Meld. St. 21 (2020–2021)

Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Albertsen, D. (2020). Tyngre vei til universitet og høyskole? Hvordan går det med elever som tar et påbyggingsår? SSB Analyse 2020/09 Hentet 16.09.2020: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/tyngre-vei-til-universitet-og-hoyskole

Albæk, K., R. Asplund, E. Barth, L. Lindahl, M. Strøm og P. Vanhala (2020). «Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere» Søkelys på arbeidslivet. 37 (01-02), 124-141.

Amundsen, M., E. Bjørkås, A. Einarsdottir, J. Furuholmen, og H. Vennemo, (2020). Samfunnsøkonomiske kostnader av eksamen og obligatoriske statlige prøver. Rapport 2020/37 Oslo: Vista Analyse

Amundsen, M. og P.E. Garmannslund (2018). «Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet» Psykologi i kommunen. 63 (6), 29-38

Andersen, R., A. Skålholt, A.H Tønder og K. Reegård (2020). Relevans i fag- og yrkesopplæringen. Utvikling og analyse av en fagarbeider- undersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse. Fafo-rapport 2020:30 NIFU Rapport 2020:30

Andresen, M. E. og S.A. Løkken (2019). High school dropout for marginal students: Evidence from randomized exam form. Discussion Papers No. 894. Oslo: SSB

Aspøy, T.M. og T. Nyen (2015). Godt, men ikke for godt. Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Fafo-rapport 2015:46. Oslo: Fafo.

Bakken, A. og C. Hyggen (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn? Rapport 01/18. Oslo: NOVA.

Bakken, P., L.F. Pedersen, K.S. Wiggen og K.F. Øygarden (2018). Studiebarometeret 2018. Hovedtendenser. Oslo: NOKUT.

Bakken, A. (2018). Ungdata 2018 Nasjonale resultater. NOVA-rapport 8/18. Oslo: OsloMet

Bakken, A. (2019). Ungdata 2019 Nasjonale resultater. NOVA-rapport 9/19. Oslo: OsloMet

Bakken, A. (2020). Ungdata 2020 Nasjonale resultater. NOVA-rapport 16/20. Oslo: OsloMet

Bakken, P., L.F. Pedersen, K.S. Wiggen og K.F. Øygarden (2018). Studiebarometeret 2018. Hovedtendenser. Oslo: NOKUT.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (2015). «Barn med nedsatt funksjonsevne i skole og fritid.» Hentet 02.08.2021: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/Oppvekst_og_utdanning/Skole/

Bjørnset, M., H. Høst, T. Nyen, K. Reegård og A.H. Tønder (2018). Evaluering av vekslingsmodeller fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. NIFU-rapport 2018:42 Fafo-rapport 2018:33

Bjørnset, M., T. Gunnes, M. T. Kindt, L.J. Kirkebøen, L. Lindenskov, J. Rogstad, og M. Rønning (2020). Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk – Resultater frå et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole i Oslo Rapporter 2020/7 Oslo:Statistisk Sentralbyrå

Bjørnson, J.K. og G.B. Skar (2021). Sensorreliabilitet på skriftlig eksamen i videregående opplæring. Oslo: UiO

Borgonovi, F., A. Ferrara og S. Maghnouj (2018). The General Gap in Education Outcomes in Norway. OECD Education Working Paper No. 183

Bratholmen, N. V. L., og R. Ekren (2020). Hvordan går det med elever som ikke får læreplass? Gjennomføring i videregående opplæring og tilknytning til arbeidsmarkedet Rapporter 2020/34 Oslo: SSB

Bratsberg, B., T. Nyen og O. Raaum (2020). «Economic returns to adult vocational qualifications.» Journal of Education and work 33 (2), 4-15.

Bratsberg, B., S. Markussen, K. Røed, O.Raaum, T. Vigtel og G. Eielsen (2020). Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen. Oslo: Frischsenteret.

Buland, T., mfl. (2014). Vurdering i skolen – Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet individuelll vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU.

