budsjett

A Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 019 403

-10 684

1 008 719

1 169

1 009 888

-9 515

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

932 144

-15 279

916 866

-104

916 762

-15 383

Renteinntekter

13 383

-834

12 549

-204

12 345

-1 037

Overføringer fra Norges Bank

14 800

11 789

26 589

0

26 589

11 789

Andre inntekter

59 076

-6 360

52 716

1 476

54 192

-4 884

B Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 228 397

-7 163

1 221 234

-2 959

1 218 276

-10 122

Renteutgifter

10 735

-220

10 515

332

10 848

113

Dagpenger

15 349

86

15 435

93

15 528

179

Andre utgifter

1 202 313

-7 029

1 195 284

-3 384

1 191 900

-10 413

C Oljekorrigert overskudd (A-B)

-208 994

-3 521

-212 516

4 127

-208 388

606

D Kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

204 087

-82 416

121 671

3 108

124 779

-79 308

E Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

-4 907

-85 937

-90 845

3 108

-87 737

-82 829

F Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

209 600

-9 500

200 100

-3 471

196 629

-12 971

G Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F)

204 693

-95 437

109 255

3 764

113 020

-91 673

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.21 Nøkkeltall Revidert nasjonalbudsjett 2017. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

2016

2017

2018

Realøkonomien

Privat konsum

1,6

2,1

2,5

Offentlig konsum

2,3

1,9

-

Bruttoinvesteringer i fast kapital

0,5

1,9

2,7

Herav: Offentlig forvaltning

6,1

5,1

-

Oljeutvinning og rørtransport

-14,7

-11,6

-4,0

Etterspørsel fra Fastlands-Norge1

2,7

2,8

2,5

Eksport

-1,2

1,1

0,4

Herav: Varer utenom olje og gass

-8,2

2,8

5,5

Import

0,3

2,5

3,0

Bruttonasjonalprodukt

1,0

1,5

1,2

Herav: Fastlands-Norge

0,8

1,6

2,4

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, personer (prosentvis vekst)

0,1

0,6

0,9

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,7

4,3

4,1

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

3,0

2,8

2,7

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

1,7

2,4

-

KPI

3,6

1,9

1,6

KPI-JAE

3,0

1,7

1,8

Råoljepris, kroner pr. fat2

379

444

437

Rente og valutakurs

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.3

1,1

1,0

1,1

Importveid kronekurs, årlig endring i pst.4

1,9

-2,0

1,0

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

208,4

250,6

-

Strukturelt, oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

196,6

220,9

-

Prosent av fondskapitalen

2,6

2,9

-

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,2

7,7

-

Budsjettimpuls, prosentenheter

0,6

0,5

-

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

2,6

2,7

-

1 Utenom lagerendring.

2 Nivå i løpende priser.

3 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i mai.

4 Positivt tall angir svakere krone.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til dokumentets forside