Cappelen, Å. B. Dapi, H. M. Gjefsen og N. M. Stølen (2020). Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040. Rapporter 2020:41 Oslo: SSB

Cedefop/OECD (2021). The next steps for apprenticeship. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 118

Dahle, M., H. Lerfaldet, M. Monsen, A. O. Ervik (2018). Forberedende voksenopplæring – evaluering fra første forsøksår. Ideas2evidence, Rapport 11: 2018

Deloitte (2019). Evaluering av nytt kapittel 9 A i opplæringsloven

Diku (2019a). Utfordrende og utbytterikt. Norske elever på utenlandsopphold i Vg 2. Dikus rapportserie 12/2019

Diku (2019b). Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen – erfaring og utbytte. Dikus rapportserie 07/2019

Drange, N., H. Gjefsen, M. T. Kindt og J. Rogstad (2020). Suksess og besvær Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole 2016-2019 Sluttrapport. Fafo-rapport 2020:09 Oslo: Fafo

Dæhlen, M., K. Danielsen, Å. Strandbu, og Ø. N. Seippel (2013). Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Rapport nr. 7/13 Oslo: NOVA

Eikeland, O.J., T. Manger og A. Asbjørnsen (2016). Norske innsette: Utdanning, arbeid, ønske og planer. Rapport 2/2016, Statsforvalteren i Vestland

Ekornes, S. M. (2016). «School Mental Health – Teacher Views. An Exploratory Study of Teachers' Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.» Volda: Høgskulen i Volda

Ekren, R., H. Holgersen, og K. Steffensen (2017). Kompetanseprofil for lærere i videregående skole. Hovedresultater 2017. Oslo: SSB

Eksamensgruppa (2019). Kunnskapsgrunnlag for evaluering av eksamensordningen

Eksamensgruppa (2020). Vurderinger og anbefalinger om fremtidens eksamen

Eren, O., M. F. Lovenheim, og H. N. Mocan (2020). The effect of Grade Retention on Adult Crime: Evidence from a Test-Based Promotion Policy. NBER Working Paper no. 25384

Eriksen, I., M. A. Sletten, A. Bakken og T. von Soest (2017). «Stress, press og psykiske plager blant unge.» Hentet 19.09.2020: https://www.ungdata.no/stress-press-og-psykiske-plager-blant-unge/

Erstad, O., S. Amdam, H.C. Arnseth og K. Silseth (2014). Om fremtidens kompetansebehov. En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ. Oslo: Universitetet i Oslo.

Falch, T., A.B. Johannesen, og B. Strøm (2009). Kostnader av frafall i videregående opplæring Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS

Falch, T. J. M. V. Iversen, O. H. Nyhus og B. Strøm (2020). Yrkesfagelevers utbytte av intensivundervisning i matematikk. SØF Rapport 01/2020. Trondheim: Senter for økonomisk forsking AS

Finnvold, J. E. (2013). Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. NOVA-Rapport 12/13. Oslo: NOVA

Folkehelseinstituttet (2018). Folkehelserapporten – kortversjon. Helsetilstanden i Norge 2018. Oslo: FHI

Forskrift til friskolelova

Forskrift til opplæringslova

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid §6

Furlong, A., F. Cartmel, A. Biggart, H. Sweeting og P. West (2003). Youth Transitions: Patterns of Vulnerability and Processes of Social Inclusion

Fylkesmannen i Vestland (2019). Årsrapport 2019

Hansen, K. H., G. Haaland, E. Møller, og I. Vagle (2020). «Kjønn på dagsordenen – et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?» Scandinavian Journal of Vocations in Development. 5 (1) 129-150.

Hovdhaugen, E., H. Høst, A. Skålholt, P.O. Aamodt og S. Skule (2013). Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for videre studier? Rapport 50/2013. Oslo: NIFU.

Hovdhaugen, E., I. Seland, B. Lødding, T. S. Prøitz og N. Vibe (2014). Karakterer i offentlige og private videregående skoler. En analyse av eksamens- og standpunktvurdering i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler. Rapport 24/14 Oslo: NIFU

Hovdhaugen, E. (2019). Årsaker til frafall i høyere utdanning. Arbeidsnotat 2019:3. Oslo: NIFU

Huitfeldt, I., L. J. Kirkebøen, S. Strømsvåg, G. Eielsen og M. Rønning (2018). Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall. Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV. Rapport 8/2018. Oslo: SSB.

Hvidman, C., A. K. Koch, J. Nafziger, S. A. Nielsen og M. Rosholm (2020). An intensive, School-Based Learning Camp Targeting Academic and Non-Cognitive Skills Evaluated in a Randomized Trial. IZA Discussion Papers No. 13771 Bonn: Institute of Labor Economics (IZA)

Høgestøl, A., L. S. Skutlaberg, H. Lerfaldet, (2019). Rom for kvalitet. Sluttrapport i følgeevaluering av Jobbsjansen 2017-2019. Ideas2evidence-rapport 09:2019

Høst, H. og S. Michelsen (2010). «Ungdom, lærlingordning og overgang til arbeidsmarkedet – endringer fra 1994 til 2008». Søkelys på arbeidslivet, 3(10), 175-190.

Høst, H. (2015). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – sluttrapport. NIFU-rapport 2015:14. Oslo: NIFU

Høst, H. og K. Reegård (2019). Dimensjonering av videregående opplæring: Fylkeskommunenes politikk og prioriteringer. NIFU-rapport 2019:23. Oslo: NIFU

Høst, H., og A. Skålholt (2020). Kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til alle Vg2 yrkesfag. Foreløpige erfaringer. Rapport 2020:27. Oslo: NIFU

Høst, H., O. S. Lillebø, R. B. Myklebust, K. Reegård, A. Skålholt (2021). Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Iverksettingen av fire tiltak rettet mot videregående opplæring høsten 2020. NIFU Arbeidsnotat 2021:1.

Innst. 12 S (2020–2021). Innstilling frå utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Instebø, D., N.V.L. Bratholmen og A.L. Keute (2021). Utdanningsløpet til unge innvandrere Personer som innvandret før fylte 17 år, født fra 1980 til1990, i utdanning og arbeid. SSB-rapport 2021/3

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2019). Indikatorer for integrering. Tilstand og utviklingstrekk ved inngangen til 2020.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2020a). «IMDi minoritetsrådgivere på ungdomskoler og videregående skoler». Hentet 25.02.2021: https://www.imdi.no/negativ-sosial-kontroll/minoritetsradgivere-pa-ungdomskoler-og-videregaende-skoler/

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2020b). Årsrapport 2019.

IPSOS (2019). Unges utdannings- og yrkesvalg 2019

Kalcic, M. og Ekren, R. (2020). De som får førsteønske, har større sjanse for å fullføre videregående. Analyse 2020:15. Oslo: SSB

Komitéen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (2019). Avluttende merknader til Norges første rapport.

Larsen, K. S., L. H. Andersen, og B. Ø. Larsen (2020). «Pushed out of the education system: using a natural experiment to evaluate consequences for boys.» Journal of Experimental Criminology.

Larsen, T., F. K. S. Mathisen, H. B. Urke, M. Kristensen, B. Brastad, M. Vik, R. H. Waldahl og K. Antonsen (2019). Kan systematisk arbeid med det psykososiale miljøet bidra til bedre gjennomføring i videregående opplæring. HEMIL-rapport 3/2019 Bergen: Universitetet i Bergen

Leirvik, M. S. S. og A. Balke (2019). Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige. Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet? NIBR-rapport 2019:2. Oslo: OsloMet

Lillejord, S. mfl. (2015). Frafall I videregående opplæring – En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning

Lillejord, S., K. Børte, E. Ruud og K. Morgan (2017). Stress i skolen – en systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning

Lindeman, B. (2014). «Tidlig fremmedspråkundervisning på barneskolen – et nødvendig grunnlag for en god nok språkkompetanse i framtiden» Acta Didactica Norge 8(2) Art. 12, 18 sider.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lødding, B. og P.O. Aamodt (2015). Studieforberedt etter studieforberedende? Overgangen mellom studieforberedende utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom gruppesamtaler med lærere, studenter og elever. Rapport 28/2015. Oslo: NIFU.

Lødding, B., K. V. Salvanes, K. Reegård, R. Lillevik, H. C. Kavli (2020). Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn? En vurdering av vilkår for evaluering. NIFU-rapport 2020:18. Oslo: NIFU

Lødding, B., E. Markussen, S. Wollscheid (2016). Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Sluttrappport. Rapport 2016:1. Oslo: NIFU

Malmberg-Heimonen, I., M. Sletten, A. G. Tøge, D. Alves, E. Borg, og K. Gyüre (2019). Å forebygge frafall i videregående opplæring – en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen. OsloMet Skriftserie 2019 nr 1. Oslo: OsloMet

Markussen, E., S. K. Gloppen (2012). Påbygg – et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010-2011. Rapport 2012:2. Oslo: NIFU

Markussen, E. og I. Seland (2012). Å redusere bortvalg – bare skolens ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010 – 2011. Rapport 2012:6. Oslo: NIFU

Markussen, E., J.B. Grøgaard, og H. N. Hjeltalnd (2018). «Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært». Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov. Rapport 2018:8 Oslo: NIFU

Markussen, E., T.C. Carlsten, J.B. Grøgaard, J. Smedsrud, (2019). «… respekten for forskjelligheten …» : En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019. NIFU-rapport 2019:12. Oslo: NIFU

Misiejuk, K. og B. Wasson, (2017). State of the Field Report on Learning Analytics. SLATE Report 2017:2. Bergen: Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE).

Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen.

Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring.

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner.

Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet.

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Meld. St. 14 (2020–2021) Perspektivmeldingen 2021.

Mordal, S., B. E. Aaslid, B. Lindemann og H. Jensberg (2013). To år med fremmedspråk - erfaringer og betraktninger. Sluttrapport i evalueringen av forsøk med 2. fremmedspråk som felles fag på 6.-7. trinn i perioden 2010-2012. Trondheim: SINTEF.

NAV (2020). Bedriftsundersøkelse 2020. Hentet 12.12.2020: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (2019). Erfaringsrapport: Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (2020). NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Veien videre. Rapport fra arbeidsgruppa november 2020

Nickelsen, T. (2016). «Oppryddingsaksjon i tenåringshjernen». Forskningsmagasinet Apollon. Hentet 12.12.2020: https://www.apollon.uio.no/artikler/2016/4_ungdomshjernen.html

Nordahl mfl. (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Bergen: Fagbokforlaget

Norsk helseinformasjon (2019). Psykologisk stress og sykdom. Hentet 31.10.2020: https://nhi.no/psykisk-helse/psykiske-lidelser/stress-og-sykdom/

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring — Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole – et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2015: 8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring — Finansiering av livsopphold. Kunnsapsdepartementet.

NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert — Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 2 Fremtidige kompetansebehov II — Utfordringer for kompetansepolitikken. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 25 Med rett til å mestre – Struktur og innhold i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2020: 2 Fremtidig kompetansebehov III. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NOU 2020: 15 Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntekstsikring. Arbeids- og sosialdepartementet.

OECD (2019). Investing in Youth: Norway. Paris: OECD Publishing

Oksholm, O. S. (2018). Hva bestemmer organiseringen av alternativ Vg3 sluttopplæring i skole, og hvilke konsekvenser har organiseringen for lærere og elever? Masteravhandling, Høgskolen i Innlandet.

Olsen, O. J., H. Høst og S. Michelsen (2008). «Veier fra yrkesopplæring til arbeidsliv. En studie av det norske overgangsregimets effektivitet». I: Olofsson, J. og A. Panican (red.). Ungdomars väg från skola till arbetsliv: Nordiska erfarenheter. København: Nordisk ministerråd

Oslo Economics (2020). Evaluering av lærlingklausulen. Rapport utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapport 2020-66 Oslo: Oslo Economics

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Perlic, B., E. S. Foss, og H. Moaf (2020). Grunnskoleresultaters betydning for gjennomføring av videregående opplæring. SSB Rapport 2020:33. Oslo: SSB

Prop. 72 L (2015–2016) Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.)

Prop. 89 L (2019-2020) Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven).

Prop. 1. S (2020-2021) Kunnskapsdepartementet.

Prøitz, T. S. og J. S. Borgen (2010). Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst? Læreres setting av standpunktkarakterer i fem fag i grunnopplæringen. Rapport 2010:16. Oslo: NIFU STEP

Prøitz T. S. (2020). «Læringsutbytte i politikk og praksis.» Bedre Skole nr. 2/2020

Rambøll (2014). Evaluering av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen for minoritetsspråklige barn i førskolealder.

Rambøll (2016). Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud

Rambøll (2018). FOU-prosjekt 184002: Tilrettelagte opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom.

Regjeringens integreringsstrategi 2019–2022. Integrering gjennom kunnskap

Riksrevisjonen (2015–2016). Riksrevisjonens undersøking av styresmaktenes sitt arbeid for å auke talet på læreplassar. Dokument 3:12

Riksrevisjonens (2019–2020). Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk. Dokument 3:5

Reisel, L., Ø. S. Skorge, S. Uvaag (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering, Rapport 2019:6. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning.

Rogde, K., R. A. Federici, K. S. Vika, A-C. Bergene, C, Pedersen, E. Denisova og S. Wollscheid (2020). Spørsmål til Skole-Norge vår 2020. Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020. Rapport 2020:14. Oslo: NIFU

Roy, A., A. Newman, T. Ellenberger, og A. Pyman (2019). «Outcomes of international student mobility programs; a systematic review and agenda for future research», Studies in Higher Education, 44:9 1630-1644.

Ryssevik, J., L.S. Skutlaberg, A. I. Isdahl, I. Nordhagen, T. C. Werler og Å. B. Brekkhus (2016). Godt nok eller best mulig? Hovedrapport frå kartleggingen av utstyrssituasjonen i videregående skole. Rapport 2016:6. Bergen: Ideas2evidence

Ryssevik, J. H. og H. Jones (2019). Deltakere, opplæringsløp, resultater – erfaringer fra to år med forberedende voksenopplæring. Ideas2evidence, Rapport 8: 2019.

Ryssevik, J., M. Dahle og H. Jones (2020). Deltakere, opplæringsløp, resultater – erfaringer fra tre år med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Ideas2evidence, Rapport 15: 2020

Rørstad, K., P. Børing, E. Solberg og C. Carlsten (2019a). NHOs kompetansebarometer 2019. Resulater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2019. NIFU 2019:16

Rørstad, K., B. Sarpebakken, K. Wendt, H. Gunnes, B. M. Olsen og M. N. Østby (2019b). Ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder i 2017. NIFU-rapport 2019:11. Oslo: NIFU

Sandvik, L. V., G. Engvik, H. Fjørtoft, I. D. Langseth, B. E. Aaslid, S. Mordal og T. Buland (2012). Vurdering i skole. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskningen på individuell vurdering i skolen (FIVIS). NTNU: Trondheim.

Salvanes, K. V., J. B. Grøgaard, P. O. Aamodt, B. Lødding og E. Hovdhaugen (2015). Overganger og gjennomføring i de studieforberedende programmene. NIFU-rapport 2015:13. NIFU. Oslo

Skutlaberg, L.S. og M. Dahle (2019). Forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Notat 1:2019. Bergen: Ideas2evidence

Speitz, H., T. Simonsen, og Å. Streitlien (2007). Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk. Sluttrapport. Rapport 2007:03. Notodden: Telemarksforskning.

Sletten, M.A. og A. Bakken (2016). Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer. En kunnskapsoversikt og en empirisk analyse. Notat nr. 4/16. Oslo: NOVA

SSB (2018). Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035. SSB-rapport 2018:36. Oslo: SSB

SSB (2020a). «Karakterer ved avsluttet grunnskole.» Hentet 01.12.2020: https://www.ssb.no/statbank/table/11689/

SSB (2020b). «Resultater blant voksne 25 år og eldre i videregående opplæring.» Hentet 14.09.2020: https://www.ssb.no/statbank/table/13037

SSB (2021). «Arbeidskraftundersøkelsen». Hentet 29.01.2021: https://www.ssb.no/aku

SSB (2019). «Antall personer som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning.»

Sund, E. R., V. Rangul, og S. Krokstad, (2019). Folkehelseutfordringer i Trøndelag. Folkehelsepolitisk rapport med helsestatistikk fra HUNT inkludert tall fra HUNT4 (2017-19). Trondheim: HUNT forskningssenter.

Surén, P, R. Bang-Nes, L. Torgersen, I-J. Bakken, K. Furu og A. Reneflot (2020). Barn og unge: Livskvalitet og psykiske lidelser. I: Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet

Tønseth, C. (2019). «Utdanningsreformer og voksnes læring. Gap mellom intensjoner og resultater når ideologi og politikk fyller kunnskapshullene.» Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 13(1), 62–82.

Utdanningsdirektoratet (2008). Rundskriv 2-2008

Utdanningsdirektoratet (2014a). Et trygt og likeverdig tilbud av høy kvalitet. Fylkesmennenes tilsyn med opplærings- og barnehageområdet i 2014.

Utdanningsdirektoratet (2014b). Veiledning om realkompetansevurdering.

Utdanningsdirektoratet (2016a). Læreplaner og struktur Musikk, dans og drama i Kunnskapsløftet (LK06). Redegjørelse og forslag til endringer.

Utdanningsdirektoratet (2016b). Gjennomgangen av de yrkesfalgige utdanningstilbudet: Utdanningsdirektoratets anbefalinger til Kunnskapsdepartementet.

Utdanningsdirektoratet (2017). Hva gjør PP-tjenesten? Hentet 03.01.2021: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/

Utdanningsdirektoratet (2018a). Utdanningsspeilet 2018: Del 2 Hvilke faktorer påviker om ungdommer får læreplass?

Utdanningsdirektoratet (2018b). Hvordan påvirker karakterer og fravær muligheten til å få læreplass? Statistikknotat 2018:2

Utdanningsdirektoratet (2019a). Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for sjansene for å få læreplass? Hentet 9.01.2020: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/hvilken-betydning-har-innvandrerbakgrunn-for-sjansene-for-a-fa-lareplass/

Utdanningsdirektoratet (2019b). Hvorfor får ikke alle søkere læreplass? En kunnskapsoversikt

Utdanningsdirektoratet (2019c). Utdanningsspeilet 2019

Utdanningsdirektoratet (2019d). Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial.

Utdanningsdirektoratet (2019e). Sluttrapport: Erfaringer fra nasjonal satsing på Vurdering for læring (2010-2018)

Utdanningsdirektoratet (2020a). Sysselsetting av fagutdannede. Hentet 10.01.2021 fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/sysselsetting-av-fagutdannede--analyse/

Utdanningsdirektoratet (2020b). Elevundersøkelsen. Hentet 19.01.2021: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/elevundersokelsen--resultater-fra-vg1/

Utdanningsdirektoratet (2020c). https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/godkjente-larebedrifter2/

Utdanningsdirektoratet (2020d). Anbefalinger for kompetansetiltak innen barnehage- og skolemiljø Hentet 02.02.2021 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/anbefalinger-for-kompetansetiltak-innen-barnehage-og-skolemiljo/

Utdanningsdirektoratet (2021a). Søkere som har fått lærekontrakt. https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/sokere-og-larekontrakt/sokere-sortert-etter-fylker/

Utdanningsdirektoratet (2021b). Lærlingene trives på arbeidsplassene sine. Hentet 23.02.2021: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/resulater_larlingeundersokelsen_2020/

Utdanningsdirektoratet (2021c). Elevtall i videregående opplæring.

Utdanningsforbundet (2020). Utstyrssituasjonen i videregående opplæring – resultater fra en medlemsundersøkelse. Rapport 4/2020

Vibe, N., S. Brandt og E. Hovdhaugen (2011). Underveis i videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet. Underveisrapport fra prosjekt «struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse». Rapport 2011:19 Oslo: NIFU

Vika m.fl. (2021). Spørsmål til Skole-Norge. Analyser og resulater fra Utdanningsdirektoratetes spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere høsten 2020. Rapport: 2021:2 Oslo: NIFU

Wendelborg, C., A.M. Kittelsaa og S.E. Wik (2017). Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming. Rapport 2017 Mangfold og inkludering Trondheim: NTNU

Wiliam, D., & Thompson, M. (2007). Integrating assessment with learning: what will it take to make it work? I C. A. Dwyer (Red.), The Future of Assessment: Shaping Teaching and Learning(s. 53-82). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates

Windisch, H. (2015). «Adults with low literacy and numeracy skills: A literature review on policy intervention», OECD Education Working Papers, No. 123, Paris: OECD Publishing

Til dokumentets forside